Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Klimaatrobuust Landgebruik voor Vlaanderen

De verbreding en verdieping van het aflopende PWO-onderzoek ‘Ruimtelijke en financiële simulatie Betonstop 2020-2040’ kan in verschillende dimensies van het onderzoeksthema van de Bouwshift, of ruimer ...

Hoe een team aansturen op een afstand?

Door de COVID 19-pandemie kwam het gebruik van e-worken in een stroom­versnelling terecht. Het Research Centre for Sustainable Organizations onderzocht welke wetenschappelijke inzichten er al bestaan ...

Valorisatie van een ontwerpmethodiek voor mens en niet-mens

In dit onderzoeksproject ontwikkelen en valideren de onderzoekers een ontwerpmethodiek die de gemeenschap van mens, dier en plant centraal in het ontwerpproces plaatst. Door de aandacht te leggen op ...

In kaart brengen en ondersteunen van de zelfregulerende vaardigheden van instromende studenten: een interventiestudie aan HOGENT

Zelfregulerend leren is het cyclisch proces waarbij een lerende zijn gedrag, gedachten, gevoelens en motivatie zelf richting geeft met het oog op het bereiken van zijn leerdoelen. Van studenten die ...

Evidence Based Simulatie Onderwijs en Levenslang Leren door middel van ICT 2.0

Simulatiegestuurd leren wordt in de gezondheidszorg naar voren geschoven als manier om zich (verder) te professionaliseren en (levenslang) te ontwikkelen. Het betreft een leer- en feedbackmethode ...

Mantelzorgvriendelijk werken in ziekenhuiscontext

In Vlaanderen verlenen naar schatting minstens 600.000 mensen een vorm van mantelzorg (Braeckman et al., 2018). In de zorgenquête van het steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bleek zelfs dat ...

Samenwerken met ouders van een kind met specifieke ondersteuningsnoden. Eerstelijns gezondheidsprofessionals faciliteren het behouden of versterken van occupational balance

Na de geboorte van het (eerste) kind krijgen kersverse ouders een nieuwe rol toebedeelt. Succesvolle integratie van deze ouderrol in het dagelijks leven, zal leiden tot een gevoel van occupational ...

Gender- en trauma-sensitief werken met vrouwen in detentie.

Onderzoek toont aan dat vrouwelijke gevangenen in de Belgische gevangenissen (5% van de totale gevangenispopulatie) vaker psychologische problemen ervaren die gerelateerd zijn aan eerder opgelopen ...

Marketing & measuring the mindshift

Hoe kunnen organisaties die een duurzame gedragsverandering nastreven hun impact vergroten door de juiste gedragsveranderings- en marketingtechnieken te gebruiken? En hoe kunnen ze meten dat de ...

Communiceren met anderstalige diabetici

Het is een open deur intrappen dat taal en communicatie een cruciale rol spelen bij de realisatie van kwalitatieve zorgverlening. Als er taal- en culturele verschillen bestaan, is de rol van ...

Afvalwaterzuivering en oppervlaktewater

Door de klimaatsveranderingen treden steeds meer en meer temporele watertekorten en wateroverschotten op. Water is het nieuwe goud en waterkwaliteit is hierin primordiaal. AQUALITY bundelt de interne ...

Pijnbeleving in een diverse context

In onze geglobaliseerde samenleving wordt men ook in de zorg geconfronteerd met culturele diversiteit. Vandaag wordt van zorgverleners soms veel gevraagd om tot een goede communicatie te komen met ...

Kwaliteitsvolle zorg binnen assistentiewoningen en residentiële ouderenzorg

Vergrijzing, het toenemende aandeel ouderen ten opzichte van jongeren in de samenleving, wordt veroorzaakt door factoren als stijgende levensverwachting en afnemend geboortecijfer. Hoewel sommigen het ...

Innovatieve en zorgcomplementaire praktijkvoering in de interprofessionele eerstelijnspraktijk

Interprofessionele eerstelijnspraktijken kennen tal van opportuniteiten tot nieuwe samenwerkingsvormen waarbij zowel de overbevraagde huisarts zich meer kan focussen op kerntaken, als waarbij de ...

Social Impact Bonds

In het huidige klimaat van grote overheidsuitgaven en begrotingstekorten, dreigen initiatieven van grote maatschappelijke waarde of voor kansarme groepen moeilijker financierbaar of zelfs uit de boot ...

Faciliterende IT bij individuele begeleidingsgesprekken in de jeugdHulp

Heel wat jongeren kampen met psychische problemen. De afgelopen periode bracht dit nogmaals aan het licht. Zeker jongeren met een ervaring in de jeugdhulp hebben vaak geen stabiele thuissituatie waar ...

Exploring parental influences as predictors of alcohol preloading among adolescents (in order to prevent excessive alcohol consumption patterns and reducing the risk for cancer.)

Indrinken is het fenomeen waarbij jongeren elkaar ontmoeten voor het uitgaan om alcohol te drinken voor het uitgaan. Motieven hiervoor zijn onder andere dronken worden en goedkoper drinken. Uit ...

Corporate fundraising & Partnerships

HOGENT heeft reeds 6 edities van de navorming fondsenwerving bij particulieren achter de rug. Via Blikopener verlenen we ook meer en meer één-op-één adviesgesprekken over de start én strategische ...

Integratief Perspectief op HR

We leven vandaag in een snel veranderende wereld, en dit wordt ook weerspiegeld in onze werkomgevingen: De war for talent woedt hevig, en bedrijven hebben het alsmaar moeilijker om getalenteerde ...

Communicatie binnen zorgnetwerken met bijzondere aandacht voor anderstaligen en personen met communicatieve beperkingen

Communiceren met anderstalige diabetici kan een hele uitdaging zijn voor hulpverleners. Ervaar jij dit ook in je dagelijkse praktijk? Dan ben je hier op het juiste adres. Welkom! Taal- en ...