Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Valorisatie van natuurlijke, SUStainable vezels uit lokale reststromen voor TEXtieltoepassingen

Op 10 maart 2020 legde de Europese Commissie de basis voor een industriële strategie. Deze strategie moet de dubbele transitie naar een groene en digitale economie ondersteunen die moet leiden tot de ...

Spanningsgevoelige naden voor het volgen van lichaamsbewegingen

Het concept van strain sensing naden die lichaamsbewegingen kunnen monitoren is ontwikkeld en gedemonstreerd in het kader van het project: Sensing and Actuating Functional Seams Applying Hybrid Yarns ...

Ontwikkelen van een testmethode voor het bepalen van het draagcomfort van kleding met gebruik van IR-thermografie en AI

Geen van de huidige testmethoden die vandaag toegepast worden om comfort van een kledingstuk te meten is ideaal. Geen enkel methode houdt rekening met alle invloedsparameters (o.a. de ...

PMD4U – Ontwikkeling van een toestel voor accurate en universele kwantificatie van fagen

Bacteriofagen, of fagen, zijn virussen die enkel bacteriële cellen infecteren. Fagen worden momenteel gecommercialiseerd als biologische middelen voor het desinfecteren van voedsel en ...

Grensverleggend brouwen met 100% alternatieve ruwe granen

Gerst is de traditionele grondstof voor de productie van bier. Opbrengst en kwaliteit van gerst worden echter negatief beïnvloed door klimaatverandering, en dat heeft een effect op de ...

IOF mandaat Hendrik De Cooman

Aan de AUGent werd een project goedgekeurd voor een IOF-mandaat: "liaison hogescholen". Binnen dit project werd een IOF-mandataris aangesteld die zal werken voor / samenwerken met de drie hogescholen ...

Bouw van een ruimtelijk-economisch vastgoedmodel

Dit project houdt het onderzoek naar, en ontwikkeling van, een ruimtelijk-economisch vastgoedmodel in dat met voldoende nauwkeurigheid en ruimtelijke resolutie de waarde van vastgoed berekent voor een ...

Naar een optimale teelt en valorisatie van brouwgerst in Vlaanderen

Vlaamse akkerbouwers zijn om verschillende redenen (economische, risicospreiding,…) zoekende naar alternatieve teelten zoals brouwgerst. Ook vanuit de mouterij- en brouwerijsector is er een vraag naar ...

ErvaringsVuur: Werken met ervaringskennis binnen de ondersteuning van jongeren in de jeugdhulp bij de stap naar zelfstandigheid

Participatief werken met jongeren en hun context wordt gezien als een kritisch vertrekpunt van kwaliteitsvolle jeugdhulp. De inspanningen die zijn geleverd in de richting van een meer participatieve ...

Systeemgerichte aanpak van aardvlooien

Aardvlooien vormen een groeiende bedreiging voor de kool- en vlasteelt in Vlaanderen, met aanzienlijke schade en economische verliezen tot gevolg. Dit project heeft tot doel een systeemgerichte ...

Arts-Based Research in Addressing Social Inequality and Exclusion

Probleemstelling en doelstelling: Met het project ‘Arts-Based-Research’ exploreren we hoe performatief onderzoek (nl. creatieve of kunst gebaseerde onderzoeksmethoden) binnen ...

Samen sterk Op en ronde de School (SOS). Realiseren van optimale leerkansen van kinderen en jongeren in kwetsbare leefsituaties. Werken op het kruispunt Onderwijs & Welzijn.

Binnen het project “Samen sterk Op en rond de School” nemen we twee deel onderzoeksprojecten samen:(1) De school als een ontmoetingsplaats waarbinnen allerlei actoren in interactie gaan of ...

Jongeren laten de stad ontstaan. Verschuivende betekenissen van verantwoordelijkheid en verantwoording in new urban governance

In dit onderzoek vertrekken we vanuit de vaststelling dat de positie van jongeren in verstedelijkingsprocessen nog te vaak gedefinieerd wordt door bepaalde groepen volwassenen, in plaats van te ...

Fairness and Nature

Er is toenemende aandacht zowel lokaal, Vlaams,Europees als internationaal voor de spanning tussen de ecologische en de sociale dimensie van duurzaamheid. De noodzaak van een sociaal rechtvaardige ...

Crustatieve zorg - Het leven boven de psychiatrische aandoening uitgetild

Crustatieve zorg is een nieuwe zorgbenadering voor mensen met een ernstige en persisterende psychiatrische aandoening (EPPA), gebaseerd op de palliatieve filosofie. Het doel is om de kwaliteit van ...

Een positieve kwalitatieve benadering t.a.v. beweging in het ambulante zorgtraject bij personen met kenmerken van een eetstoornis

Fysieke activiteit heeft heel wat gezondheidsvoordelen zoals een lager risico op cardiovasculaire aandoeningen verbeterde cognitie en een positieve impact op de mentale gezondheid. Toch is er ook ...

De voedselbosbouw als basis voor organische materialen in de circulaire bio-economie

Voedselbossen spelen in op een steeds luider klinkende maatschappelijke behoefte om landbouw en natuur opnieuw in elkaar te schuiven. Het zijn systemen die een grote diversiteit aan voedsel produceren ...

Een exploratief monitoringsonderzoek naar de rol van de Missing Link in het garanderen van cultuursensitieve psychosociale zorg voor jongeren met een vluchtelingenachtergrond

Hand in Hand, Erigent en Solentra voeren samen een project uit, de ‘Missing Link’, gefinancierd door de Koning Boudewijnstichting. Het project zet in op cultuursensitieve psychosociale zorg voor ...

Corporate Real Estate Management

Vele publieke organisaties waar vastgoed(beheer) geen kerntaak is, maar een middel om hun kerntaak te realiseren, worstelen met de uitdaging tot een meer professionele en innovatieve ...

Kansen en uitdagingen van het Community Land Trust model voor rechtvaardige en duurzame stadstransitie. Case-study: CLT Gent

De klimaatcrisis, de toenemende ongelijkheid, de wooncrisis … tonen ons dat we op de grenzen gebotst zijn van wat onze wereld aankan. Deze problemen komen voort uit hoe wij onze maatschappelijke ...