Foto De wildgroei aan outreach praktijken: een vraag naar afstemming en kwaliteitsbewaking

Outreach praktijken: afstemming en kwaliteitsbewaking.

O

Outreach praktijken: afstemming en kwaliteitsbewaking.

De wildgroei aan outreach praktijken: een vraag naar afstemming en kwaliteitsbewaking

De laatste 10 jaar hebben we een opmars van outreach werkingen gezien in het brede sociale domein (jeugd(welzijns)werk, de ruime hulp- en dienstverlening en de gespecialiseerde zorg en ondersteuning). We missen echter concepten om die verschillende vormen van outreach te kunnen benoemen. Dit onderzoek zet in op die conceptualisering en wil dan instrumenten ontwikkelen om die verschillende vormen van outreach kwalitatief te kunnen inzetten.

De centrale vraagstelling die dit project stuurt, is: 
Hoe organiseren we op organisatorisch, lokaal en/of Vlaams niveau een kwaliteitsvol outreachbeleid gericht op het realiseren van een kwaliteitsvol bestaan voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare leefsituatie?
Deze centrale vraag, splitsen we uit in volgende vier deelvragen:
1)    Welke verschillende vormen van outreach praktijken bestaan er momenteel en hoe verhouden deze zich t.o.v. elkaar met betrekking tot kenmerken, de beoogde doelstellingen en de huidige tendensen (bv vermaatschappelijking en het tegengaan van onderbescherming) waarbinnen ze vorm krijgen?
2)    Hoe ervaren mensen in kwetsbare leefsituaties de huidige evoluties in outreachende praktijken in het sociale domein? Welke drempels en mogelijkheden ervaren zij? Wat zijn voor hen goede outreach praktijken? Welke voorwaarden hangen hier mee samen?
3)    Hoe ervaren outreachende werkers de huidige evoluties in outreachende praktijken in het sociale domein? 
4)    Hoe ervaren beleidsmakers de huidige evoluties in outreachende praktijken in het sociale domein? 

Door met dit onderzoek bovenstaande vragen te beantwoorden, trachten we het volgende te bereiken:
1)    Zicht krijgen op de diversiteit aan outreachende praktijken in Vlaanderen in functie van de opmaak van een typologie, met aandacht voor kenmerken, doelstellingen en tendensen die outreachende praktijken vormgeven 
2)    Het ontwikkelen van een conceptueel kader rond verschillende vormen van ‘outreachend werken’ 
3)    Inspirerende praktijken, inclusief randvoorwaarden om op organisatorisch, lokaal en/of Vlaams niveau een kwaliteitsvol outreach beleid te kunnen uitwerken, onderzoeken, zichtbaar maken en ontsluiten 
4)    Inzicht in de impact van outreach praktijken op niveau van de gebruikers 
5)    Het ontwikkelen van een reflectie-instrument rond de kwaliteitsvolle inzet van outreachend werken op organisatorisch, lokaal en/of Vlaams niveau 

Foto: kunstwerk van Letterknecht aan de Franse Vaart in Gent naar aanleiding van Black Lives Matter.

Dit is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Equality//ResearchCollective.

Projectcoördinator

Jessica De Maeyer

Copromotoren

Didier Reynaert

Projectcoördinator (extern)

Steunpunt Mens en Samenleving (SAM vzw), Inne van de Ven

Projectmedewerkers

Cis Dewaele

Looptijd

1/03/2022 - 27/02/2025

Financier

Vlaamse Overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en interne middelen van het onderzoekscentrum Equality//ResearchCollective