foto Zorgzaam samenleven met honden

Zorgzaam samenleven met honden.

Z

Zorgzaam samenleven met honden.

Zorgzaam samenleven met honden

De hoofdfocus binnen ‘Zorgzaam samenleven met honden’ ligt op het verzekeren, ondersteunen en verbeteren van het welzijn van alle betrokken partijen: mens, dier en hun omgeving. Dit doen we via onderstaande werkpakketten.

(1) Gebeten om te weten naar minder hondenbeten bij kinderen.
Binnen dit werkpakket willen we inzetten op de preventie van hondenbeten bij kinderen. Deze sensibilisatie focust op de 3 doelgroepen: kinderen, begeleiders van de kinderen en begeleiders van de honden. Dit doen we via informatieve momenten georganiseerd voor kinderen waarbij het leereffect van deze momenten wordt nagegaan. In deze lesmomenten leren de kinderen hoe ze een boze, blije en bange hond kunnen herkennen en hoe ze deze honden kunnen benaderen. De invulling van dit leermoment varieert van een lesnamiddag op de lagere school, spelnamiddagen in de jeugdbeweging of i.s.m. een hondenschool, het voorlezen van boeken tot de ontwikkeling van spelboxen voor leerkrachten van de lagere school of voor ouders zodat ze samen met hun kinderen aan de slag kunnen gaan rond dit topic.
Daarnaast gaan we ook op zoek naar de risico situaties waarin kinderen het slachtoffer worden van hondenbeten. Deze informatie willen we halen bij de burgers zelf (de kinderen, de begeleiders van de kinderen (ouders/grootouders) en de begeleiders van de honden). Door de vragenlijst participatief op te stellen met deze 3 belangrijke doelgroepen en nauw samen te werken met een netwerk van kind-hond-professionals, mikken we op een groot draagvlak. Zo kunnen we ook in een latere fase binnen dit werkpakket heel effectief gaan sensibiliseren.
(2) Snuffeltuinen & sociaal spel
Snuffeltuinen zijn de nieuwe manier om honden te laten ontspannen in een veilige omgeving. Via eigen onderzoek en het plattelandsproject i.s.m. gemeente Zwalm onderzoeken we welke elementen en geuren belangrijk zijn voor de honden en op welke manier we deze kunnen aanbieden in de snuffeltuinen.
Honden onderling laten spelen is heel waardevol voor hun ontwikkeling en welzijn maar moet wel heel doordacht gebeuren. Steeds meer zetten asielen, hondenpensions, hondenscholen hierop in via begeleide speelsessies. Hierbij wordt het spel begeleid en kunnen de eigenaars leren wat wel en geen goed spelgedrag is. In de toekomst bekijken we of ook rond dit onderwerp een lerend netwerk kunnen opzetten rond dit topic. Het hoofddoel is dan vooral leren van elkaar en een portfolio bekomen van spelgedrag dat op termijn kan gebruikt worden als richtlijn voor eigenaars en professionals. Sensibiliseren is ook hier een belangrijke pijler.

(3) Hartslagmetingen bij honden als indicator van stress
In dit werkpakket willen we onderzoeken of hartslagmetingen bij honden kan gebruikt worden om de eigenaars te informeren over het opwindingsniveau of het stress niveau van hun pup of volwassen hond met als doel de honden nog beter te gaan begeleiden.
Herplaatsen van honden
In dit pilootproject onderzoeken we waarom de meeste honden afgestaan worden voor herplaatsing. In een eerste fase via studentenprojecten in Vlaamse asielen en door samenwerking met VZW Helping Dogs in het digitaliseren van hun herplaatsingsdossiers.

(4) Herplaatsen van honden
In dit werkpakket onderzoeken we waarom de meeste honden afgestaan worden voor herplaatsing. In een eerste fase via studentenprojecten in Vlaamse asielen en door samenwerking met VZW Helping Dogs in het digitaliseren van hun herplaatsingsdossiers.


Caring cohabitation with dogs

The main focus within "Caring Together with Dogs" is to ensure, support and improve the well-being of all parties involved: humans, animals and their environment. We do this through the following work packages.

(1) Bitten to know towards fewer dog bites in children.
Within this work package we want to focus on the prevention of dog bites in children. This sensitization focuses on the 3 target groups: children, supervisors of children and supervisors of dogs. We do this through informative moments organized for children where the learning effect of these moments is checked. In these teaching moments the children learn how to recognize an angry, happy and scared dog and how to approach these dogs. The content of these teaching moments varies from an afternoon lesson at the elementary school, afternoon games in the youth movement or in collaboration with a dog school, reading books to the development of game boxes for elementary school teachers or parents so that they can work with their children on this topic.
In addition, we will also look for the risk situations in which children become victims of dog bites.
We want to get this information from the citizens themselves (the children, the children's supervisors (parents/grandparents) and the dog handlers). By drawing up the questionnaire participatively with these 3 key target groups and working closely with a network of child-dog professionals, we are aiming for a large support base. This will allow us to effectively raise awareness at a later stage within this work package.

(2) Sniffing gardens & social play
Sniffer gardens are the new way for dogs to relax in a safe environment.Through our own research and the rural project in cooperation with the municipality of Zwalm, we are investigating which elements and smells are important to dogs and how we can offer these in the sniffer gardens.
Allowing dogs to play among themselves is very valuable for their development and well-being but must be done very thoughtfully.
More and more shelters, boarding kennels and dog schools are focusing on this through supervised play sessions. Here play is supervised and the owners can learn what is and what is not good play behavior. In the future we will see if we can set up a learning network around this topic. The main goal would be to learn from each other and to obtain a portfolio of play behavior that in time can be used as a guideline for owners and professionals. Raising awareness is also an important pillar here.

(3) Heart rate measurements in dogs as an indicator of stress
In this work package we want to investigate whether heart rate measurements in dogs can be used to inform owners about the arousal or stress level of their puppy or adult dog with the aim of guiding the dogs even better.
Rehoming dogs
In this pilot project we are investigating why most dogs are relinquished for rehoming. In a first phase through student projects in Flemish shelters and through collaboration with VZW Helping Dogs in digitizing their rehoming files.

(4) Rehoming of dogs
In this work package we investigate why most dogs are abandoned for rehoming. In a first phase through student projects in Flemish shelters and through cooperation with VZW Helping Dogs in digitizing their rehoming files.

Zorgzaam samenleven met honden is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator HOGENT

Annelies Van Nuffel

Onderzoekers

Désirée Maryns, Ester Struelens, Inge De Clerck, Lynn Mosselmans

Looptijd

26/09/2022 - 22/09/2024

Financier

PWO-middelen