Foto DecubICUs: Decubituspreventie bij volwassen intensievezorgenpatiënten

DecubICUs.

D

DecubICUs.

DecubICUs: Decubituspreventie bij volwassen intensievezorgenpatiënten

Decubitusletsels (doorligwonden) zijn een frequente hospitalisatiecomplicatie, geassocieerd met nefaste fysieke en psychische gevolgen, en substantiële meerkosten voor gezondheidszorg.
Ondanks het uitgesproken risicoprofiel van intensievezorgen(IZ)patiënten is decubitus bij deze populatie een weinig geëxploreerd probleem.

Van talrijke factoren die geassocieerd zijn met kritieke ziekte is de onafhankelijke invloed op het ontstaan van decubitus nog ongekend, waardoor valide risicopredictiemodellen heden ontbreken. Gebrek aan kwaliteitsvolle grootschalige data verhindert echter dieperliggende inzichten te verwerven en accurate risicoschalen te ontwikkelen. Daarom voerden we op 15/5/2018 een wereldwijde prospectieve puntprevalentiemeting van decubitus bij volwassen IZ-patiënten, resulterend in 13.311 geïncludeerde patiënten (1.167 IZ-afdelingen - 90 landen - alle continenten vertegenwoordigd).

Doelstellingen DecubICUs:
In het DecubICUs project zijn we aan de slag gegaan met de verzamelde data met als doelstellingen:
(a) populatiespecifieke risicopredictiemodellen ontwikkelen, en hun pilot-implementatie evalueren;
(b) duurzame positieve wijzigingen bekomen in attitudes, kennis en praktijkvoering bij IZ-clinici wereldwijd;
(c) het draagvlak voor patiënten-/familieparticipatie in decubituspreventie objectiveren.

Verwachte impact
De risicopredictiemodellen worden verwacht significant bij te dragen tot reductie van de prevalentie, tot een meer onderbouwd, efficiënt, effectief en duurzaam gebruik van (schaarse) geldelijke en materiële resources, en een toename van kwaliteit en veiligheid van de zorgprocessen op IZ.
Wereldwijde sensibilisering/educatiecampagnes worden verwacht duurzame positieve attitudes, betere kennis en onderbouwde wijzigingen in de praktijkvoering qua decubituspreventie te creëren, en vervolgonderzoek te initiëren. Identificatie van het draagvlak voor patiënten-/familieparticipatie zal aantonen of hiervoor toekomst is in (Vlaamse) zorginstellingen.

We ontwikkelden een website met ondersteunend materiaal voor verpleegkundigen enerzijds en mantelzorgers anderzijds. Klik hier

DecubICUs is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360°Zorg en Welzijn.

Projectcoƶrdinator

Sonia Labeau

Copromotoren

Stijn Blot

Projectmedewerkers

Irene De Cock

Looptijd

1/09/2019 - 31/07/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

UZ Gent
AZ Nikolaas, Verpleegkundig en paramedisch departement, Sint-Niklaas
Vlaamse Vereniging Intensieve Zorgen Verpleegkundigen (VVIZV), Aalst