Foto Home

D-SCOPE.

D

D-SCOPE.

Opsporing - Ondersteuning en verzorging van ouderen

Europa kent een sterke vergrijzing en de gemiddelde levensverwachting stijgt jaar na jaar. Het vormt een enorme uitdaging, zowel voor individuen als voor beleidsmakers, om die latere levensjaren zo gezond en actief mogelijk te maken. Niettemin wordt het ouder worden vaak vergezeld van verlies op verschillende vlakken: verlies van fysieke of cognitieve functies, verlies van welzijn, verminderde sociale interacties, enz. Als dergelijke verliezen niet op tijd opgemerkt en opgevangen worden, gaat de levenskwaliteit van ouderen (en hun familie en omgeving) sterk achteruit. Daarbij nemen pathologieën en beperkingen toe, wat de oudere verzwakt.
Hoewel er al verschillende ondersteuningssystemen bestaan (zoals thuiszorg, welzijnszorg , enz.), ontbreekt enerzijds een vroege, efficiënte en systematische detectie van zwakte en anderzijds een actieve begeleiding naar 'empowerment' en juiste ondersteuning binnen de omgeving van de oudere. Om hieraan tegemoet te komen, wil dit project een ondersteuningstraject ontwikkelen voor zwakkere ouderen en hun omgeving.


Detection - Support and Care of Older People

Europe is ageing rapidly and average life expectancy is increasing year on year. Making those later years of life as healthy and active as possible represents a huge challenge, both for individuals and policy makers. Nevertheless, aging is often accompanied by losses in various areas: loss of physical or cognitive functions, loss of well-being, reduced social interactions, etc. If such losses are not noticed and taken care of in time, the quality of life of the elderly (and their families and environment) deteriorates significantly. In the process, pathologies and limitations increase, weakening the elderly person.
Although various support systems already exist (such as home care, welfare care, etc.), early, efficient and systematic detection of frailty on the one hand and active guidance towards empowerment and appropriate support within the older person's environment on the other is lacking. To address this, this project aims to develop a support pathway for frail elderly people and their environment.

D-SCOPE is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator HOGENT

Nico De Witte

Projectcoördinator

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoekers

Lieve Hoeyberghs

Looptijd

01/01/2015 - 31/12/2018

Financier

FWO

Partners

Katholieke Universiteit te Leuven

Universiteit Antwerpen

Universiteit Maastricht

Vrije Universiteit Brussel