Foto BYDV-predictor: een geïntegreerde aanpak van gerstvergelingsvirus in wintergranen

BYDV-predictor.

B

BYDV-predictor.

BYDV-predictor: een geïntegreerde aanpak van gerstvergelingsvirus in wintergranen

Het project heeft als doelstelling een geïntegreerde beheersingsstrategie voor het gerstvergelingsvirus (BYDV) uit te werken. Deze IPM-aanpak moet graantelers meer houvast geven bij het nemen van bestrijdingsmaatregelen en de efficiëntie ervan verhogen. Daartoe zal binnen de context van het project een beslissingsondersteunend adviessysteem worden uitgewerkt. Dit adviessysteem zal steunen op: een regionaal detectieplatform voor het vaststellen van virulentie van graanbladluizen, een model voor de voorspelling van bladluisdruk. Daarnaast zal informatie over teelttechnische aspecten en invloeden van klimatologische omstandigheden verstrekt worden. Om deze resultaten te bereiken worden op grote schaal waarnemingen gedaan in granen uitgevoerd, maar evenzeer in zomerwaardplanten, zoals maïs en grassen.


BYDV predictor: integrated control for barley yellowing virus in winter cereals.

This project aims to develop an integrated control strategy for the barley yellowing virus (BYDV). An IPM approach should give cereal growers more guidance in taking control measures and increase their efficiency. To this end, a decision-supporting advisory system will be developed. This system will be based on: 
•    a regional detection platform for determining the virulence of cereal aphids; 
•    a model for predicting aphid pressure. 

In addition, information on cultivation aspects and influences of climatic conditions will be provided. To achieve these results, large-scale observations will be carried out in cereals, but also in summer host plants, such as maize and grasses.

This project is a research project of research centre AgroFoodNature, working at the interface of agri- and horticulture, food and nature.


BYDV-predictor is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoördinator

Joos Latré

Projectcoördinator (extern)

Geert Haesaert (UGent)

Projectmedewerkers

Bart Pycke (UGent)

Looptijd

1/01/2018 - 31/12/2021

Financier

VLAIO

Programma financier

Landbouw (LA)-trajecten

Externe organisaties

Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Vakgroep Plant en Gewas
Inagro
Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO)