Resource Library foto website

Resource Library.

R

Resource Library.

Resource Library

De Resource Library is een encyclopedie van hulpmiddelen in samenwerking met een internationaal netwerk van experts op verschillende gebieden.
Het doel van de bibliotheek is het verzamelen en verspreiden van potentiële effectieve strategieën om typisch menselijk functioneren te ondersteunen met als doel de persoonlijke levenskwaliteit te verbeteren.
De strategieën zijn gericht op ondersteuning in verschillende fasen (kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen) van het leven van personen die in een sociaal kwetsbare situatie leven, zoals personen met ID/DD, geestelijke gezondheid, chemische afhankelijkheid en ouderen.
Gebruikers van de bibliotheek zijn gebruikers, organisaties, professionals en academici die op zoek zijn naar effectieve ondersteuning.
De bibliotheek dient als platform voor productieve ontmoetingen en interactieve systeemkaders die samenwerking en toenemende verspreiding tussen onderzoekers en kennisgebruikers mogelijk maken.
Ondersteunende middelen worden in de bibliotheek vermeld op basis van het effectiviteitsniveau volgens internationale normen voor bewijs (EBLIP Critical appraisal checklist) en beoordeeld op basis van hun effectiviteit. Ondersteunende middelen worden gecategoriseerd in domeinen van kwaliteit van leven en ondersteuningsstrategieën om deze af te stemmen op persoonlijke resultaten.
De bibliotheek is bedoeld om effectieve interventies te bieden en te verspreiden voor studenten, professionals en organisaties die samenwerken met HOGENT om onderzoek toegankelijk te maken om de kwaliteit van leven van onze gemeenschap te verbeteren.


Resource Library

The Resource Library is an encyclopedia of supports in collaboration with an international network of experts in different fields.
The scope of the library is to collect and disseminate potential effective strategies to support typical human functioning with the aim to improve personal Quality of Life.
The strategies are directed to support at different stages (children, youngsters, adults, elderly) life of persons living in a socially vulnerable situation such as Persons with ID/DD, mental health, chemical dependency and elderly.
Users of the library are users, organizations, professionals, academics looking for effective supports.
The library serves as platform for productive encounters and interactive systems frameworks allowing collaboration and increasing dissemination between researchers and knowledge users.
Supports are listed in the library on the base of effectiveness level given by international standards for evidence (EBLIP Critical appraisal checklist) and rated on the base of their effectiveness. Supports are categorized in Quality of Life domains and Support Strategies to align towards personal outcomes.
The library will serve the scope to provide and disseminate effective intervention for students, professionals and organizations working in partnership with HOGENT to make research accessible to increase QOL of our community.

Resource Library is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Claudia Claes, Robert Schalock

Copromotor

Jos Van Loon

Onderzoekers

Marco Lombardi, Remco Mostert

Looptijd

01/09/2020 - 25/09/2022

Financier

PWO-middelen