Foto Climacrop: Droogtetolerante granen in reinteelt of in mengteelt met een vlinderbloemige: gehele-plant silage als kwaliteitsvol en duurzaam alternatief voor kuilmaïs

Climacrop.

C

Climacrop.

Climacrop: Droogtetolerante granen in reinteelt of in mengteelt met een vlinderbloemige: gehele-plant silage als kwaliteitsvol en duurzaam alternatief voor kuilmaïs

Door klimaatverandering heeft Vlaanderen te kampen met meer extreme weersomstandigheden, waarbij droge en warme zomers frequenter voorkomen. In regio's met lichte gronden staat de kuilmaïsteelt hierdoor ernstig onder druk. In dit project wordt het potentieel van duurzame, kwaliteitsvolle en klimaat-robuuste alternatieven voor kuilmaïs onderzocht.

De warme, droge zomers van de laatste jaren zorgen in maïs voor ondermaatse plant- en kolfontwikkeling. Bijgevolg daalt de opbrengst, en vaak is de voederwaarde van deze kuilmaïs ook laag. Bovendien geeft de beperkte vruchtwisseling met vooral gras en maïs ernstige problemen qua onkruidbestrijding, en zetten bemestingsnormen de maïsteelt verder onder druk. Dit maakt het voor rundveehouders steeds moeilijker om een evenwichtig en tevens betaalbaar ruwvoeder-rantsoen samen te stellen.

In het project Climacrop onderzoeken we het potentieel van droogtetolerante granen, al dan niet in combinatie met vlinderbloemigen. Lokaal geproduceerde vlinderbloemigen zoals veldbonen en erwten zijn uitstekende eiwitbronnen en kunnen de afhankelijkheid van soja-import reduceren. Deze teelten kunnen dus een duurzaam, kwaliteitsvol en klimaat-robuust alternatief voor kuilmaïs vormen.  

Van de droogtetolerante granen in reinteelt of in mengteelt met vlinderbloemigen kunnen droog geoogste zaden, deegrijp ingekuilde zaden of gehele-plant silage (GPS) benut worden als rundveevoeder. Het project heeft als doel om de teelt én de inkuiltechniek van deze alternatieve gewassen te optimaliseren. Qua teelt zullen o.a. vruchtwisseling en gewasbescherming onderzocht worden, terwijl naar kuilkwaliteit toe o.a. het effect van kuiladditieven en van het gewasstadium bij oogst nagegaan wordt. Alle bevindingen zullen vanuit een systeembenadering gefinetuned worden om rundveehouders bij te staan in hun zoektocht naar een geschikt alternatief voor kuilmaïs.  


Climacrop: Climate-resilient cropping systems as alternatives for silage maize

Flanders is facing more extreme weather conditions due to climate change, with dry and hot summers becoming more frequent. In regions with light soils, the cultivation of silage maize is therefore under serious pressure. In this project, the potential of sustainable, high quality and climate resilient alternatives for silage maize is investigated.

The hot, dry summers of recent years have resulted in poor plant and cob development in maize. Consequently, yields have dropped, and the nutritional value of this maize silage is often low. In addition, narrow crop rotation including mainly grass and maize causes serious problems in terms of weed control. Tightened fertilisation standards put further pressure on maize cultivation. This makes it increasingly difficult for cattle farmers to put together a balanced yet affordable feed ration.

The Climacrop project investigates the potential of drought-tolerant cereals, whether or not in combination with leguminous plants. Locally-produced leguminous crops such as field beans and peas are excellent protein sources and can reduce the dependency on soy imports. These crops may therefore provide a sustainable, high-quality and climate-friendly alternative to maize silage.   

From the drought-tolerant cereals in pure cultivation or in mixed cultivation with leguminous plants, kernels or whole plant silage (GPS) can be used as cattle feed. The project aims to optimise the cultivation and silage technique of these alternative crops. With respect to cultivation, crop rotation and crop protection will be investigated, whereas with respect to silage quality, the effect of silage additives and the crop stage at harvest will be examined. All findings will be incorporated in a systems approach to assist cattle farmers in their search for a suitable alternative to maize silage. 

The Climacrop project is a research project of research centre AgroFoodNature, working at the interface of agri- and horticulture, food and nature. 

Climacrop is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoördinator

Eva Wambacq

Projectmedewerkers

Joos Latré, Len Van den Berghe en Valérie Claeys

Looptijd

26/09/2022 - 25/09/2024

Financier

HOGENT

Programma financier

Meerjarenprogramma onderzoekscentra