Foto Home

Ondersteuningsnoden.

O

Ondersteuningsnoden.

Onderzoek naar de ondersteuningsnoden en -trajecten van jongvolwassenen met een (vermoeden van) handicap

Het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) wil het beleid rond jongvolwassenen met (een vermoeden van) een beperking verder vorm geven en nagaan of bestaande ondersteuningsmodelijkheden toereikend zijn. In dit project wordt onderzoek gedaan naar de toekomstwensen en ondersteuningsnoden van jongvolwassenen met een (vermoeden van) een beperking en de bestaande ondersteuningsmethoden en -instrumenten. Er worden daarmee drie doelstellingen nagestreefd: De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het blootleggen van bestaande lacunes en uitdagingen op het vlak van toekomstplanning -voorbereiding en -realisatie over alle levensdomeinen heen. Op deze manier wordt in kaart gebracht waar verder op ingezet moet worden om een brede inclusieve toekomstplanning -voorbereiding en -realisatie voor alle jongvolwassenen met een (vermoeden van) beperking mogelijk te maken. Het onderzoek levert een bijdrage aan de interpretatie van de resultaten van de evaluatie van het PVB na jeugdhulp en suggereert mogelijke alternatieven/oplossingen die voor knelpunten op vlak van toeleiding naar VAPH-ondersteuning (RTH & NRTH) geformuleerd kunnen worden. Het onderzoek biedt zicht op de vragen die leven bij jongvolwassenen met een (vermoeden van) beperking en laat toe de nodige aanpassingen aanvullingen en doorverwijzingen te doen op de VAPH-website teneinde deze beter af te stemmen op hun noden.


Support needs and trajectories of young adults with disabilities

The VAPH (Flemish Agency for Persons with Disabilities) wants to further shape the policy on young adults with (a suspicion of) a disability and examine whether existing support modalities are sufficient. In this project, research is conducted into the future wishes and support needs of young adults with (suspected) disabilities and the existing support methods and instruments. Three objectives are thereby pursued: The results of this research contribute to uncovering existing gaps and challenges in terms of future planning -preparation and realization across all life domains. In this way, it identifies where further efforts are needed to enable broadly inclusive future planning -preparation and realization for all young adults with (suspected) disabilities. The research contributes to the interpretation of the results of the evaluation of the PVB after youth support and suggests possible alternatives/solutions that can be formulated for bottlenecks in the field of guidance to VAPH-support (RTH & NRTH). The research offers an insight into the questions that live among young adults with (suspected) disabilities and allows the necessary adjustments additions and referrals to be made to the VAPH website in order to better adapt it to their needs.

Onderzoek naar de ondersteuningsnoden en -trajecten van jongvolwassenen met een (vermoeden van) handicap is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Claudia Claes

Projectcoördinator

UGent, Vakgroep Orthopedagogiek

Copromotor

Chris Swerts

Looptijd

01/09/2023 - 31/12/2024

Financier

Vlaamse overheid

Programma financier

Andere decretale steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek

Partners

UGent, Vakgroep Orthopedagogiek