Foto Complementaire co-teaching tussen een leerkracht en een zorgprofessional

Complementaire co-teaching tussen leerkracht en zorgprofessional

C

Complementaire co-teaching tussen leerkracht en zorgprofessional

Complementaire co-teaching tussen een leerkracht en een zorgprofessional

In dit project in een Genste proeftuinschool wordt geëxperimenteerd met een co-teachingsvorm waarin verschillende experten samenwerken in de klas, met als doel effectiever inclusiever onderwijs te realiseren. Alle ervaringen en praktijken worden gedocumenteerd en gedeeld met andere scholen om de impact van het onderzoek te verbreden.

Concreet wordt een participatief actieonderzoek (PAO) opgezet in een school voor gewoon basisonderwijs in Gent (nl. het François Laurentinstituut). Leerkrachten kleuter- en lager onderwijs zullen via een complementair model van co-teaching samenwerken met een zorgprofessional in opleiding, meer bepaald studenten uit de opleidingen orthopedagogie en ergotherapie van HOGENT.

De leerkrachten en studenten zullen samen en proactief, vanuit het kader van Universal Design for Learning (Rose, Meyer & Hitchcock, 2005), een curriculum (lesmateriaal, evaluatie, methode,....) ontwerpen dat voor iedereen uit de klas toegankelijk is (i.e. dus onafhankelijk van noden en beperkingen van de leerling).

In een eerste kwalitatief luik wordt de complementaire co-teaching toegepast in vier klassen (twee kleuter- en twee lager onderwijs) en worden de ervaringen in kaart gebracht. In een tweede kwantitatief luik zal exploratief het effect gemeten worden van deze vernieuwde klaspraktijk op leerlingen, zowel op cognitief (taal en rekenen) als op non-cognitief vlak (welbevinden).

Binnen dit participatief actieonderzoek zullen ook de leerkrachten en studenten optreden als mede-onderzoekers. Via participerende observaties, groepsdialogen en dagboeknotities zullen ze data verzamelen en analyseren. Hierdoor is er continu dialoog en reflectie over hun handelen in de praktijk. Op die manier zet het project niet enkel in op kennisverwerving maar brengt het ook effectief verandering teweeg in de praktijk: de co-teachers leren dat en hoe ze een inclusieve leeromgeving kunnen creëren en de studenten worden zich bewust van de rol die zij vanuit hun expertise kunnen opnemen binnen het onderwijs.


 

Complementaire co-teaching tussen een leerkracht en een zorgprofessional  is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Learning in Diversity.

Projectcoƶrdinator

Lies Lockefeer

Projectmedewerkers

Britt Zaman, Delphine Sasanguie

Looptijd

26/09/2022 - 11/02/2024

Financier

HOGENT

Programma financier

Meerjarenprogramma onderzoekscentra