Foto BeBlaBo: Beheren van Bladluizen op bomen m.b.v. natuurlijke vijanden

BeBlaBo

B

BeBlaBo

BeBlaBo: Beheren van Bladluizen op bomen m.b.v. natuurlijke vijanden

Bomen spelen een belangrijke rol in het openbaar groen, omwille van hun diverse bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Jammer genoeg vormen ze soms een bron van ergernis wanneer bladluizen de bomen infecteren en naast zuigschade ook honingdauw produceren. Deze plakkerige substantie is sterk vervuilend en hinderlijk voor de mensen. Daarnaast groeien er roetdauwschimmels op de honingdauw die de sierwaarde van de planten sterk vermindert. M.a.w. bladluizen zijn zowel een probleem op boomkwekerijen, in tuinen, parken en het openbaar groen. De hoofddoelstelling van dit project is kennis vergaren om bladluizen in de groensector (boomkwekerij, openbaar groen, …) op een duurzame, milieuvriendelijke manier te beheersen. Door praktijkstudies zal het efficiënt gebruik van natuurlijke vijanden om bladluizen te beheersen worden onderzocht. Tevens zal aandacht worden besteed aan de preventie van bladluizen door de cultivargevoeligheid van boomsoorten voor bladluizen in kaart te brengen. Gedurende de hele projectduur zullen studenten van de afstudeerrichting Groenmanagement instaan voor de verschillende monitoringstechnieken van de praktijkstudies. Daarnaast staan workshops en wandelvoordrachten garant voor een actieve doorstroming van de resultaten naar het werkveld. Tevens zal de opgedane kennis gebundeld
worden in een praktijkgids “beter beheren van bladluizen op grote bomen” die uitgebreid zal voorgesteld worden op een studiedag. Door dit alles wordt verwacht dat de groensector meer gebruik zal maken van natuurlijke vijanden om bladluizen op (grote) bomen te beheersen en zo hinder door honingdauw kan vermijden.

De projectresultaten werden gebundeld in deze praktijkbrochure

Meer informatie over het PWO-project 


Beblabo- Managing aphids on trees with the help of natural enemies.

When infected by aphids, trees often become a nuisance. Besides the official ban of using pesticides in public areas the demand for biological pest management techniques is obvious from a health and environmental
perspective. During this research different biological pest management techniques are compared and practically validated under field conditions.

Trees are important for human life as they increase the environmental quality in many different ways. When infected by aphids, however, trees often become a source of frustration. These insects cause damage to the plant with their sucking mouthparts and produce a sugar-containing substance, honeydew. The produced honeydew falls down in the direct surroundings of the tree  leaving the surface of everything below the trees (i.e. cars, benches, …) sticky. In addition, honeydew is considered to be a food source for sooty moulds, which decreases the  horticultural value of plants.

The main objective of this project is to gather knowledge on biological control of aphids in trees. The focus more specifically lies on:

•    The augmentative release of natural enemies (larvae of Adalia bipunctata and Chrysoperla carnea) in tree nurseries and the public green.
•    Susceptibility of tree cultivars to aphid attack.  

Gained knowledge will be compiled in a practical guide.

BeBlaBo is a research project of research centre AgroFoodNature, working at the interface of agri- and horticulture, food and nature. 


 

BeBlaBo is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoƶrdinator

Joachim Moens

Projectmedewerkers

Annelies De Roissart, Tristan Fransen

Looptijd

1/01/2018 - 25/09/2022

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

Gardica
De Ceuster Meststoffen NV, Grobbendonk
Krinkels
ILVO, eenheid Plant
Vereniging voor Openbaar Groen, Brugge
Boomkwekerij De Winter Gebr.
Boomkwekerij Dierick, Wetteren
BioGroei.be
Biobest Group NV, Westerlo
Greentraders
Boomkwekerij Weymeersch
Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Vakgroep Plant en Gewas
Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Overheid, Gent
Beroepsvereniging voor de Vlaamse sierteelt en groenvoorziening (AVBS), Verbond van Boomtelers, Putte