We make the road by walking foto website

Impact.

I

Impact.

"We make the road by walking": co-creatieve trajecten over het vormgeven van impactevaluatie voor onderzoek en praktijk.

Vanuit de hulp- en dienstverlening waar professionals bezorgd zijn over de impact die ze hebben op de meest kwetsbare leefsituaties van hun cliënten, gaan we via een procesonderzoek na hoe ze die impact kunnen vormgeven en vergroten. Dit project krijgt vorm in samenwerking met vzw Oranjehuis en circusschool Woesh. Daarnaast wordt binnen dit project toegewerkt naar een impactkader, geënt op de centrale pijlers binnen EQUALITY//ResearchCollective.
Welke zaken werken in op de impact die ze ervaren en wat is nodig om te komen tot een gedragen en verantwoordbare impactevaluatie? We vertrekken binnen dit procesonderzoek vanuit de discretionaire ruimte. Via narratief onderzoek gaan we in op hoe hulpverleners hun discretionaire ruimte beleven en benutten, in wederzijds leren met hun - meest kwetsbare - cliënten. We bekijken welke rol de discretionaire ruimte speelt en kan spelen in het zoeken naar impact en hoe ze kan ingezet worden in het vergroten van impact


"We make the road by walking": co-creative trajectories on shaping impact evaluation for research and practice.

Coming from aid and service providers where professionals are concerned about the impact they have on their clients' most vulnerable living situations, we are exploring through a process research how they can shape and increase that impact. This project takes shape in cooperation with the non-profit association Oranjehuis and circus school Woesh. In addition, this project is working towards an impact framework, grafted onto the central pillars within EQUALITY//ResearchCollective.

What things affect the impact they experience and what is needed to arrive at a supported and accountable impact evaluation? Within this process research, we start from discretionary space. Through narrative research, we explore how social workers experience and use their discretionary space, in mutual learning with their - most vulnerable - clients. We examine what role discretionary space plays and can play in the search for impact and how it can be used to increase impact.

Impact is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Chris Swerts

Copromotor

Jessica De Maeyer, Didier Reynaert

Onderzoekers

Katrien De Munck

Looptijd

21/09/2020 - 24/09/2023

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek