Foto 4J-principe van vruchtwisseling bij maïs - Juiste teelt, juiste plaats, juiste techniek, juiste opbrengst

4J-principe.

V

4J-principe.

4J-principe van vruchtwisseling bij maïs - Juiste teelt, juiste plaats, juiste techniek, juiste opbrengst

Maïs is samen met gras het basisbestanddeel van het rantsoen voor het rundvee. Daarom telen de meeste rundveebedrijven, en in het bijzonder de gespecialiseerde melkveebedrijven, op het grootste deel van het bouwland maïs, vaak meerdere jaren na elkaar. De laatste jaren komen de problemen van deze monocultuur echter meer en meer naar boven door de lagere bemestingsnormen en de extreme weersomstandigheden. Door deze veranderde omstandigheden wordt de bodemkwaliteit een speerpunt om de maïsteelt robuuster te maken en de opbrengst en kwaliteit te garanderen. Ook MAP6 besteedt aandacht aan de bodemkwaliteit.

Op basis van de resultaten uit het demonstratieproject “Richtsnoeren voor een betere bodemvruchtbaarheid door het doorbreken van de monocultuur maïs" (oproep 2015) wil dit nieuwe project verder werken aan de optimalisatie van de teeltrotaties op rundveebedrijven. Het project wil dit realiseren door de landbouwers te blijven informeren over de voordelen van vruchtwisseling, over mogelijke bijkomende teeltmaatregelen om de eventuele nadelen van bepaalde rotaties op te vangen, over hoe om te gaan met de bepalingen in MAP6 en hoe het 4J-principe toe te passen, enz.

Naast geleide bezoeken aan demovelden, presentaties en artikels willen de projectuitvoerders via interactieve workshops ook sterk inzetten op het ‘leren van elkaar’. De applicatie Cslim© wordt verder uitgebreid zodat de landbouwers niet alleen een beeld krijgen van de evolutie van organische stof, maar ook van wat de impact is op het vlak van nitraatresidu, andere teeltmaatregelen enz. Via interactieve workshops gaan landbouwers aan de slag met Cslim©.


4R principle of crop rotation in maize - Right source, right rate, right time, right place.

Together with grass, maize is the basic ingredient of the cattle ration. That is why most cattle farms, and notably specialized dairy farms, grow maize on most arable land, often several years in a row. In recent years, however, the problems of this monoculture have become more and more apparent due to lower fertilization standards and extreme weather conditions. Due to these changed circumstances, soil quality is becoming a spearhead for making maize cultivation more robust and guaranteeing yield and quality. MAP6 also pays attention to soil quality.

Based on the results of the demonstration project "Guidelines for improving soil fertility by breaking the monoculture maize cycle" (call 2015), this new project wants to continue working on optimizing crop rotations on cattle farms. The project wants to achieve this by continuing to inform farmers about the benefits of crop rotation, about possible additional cultivation measures to compensate for potential disadvantages of certain rotations, about how to deal with the provisions in MAP6 and how to apply the 4R principle, etc. In addition to guided visits to demonstration fields, presentations and articles, the researchers also want to use interactive workshops to focus strongly on 'learning from each other'. The Cslim© application will be further expanded so that farmers not only get a picture of the evolution of organic matter, but also of what the impact is in terms of nitrate residue, other cultivation measures, etc. Via interactive workshops, farmers get to work with Cslim©.

This project is a research project of research center AgroFoodNature, working at the interface of agri- and horticulture, food and nature.


4J-principe van vruchtwisseling bij maïs is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoördinator

Joos Latré, Geert Haesaert

Projectcoördinator (extern)

Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV)

Looptijd

01/03/2020 - 28/02/2022

Financier

Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij

Programma financier

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) oproep 2019

Externe organisaties

Bodemkundige Dienst België
Hooibeekhoeve, Antwerpen