SKI-Tool foto website

SKI-Tool.

S

SKI-Tool.

Screenings- kwaliteits- en inspiratietool voor welzijns- en onderwijsactoren voor de uitrol en implementatie van een integrale samenwerking i.f.v. ondersteuning van kinderen in maatschappelijk kwetsbare gezinnen op school.

Scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met maatschappelijke uitdagingen en welzijnsnoden. Om de groeiende kansarmoedeproblematieken op en rond de school aan te pakken, ontstaan samenwerkingen tussen scholen, CLB's, welzijnsorganisaties en brugfiguren. Deze samenwerkingen zijn noodzakelijk, maar niet vanzelfsprekend, daarom doet HOGENT onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en het ruime welzijnsveld met als doel gezinnen in kwetsbare situaties te ondersteunen.
SKI-Tool: Screenings-, kwaliteits- en inspiratietool voor welzijns- en onderwijsactoren voor de uitrol en implementatie van een integrale samenwerking i.f.v. ondersteuning van kinderen in maatschappelijk kwetsbare gezinnen op school.
De cijfers van de laatste armoedebarometer liegen er niet om, kinderarmoede in Vlaanderen is in stijgende lijn. Eén van de vaststellingen uit het jaarboek over kinderarmoede is het gebrek aan een echt kinderarmoedebeleid en een gebrekkige samenwerking tussen instellingen. Men geeft aan dat sociaal werkers hun multiperspectiviteit kunnen versterken en men betreurt spijts de vele acties dat de sociale ongelijkheid in onderwijs nog steeds groot is.
In de Vlaamse onderwijscontext leiden verschillende maatschappelijke uitdagingen binnen de school tot een transversale en integrale aanpak, steeds vaker zetten scholen hun deuren open voor welzijnswerkers. Hierdoor ontstaan netwerken in functie van de zorg voor kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Vandaag is zo’n netwerk niet duidelijk: welke soorten contacten zijn er, hoeveel, hoe intens, en regelmatig zijn ze? Daarnaast rijst de vraag hoe deze actoren met elkaar werken om een kwaliteitsvolle ondersteuning te bieden aan kwetsbare gezinnen. Dit onderzoek wil het aanwezige netwerk van basisscholen in kaart brengen (netwerkkaart) én de kwaliteit ervan bevragen vanuit het perspectief van alle actoren (ook ouders).
De output van het project is een inspiratiegids waarin alle onderzoeksresultaten toegankelijk opgetekend werden. Bovendien kan de inspiratiegids dienen als een reflectie-instrument voor school- en welzijnsactoren om samenwerkingen op te zetten.

Meer info

Screening, quality and inspiration tool for welfare and education actors for the roll-out and implementation of an integral cooperation in supporting children in socially vulnerable families at school.

Schools are increasingly facing social challenges and welfare needs. To tackle the growing problems of deprivation in and around schools, collaborations are emerging between schools, CLBs, welfare organisations and bridging figures. These collaborations are necessary but not self-evident, which is why HOGENT is conducting research into the collaboration between education and the wider welfare field with the aim of supporting families in vulnerable situations.

SKI-Tool: Screening, quality and inspiration tool for welfare and education actors for the roll-out and implementation of an integral cooperation in supporting children in socially vulnerable families at school.

The figures of the latest poverty barometer do not lie, child poverty in Flanders is on the rise. One of the observations in the yearbook on child poverty is the lack of a real child poverty policy and poor cooperation between institutions. People indicate that social workers can strengthen their multi-perspective and, despite the many actions, they regret that social inequality in education is still high.

In the Flemish educational context, various social challenges within the school lead to a transversal and integral approach, increasingly schools open their doors to welfare workers. This creates networks in function of caring for children from socially vulnerable families. Today, such a network is not clear: what types of contacts are there, how many, how intense, and on a regular basis? In addition, the question arises how these actors work with each other to provide quality support to vulnerable families. This research aims to map the existing network of primary schools (network map) and question its quality from the perspective of all actors (including parents).

The output of the project is an inspiration guide in which all research results have been made accessible. Moreover, the inspiration guide can serve as a reflection tool for school and welfare actors to set up collaborations.

More info

SKI-Tool is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Katrien De Maegd

Copromotor

Eva Vens

Onderzoekers

Marie Seghers, Celine Mertens

Looptijd

01/01/2018 - 31/01/2021

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek