Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Het 'Geïntegreerd Breed Onthaal' als antwoord op het probleem van onderbescherming? Co-creatief onderzoek naar de inzet van gemeenschapsgerichte zorg en ervaringskennis in functie van een toegankelijke eerstelijnszorg

In België leeft een grote groep van mensen in onderbescherming. Zij maken geen gebruik van hulp- en dienstverlening waar ze wel aanspraak op kunnen maken. Onderbescherming is hoger bij specifieke ...

De brug tussen welzijn en onderwijs vanuit het ouderperspectief benaderd

Scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met maatschappelijke uitdagingen en welzijnsnoden. Om de groeiende kansarmoedeproblematieken op en rond de school aan te pakken, ontstaan ...

Gemeenschapsgericht participatief onderzoek en verbindend partnerschap als basis voor een divers-sensitief hulpverleningsaanbod voor gezinnen met een migratieachtergrond in Gent

Actuele mondiale migratieontwikkelingen en toenemende etnisch-culturele differentie in onze samenleving maken dat toekomstbestendig welzijnswerk en hulpverlening zich dienen te heroriënteren naar een ...

Community development: participatief actie onderzoek naar interventies die het leven met HIV/AIDS in de (school)gemeenschap in Oeganda faciliteren

Ondanks aanzienlijke progressie in preventie en behandeling in Sub-Sahara-Afrika het voorbije decennium, werden zichtbaar minder inspanningen geleverd voor de langetermijnondersteuningsnoden van ...

Het duurzaam inbedden van ervaringskennis en -deskundigheid in het hoger onderwijs.

In het sociale domein wordt ervaringskennis meer en meer erkend als derde bron van kennis, naast professionele en wetenschappelijke kennis. Dit project ontwikkelt en coördineert acties zowel binnen ...

Leertraject rond de implementatie van kwaliteit van leven in de jeugdhulp

Vanuit EQUALITY ResearchCollective zijn leertrajecten opgestart met jeugdhulporganisaties rond de implementatie van het concept kwaliteit van leven binnen de dagelijkse praktijk. Deze trajecten ...

Co-creatie in beeld: Een ontmoeting tussen professionals en ervaringswerkers in drie zorgsectoren

De laatste jaren is er vanuit het beleid meer en meer aandacht voor het inzetten van ervaringsdeskundigheid, met een focus op innovatieve zorg en ondersteuning. Dit onderzoeksvoorstel gaat in op het ...

Een leven in de gemeenschap voor mensen met ernstige psychische gezondheidsproblemen: Een verkenning van de opvattingen van jongeren over processen van burgerschap en herstel

Het doel van deze exploratieve kwalitatieve studie is om inzicht te krijgen in de maatschappelijke percepties van jongeren (tussen 16 en 18 jaar) rond de thema's inclusief burgerschap en herstel bij ...

Training voor inclusie van ouder wordende mensen met een handicap door middel van uitwisseling

De overgang naar een inclusieve samenleving dwingt dienstverleners uit verschillende vakgebieden om samen te werken en van elkaar te leren. In een inclusieve samenleving ondersteunen reguliere en ...

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg: Competenties van zorgprofessionals in transitie

De organisatie van het Vlaamse zorglandschap bevindt zich volop in de transitie van intramurale zorg naar gemeenschapsgerichte zorg. Deze overgang vraagt nieuwe competenties van professionals in de ...

De positie van de sociale restaurants in de realisatie van het recht op voeding. Ontwikkelen van een profielscan v/d sociale restaurants in het kader van het armoedebestrijdingsplan

Mensen in armoede kunnen vaak hun meest essentiële basisbehoeften onvoldoende bevredigen, zo ook het voorzien in voldoende en gezonde voeding. Dit project onderzoekt de positie van de sociale ...

Draaischijffunctie van het CLB what's in a name?

Allerlei welzijnsproblemen komen de school binnen: lege brooddozen, onbetaalde schoolfacturen, opvoedingsproblematieken, slechte huisvestiging, te grote afstand tussen ouders en school, enz. Het is ...

Hoe kunnen organisaties op maat communiceren met hun schenkers?

Hoe kan de inzet van schenkerspersona’s non- en social profit organisaties ondersteunen in de ontwikkeling van een gerichte communicatiestrategie naar de schenkers toe? Belgische fondsenwervers kampen ...

Installatie voor het prepareren en spinnen van natuurlijke en man-made stapelvezels en hun blends

Het doel is om innovatieve natuurlijke en hybride garens en gerecycleerde garens te ontwikkelen. Bedrijven geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van duurzame en functionele materialen en ...

Onderzoek naar factoren die bijdragen tot een succesvolle implementatie van XR als leermiddel in het onderwijs

XR-technologie (eXtended Reality) biedt heel wat kansen voor het onderwijs. Toch is onduidelijk welke factoren de effectiviteit van de implementatie bepalen. XR-factor wil scholen met uiteenlopende ...

Remember to Remember

Dit onderzoeksproject focust op de training van prospectief geheugen bij 11-15-jarigen met leerstoornissen en/of ASS.Metacognitieve vaardigheden (planning controle zelfreflectie) zijn belangrijke ...

Welke prentenboeken gebruiken Vlaamse kleuterleerkrachten bij het vormgeven van wiskundige instructie met welk doel en op welke wijze?

In dit onderzoek willen we nagaan hoe de huidige situatie is in het Vlaams kleuteronderwijs: welke boeken worden op welke wijze gebruikt en met welk doel op vlak van wiskunde? Aan de hand van het ...

Geïntegreerd wetenschapsonderwijs: Lijden of Leiden?

Sinds september 2019 zijn de nieuwe eindtermen van kracht in de eerste graad secundair onderwijs. De eindtermen worden hierbij niet meer aan onderwijsvakken gekoppeld, waardoor een variëteit aan ...

Competenties van lesgevers hoger onderwijs m.b.t. het onderwijzen van studenten met een leerstoornis

De groep studenten met een leerstoornis die hogere studies aanvangt, groeit elk jaar. Dat komt omdat deze jongeren tijdens hun middelbare schooljaren gestimuleerd worden om hoger onderwijs te proberen ...

Krachtige UDL brede basiszorg voor rekenen in de lagere school

Dit interprofessioneel onderzoeksproject bekijkt hoe een effectieve 'brede basiszorg' op klasniveau gerealiseerd kan worden, uitgaande van Universal Design for Learning (UDL) en in functie van het ...