Comm-Unities in Trans-Form foto website

Comm-Unities in Trans-Form.

C

Comm-Unities in Trans-Form.

Comm-Unities in Trans-Form. Over duurzame en sociaal rechtvaardige stadsvernieuwing en -ontwikkeling

Wat hedendaagse steden met elkaar gemeen hebben is het vormgeven van transitieprocessen en het zoeken naar een nieuwe balans tussen rollen, bevoegdheden en investeringen van diverse stakeholders. Het onderzoeksproject Trans-Form wil daarop een antwoord bieden en streeft naar sociaal rechtvaardige stedelijke innovatie door analyse en reflectie in lokale praktijken op gang te brengen en een ondersteuningsaanbod voor diverse stakeholders bij stadsvernieuwing en -ontwikkeling.
Het onderzoek beoogt dit te doen vanuit een sterke focus op (1) concrete lokale praktijken, (2) een multistakeholdersperspectief en (3) actie en reflectie..

Een eerste werkpakket omvat een analyse van stedelijke innovatie in actuele lokale praktijken, waarbij antwoorden worden gezocht op de vragen hoe stedelijke innovatie actueel vorm krijgt en welke plaats sociale rechtvaardigheid daarbij heeft, welke elementen hierbinnen inspirerend kunnen zijn voor andere contexten, hoe binnen deze contexten multidisciplinair wordt samengewerkt rond stedelijke vraagstukken en hoe lokale praktijken hier flexibel op proberen inspelen.

Een tweede werkpakket omvat het uitwerken van een ondersteuningsaanbod van stedelijke innovatie. Hiermee beoogt het project antwoord te bieden op de vraag hoe een kwaliteitsvol ondersteuningsaanbod vormgegeven kan worden i.f.v. duurzame en sociaal rechtvaardige stedelijke innovatie.
Doorheen de twee werkpakketten loopt een onderwijsspoor waarbinnen verbinding wordt gelegd met lesinhouden en -opdrachten.


Comm-Unities in Trans-Form. On sustainable and socially just urban renewal and development

What contemporary cities have in common is the shaping of transition processes and the search for a new balance between roles, powers and investments of various stakeholders. The Trans-Form research project aims to respond to this and strives for socially just urban innovation by initiating analysis and reflection in local practices and a support offer for various stakeholders in urban renewal and development.

The research aims to do this from a strong focus on (1) concrete local practices, (2) a multi-stakeholder perspective and (3) action and reflection, using insights from the PWO project Wij~K (2016-2020).

A first work package includes an analysis of urban innovation in current local practices, seeking answers to the questions of how urban innovation is currently taking shape and what place social justice has in it, which elements within this can be inspiring for other contexts, how multidisciplinary cooperation on urban issues is taking place within these contexts, and how local practices are trying to respond to this flexibly.
A second work package includes the development of a support offer for urban innovation. With this, the project aims to answer the question of how a high-quality support offer can be designed in favour of sustainable and socially just urban innovation.
Throughout the two work packages there is an educational track within which a connection is made with lesson content and assignments.

Trans-Form is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum eCO-CITY.

Projectcoördinator HOGENT

Greet De Brauwere

Onderzoekers

An Lescrauwaet, Shana Sabbe

Looptijd

01/10/2020 - 30/09/2023

Financier

PWO-middelen

Partners

Erasmushogeschool Brussel

FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Hogeschool van Amsterdam

Metropolia University of Applied Sciences