Foto Home

Biomonitoring.

B

Biomonitoring.

Biomonitoring van aquatische milieus in het Amazonegebied met behulp van DNA uit het milieu

Traditionele biomonitoring van aquatische ecosystemen is tijdrovend, duur en vereist uitgebreide taxonomische kennis. Monitoring op basis van DNA heeft deze nadelen niet, maar er is wel een uitgebreide database nodig met DNA-sequenties van alle doelsoorten. In dit project wordt zo'n database ontwikkeld voor macro-invertebraten, vissen en amfibieën in het Ecuadoraanse Amazonegebied, een van de meest diverse, maar ook bedreigde gebieden van Ecuador. Er wordt een op DNA gebaseerde monitoringtechniek ontwikkeld die gebruik maakt van Next Generation Sequencing (NGS). NGS kan een breder en completer beeld geven van het bemonsterde ecosysteem en de aanwezigheid van invasieve soorten of verstoringen van het ecosysteem in een vroeg stadium aangeven. Onze NGS-monitoringresultaten zullen vergeleken en gevalideerd worden met klassieke, op vangst gebaseerde monitoring. Bovendien zullen trekvissen gemerkt worden en zal hun aankomst in het studiegebied gedetecteerd worden via telemetrie. Tot slot zal dit project de capaciteit van zowel IKIAM als ESPOL aanzienlijk vergroten. Biodiversiteitsstudies zullen zeer efficiënt en kosteneffectief worden, waardoor frequentere monitoring mogelijk wordt.

Meer info

Biomonitoring of aquatic environments in the Amazon using environmental DNA

Traditional biomonitoring of aquatic ecosystems is time-consuming, expensive and requires extensive taxonomical knowledge. DNA-based monitoring does not have these disadvantages, but an extensive database of DNA sequences of all target species is needed. In this project, such a database will be developed for macro-invertebrates, fish and amphibians of the Ecuadorian Amazon region, which is one of the most diverse, but also endangered areas of Ecuador, a DNA-based monitoring technique using Next Generation Sequencing (NGS) will be developed. NGS can give a broader and more complete view of the sampled ecosystem and indicate the presence of invasive species or ecosystem disturbances in early stages. Our NGS monitoring results will be compared to, and validated with classical, catch-based monitoring. Furthermore, migratory fish will be tagged and their arrival in the study-area will be detected via telemetry. Finally, this project will extensively build capacity at both IKIAM as ESPOL. Biodiversity studies will become very efficient and cost-effective enabling more frequent monitoring.

More info

Biomonitoring is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Health and Water Technology.

Projectcoördinator HOGENT

Christine Van der heyden

Projectcoördinator

Universidad Regional Amazónica Ikiam

Looptijd

01/01/2018 - 31/12/2019

Financier

VLIR-UOS

Programma financier

VLIR-UOS Zuidinitiatieven / Short Initiative

Partners

Katholieke Universiteit te Leuven

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek

Universidad Regional Amazónica Ikiam

Universiteit Antwerpen

Universiteit Gent