sociale restaurants foto website

Sociale restaurants.

S

Sociale restaurants.

De positie van de sociale restaurants in de realisatie van het recht op voeding. Ontwikkelen van een profielscan v/d sociale restaurants in het kader van het armoedebestrijdingsplan

Mensen in armoede kunnen vaak hun meest essentiële basisbehoeften onvoldoende bevredigen, zo ook het voorzien in voldoende en gezonde voeding. Dit project onderzoekt de positie van de sociale restaurants, als een duurzame praktijk in het armoedebestrijdingsbeleid, in het kader van de realisatie van het recht op voeding. Voor de uitvoering van dit onderzoek wordt samengewerkt met het netwerk van sociale restaurants in Gent, op wiens vraag dit onderzoeksproject vorm kreeg. Er wordt in beeld gebracht hoe de sociale restaurants zich verhouden tot andere voedselinitiatieven. Na een literatuurstudie om een conceptueel kader te ontwikkelen wordt sociale cartografie als onderzoeksmethode ingezet om de sociale restaurants en hoe die zich verhouden tot andere voedselinitiatieven in kaart te brengen. Onderzoek naar het bereik van sociale restaurants en in het bijzonder naar het bereik van de meest kwetsbare doelgroepen kan een beter inzicht bieden in de rol van sociale restaurants. Met het etnografisch onderzoek wordt de positie in beeld gebracht die sociale restaurants vervullen in het kader van armoedebestrijdingsbeleid. Doorheen het volledig traject wordt met een lerend netwerk gewerkt. Op basis van de bevindingen wordt een profielscan ontwikkeld, een praktijkgericht instrument voor het netwerk van sociale restaurants in Gent om hun traject naar positionering en verdere profilering in het werkveld verder te zetten. De ontwikkelde inzichten zijn niet enkel relevant voor de restaurants van het Gentse netwerk, ook de andere sociale restaurants in Gent en Vlaanderen kunnen baat hebben bij de scan.

Meer info

The position of social restaurants in the realisation of the right to food. Develop a profile scan v/d social restaurants within the framework of the poverty reduction plan

People in poverty are often unable to adequately satisfy their most essential basic needs, including the provision of sufficient and healthy food. This project investigates the position of social restaurants, as a sustainable practice in poverty alleviation policy, in the context of the realisation of the right to food. For the implementation of this research, we cooperate with the network of social restaurants in Ghent, at whose request this research project took shape. A picture is taken of how social restaurants relate to other food initiatives. After a literature review to develop a conceptual framework, social mapping is used as a research method to map social restaurants and how they relate to other food initiatives. Research into the reach of social restaurants and, in particular, the reach of the most vulnerable target groups can provide a better understanding of the role of social restaurants. The ethnographic research will map the position that social restaurants fulfil in the context of poverty alleviation policy.
Throughout the entire project, a learning network will be used. Based on the findings, a profile scan will be developed, a practice-oriented instrument for the network of social restaurants in Ghent to continue their trajectory towards positioning and further profiling in the field. The insights developed are not only relevant for the restaurants in the Ghent network, other social restaurants in Ghent and Flanders can also benefit from the scan.

More info

Sociale restaurants is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Annick Verstraete

Copromotor

Ann Brabandt, Geertrui Van Vlem, Didier Reynaert

Onderzoekers

Caroline Vandekinderen

Looptijd

24/09/2018 - 22/09/2024

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek