PAR4CO-DEV foto website

PAR4CO-DEV.

P

PAR4CO-DEV.

Community development: participatief actie onderzoek naar interventies die het leven met HIV/AIDS in de (school)gemeenschap in Oeganda faciliteren

Ondanks aanzienlijke progressie in preventie en behandeling in Sub-Sahara-Afrika het voorbije decennium, werden zichtbaar minder inspanningen geleverd voor de langetermijnondersteuningsnoden van jongeren met HIV/aids. Die zijn gevolg van het opgroeien met deze chronische conditie onder normatieve druk en de indirecte gevolgen op diverse levensdomeinen, waaronder onderwijs.
Voorliggend multidisciplinair onderzoeksproject (orthopedagogiek, lerarenopleiding, ergotherapie, sociaal werk en maatschappelijke gezondheidskunde) in partnerschap met Mountains of the Moon University (Oeganda), hanteert een gemeenschapsgerichte benadering om uitdagingen in het leven met HIV/AIDS in schoolgemeenschappen te onderzoeken en aan te pakken. Daarmee beoogt dit project een duurzaam internationaal en multidisciplinair partnerschap uit te bouwen waarin onderzoekers, studenten en professionals samenwerken voor het ontwikkelen van brede schoolgemeenschappen die leerlingen in kwetsbare situaties adequaat kunnen ondersteunen. Hiertoe worden ook een interdisciplinair theoretisch kader en onderzoekstraining uitgewerkt, met oog op het versterken van capaciteiten van academische en praktijkinstellingen om multidisciplinair en gemeenschapsgericht te werken. Dit legt bovendien de basis voor participatief actie onderzoek met jongeren en diverse belanghebbenden, waaronder gemeenschapsleden, schoolpersoneel en gezondheidswerkers. Op basis van verscherpt inzicht in ondersteuningsnoden en –potentieel in deze gemeenschappen, ontwikkelt en implementeert het team van onderzoekers en participanten een innovatieve en context-sensitieve interventie. Nauwe samenwerking tussen de disciplines vertegenwoordigd in zowel het onderzoeksteam als de steekproef resulteert in een extensieve en omvattende aanpak. De multidisciplinaire methodologie, kennis en interventie uitgebouwd rond deze specifieke casus beoogt duurzame resultaten te leveren die transfereerbaar zijn naar gelijkaardige uitdagingen wereldwijd. De projectresultaten worden bijgevolg gevaloriseerd en gedissemineerd ten aanzien van (school)gemeenschappen in Oeganda, Vlaanderen en wereldwijd.


Community development: participatory action research on interventions that facilitate living with HIV/AIDS in the (school) community in Uganda

Despite significant progress in prevention and treatment in Sub-Saharan Africa over the past decade, visibly less effort has been made to address the long-term support needs of young people living with HIV/AIDS. These result from growing up with this chronic condition under normative pressure and the indirect consequences in several life domains, including education.

The present multidisciplinary research project (remedial education, teacher education, occupational therapy, social work and social health science) in partnership with Mountains of the Moon University (Uganda), adopts a community-based approach to explore and address challenges in living with HIV/AIDS in school communities. In doing so, this project aims to build a sustainable international and multidisciplinary partnership in which researchers, students and professionals work together to develop comprehensive school communities that can adequately support students in vulnerable situations. To this end, it also develops an interdisciplinary theoretical framework and research training, with a view to strengthening capacities of academic and practitioner institutions to work in a multidisciplinary and community-oriented way. Moreover, this lays the foundation for participatory action research with young people and various stakeholders, including community members, school staff and health workers.
Based on sharpened understanding of support needs and potential in these communities, the team of researchers and participants develops and implements an innovative and context-sensitive intervention. Close collaboration between the disciplines represented in both the research team and the sample results in an extensive and comprehensive approach. The multidisciplinary methodology, knowledge and intervention built around this specific case aims to deliver sustainable results that are transferable to similar challenges worldwide. Consequently, the project results are valorised and disseminated towards (school) communities in Uganda, Flanders and worldwide.

PAR4CO-DEV is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Sofie Vindevogel

Copromotor

Jessica De Maeyer, Anne-Mie Engelen, Didier Reynaert

Onderzoekers

Emmanuel Kimera

Looptijd

01/10/2017 - 24/09/2023

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek

Partners

Makerere University

Mountains of the Moon University

Vrije Universiteit Brussel