DIVED - Ervaringskennis foto website

DIVED.

D

DIVED.

Het duurzaam inbedden van ervaringskennis en -deskundigheid in het hoger onderwijs.

In het sociale domein wordt ervaringskennis meer en meer erkend als derde bron van kennis, naast professionele en wetenschappelijke kennis. Dit project ontwikkelt en coördineert acties zowel binnen onderzoek, onderwijs als de ondersteuning van studenten waarbij het (h)erkennen van ervaringskennis centraal staat.

De afgelopen decennia wordt ervaringskennis meer en meer erkend als derde bron van kennis, naast professionele en wetenschappelijke kennis. Die evolutie vertaalt zich in de toegenomen (professionele) inzet van ervaringsdeskundigen in het sociale domein, onderzoek en onderwijs.
Dit project bestaat dan ook uit 2 deelniveaus:

> Niveau onderwijs (incl. ondersteuning van studenten):
De opleidingen binnen het sociaal-agogisch departement aan de HOGENT staan niet los van ruimere maatschappelijke ontwikkelingen én specifieke ontwikkeling binnen het werkveld. Deze opleidingen zijn daarbij ook cruciaal in de professionalisering van sociale professionals van de toekomst. En dat vraagt een voortdurende reflectie op de maatschappelijke rol van deze sociale professionals.
Verder zien we ook dat het hoger onderwijs een belangrijke rol speelt in het (re)produceren van sociale (on)gelijkheid. Niet iedereen heeft dezelfde kansen om de stap naar het hoger onderwijs te zetten en dat tot een goede einde te brengen.
In datzelfde licht zien we dan ook dat de vraag naar psychologische ondersteuning toeneemt, samen met het aantal studenten dat kampt met vragen rond geestelijke gezondheid. Sociale en structurele omstandigheden (bijv. Werk, financiële problemen) hebben een grote impact op de geestelijke gezondheid, wat resulteert in ongelijkheid tussen verschillende ‘groepen’ studenten.
Al deze ontwikkelingen leiden dan ook tot de vraag hoe ervaringskennis meer kan (h)erkend en ingebed worden in het departement sociaal-agogisch werk en dus ook in de uitbouw van de opleidingen sociaal werk en orthopedagogie.
We onderscheiden hier drie belangrijke vraagstukken:
- Hoe (h)erkennen we ervaringskennis binnen het onderwijs?
- Hoe gaan we aan de slag met ervaringskennis van studenten?
- Hoe ondersteunen we studenten met een ‘rugzak’?

> Niveau onderzoek:
Daarnaast stelt deze maatschappelijke evolutie ook enkele vragen naar hoe we onderzoek doen en welke kennis daar meer wordt gewaardeerd dan andere. Het centrale idee is dat onderzoek in het sociale domein eveneens processen van sociale (on)rechtvaardigheid (re)produceert.
Binnen dit project gaan we via concrete acties (vb. rondetafelgesprekken met cliëntorganisaties, in kaart brengen inspirerende praktijken, lerende netwerken met ervaringsdeskundigen,…) ervaringskennis op een gelijkwaardige manier proberen uitbouwen in het collectief EQUALITY//ResearchCollective, waarbij uitwisseling en kruisbestuiving tussen verschillende vormen van kennis centraal staat met het oog op het streven naar meer sociale rechtvaardigheid.
Daarnaast kunnen er op basis van de opgebouwde kennis ad hoc projecten uitgewerkt worden met het werkveld rond de inbedding van ervaringskennis in het brede sociaal domein.


Sustainable embedding of experiential knowledge and expertise in higher education.

In the social domain, knowledge by experience is increasingly recognised as a third source of knowledge, alongside professional and scientific knowledge. This project develops and coordinates actions within research, education and student support in which the recognition of knowledge and experience is central.
In recent decades, experiential knowledge has been increasingly recognised as a third source of knowledge, alongside professional and scientific knowledge. This evolution translates into the increased (professional) use of experts by experience in the social domain, research and education. This project therefore consists of 2 sub-levels:

Education level (incl. student support):
The courses within the social pedagogical department at HOGENT are not separate from broader social developments and specific development within the professional field. These programmes are also crucial in the professionalisation of social professionals of the future. And that requires continuous reflection on the social role of these social professionals.

Furthermore, we also see that higher education plays an important role in (re)producing social (im)equality. Not everyone has the same opportunities to take the step into higher education and bring it to fruition.
In the same light, we therefore see that the demand for psychological support is increasing along with the number of students struggling with mental health issues.Social and structural circumstances (e.g. Work, financial problems) have a major impact on mental health, resulting in inequalities between different 'groups' of students.

All these developments therefore lead to the question of how experiential knowledge can be more (re)recognised and embedded in the department of social work and thus also in the development of the social work and remedial education programmes.We distinguish three important issues here:

- How do we (re)recognise experiential knowledge within education?
- How do we engage with students' experiential knowledge?
- How do we support students with a 'backpack'?
Level research:
In addition, this social evolution also raises some questions about how we do research and which knowledge is valued more than others there. The central idea is that research in the social domain also (re)produces processes of social (in)justice.Within this project, through concrete actions (e.g. round table discussions with client organisations, mapping inspiring practices, learning networks with experts by experience,...) we will try to develop knowledge by experience on an equal footing in the collective EQUALITY//ResearchCollective, in which exchange and cross-fertilisation between different forms of knowledge are central in the pursuit of more social justice.In addition, based on the accumulated knowledge, ad hoc projects can be developed with the field around embedding experiential knowledge in the broad social domain.

DIVED is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Jessica De Maeyer

Copromotor

Didier Reynaert

Onderzoekers

Tijs Van Steenberghe, Hilde Vermeir, Marianne Schapmans, Hanne Evenepoel, Evelien Mommerency

Looptijd

27/09/2021 - 23/09/2023

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek