Foto De positie van de sociale restaurants in de realisatie van het recht op voeding. Ontwikkelen van een profielscan v/d sociale restaurants in het kader van het armoedebestrijdingsplan

Sociale restaurants.

S

Sociale restaurants.

De positie van de sociale restaurants in de realisatie van het recht op voeding. Ontwikkelen van een profielscan v/d sociale restaurants in het kader van het armoedebestrijdingsplan

Mensen in armoede kunnen vaak hun meest essentiële basisbehoeften onvoldoende bevredigen, zo ook het voorzien in voldoende en gezonde voeding. Dit project onderzoekt de positie van de sociale restaurants, als een duurzame praktijk in het armoedebestrijdingsbeleid, in het kader van de realisatie van het recht op voeding. Voor de uitvoering van dit onderzoek wordt samengewerkt met het netwerk van sociale restaurants in Gent, op wiens vraag dit onderzoeksproject vorm kreeg. Er wordt in beeld gebracht hoe de sociale restaurants zich verhouden tot andere voedselinitiatieven. Na een literatuurstudie om een conceptueel kader te ontwikkelen wordt sociale cartografie als onderzoeksmethode ingezet om de sociale restaurants en hoe die zich verhouden tot andere voedselinitiatieven in kaart te brengen. Onderzoek naar het bereik van sociale restaurants en in het bijzonder naar het bereik van de meest kwetsbare doelgroepen kan een beter inzicht bieden in de rol van sociale restaurants. Met het etnografisch onderzoek wordt de positie in beeld gebracht die sociale restaurants vervullen in het kader van armoedebestrijdingsbeleid. Doorheen het volledig traject wordt met een lerend netwerk gewerkt. Op basis van de bevindingen wordt een profielscan ontwikkeld, een praktijkgericht instrument voor het netwerk van sociale restaurants in Gent om hun traject naar positionering en verdere profilering in het werkveld verder te zetten. De ontwikkelde inzichten zijn niet enkel relevant voor de restaurants van het Gentse netwerk, ook de andere sociale restaurants in Gent en Vlaanderen kunnen baat hebben bij de scan. 

De positie van de sociale restaurants in de realisatie van het recht op voeding is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra eCO-CITY en EQUALITY ResearchCollective .

Projectcoƶrdinator

Annick Verstraete

Copromotoren

Ann Brabandt, Geertrui Van Vlem

Projectmedewerkers

Caroline Vandekinderen

Looptijd

24/09/2018 - 31/01/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

Stad Gent, dienst Werk
OCMW Gent
Toreke vzw, Gent
Ateljee vzw, Gent
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Brussel
Huis van de Mensenrechten - Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen, Gent
Ontmoetingshuis De Moazoart, Lokeren
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG), Brussel
Stad Gent, Dienst Outreachend Werken