Foto DIVED: Het duurzaam inbedden van ervaringskennis en -deskundigheid in het hoger onderwijs.

Het duurzaam inbedden van ervaringskennis en -deskundigheid in het hoger onderwijs.

H

Het duurzaam inbedden van ervaringskennis en -deskundigheid in het hoger onderwijs.

DIVED: Het duurzaam inbedden van ervaringskennis en -deskundigheid in het hoger onderwijs.

In het sociale domein wordt ervaringskennis meer en meer erkend als derde bron van kennis, naast professionele en wetenschappelijke kennis. Dit project ontwikkelt en coördineert acties zowel binnen onderzoek, onderwijs als de ondersteuning van studenten waarbij het (h)erkennen van ervaringskennis centraal staat.

De afgelopen decennia wordt ervaringskennis meer en meer erkend als derde bron van kennis, naast professionele en wetenschappelijke kennis. Die evolutie vertaalt zich in de toegenomen (professionele) inzet van ervaringsdeskundigen in het sociale domein, onderzoek en onderwijs. Dit project bestaat dan ook uit 2 deelniveaus:

  • Niveau onderwijs (incl. ondersteuning van studenten):

De opleidingen binnen het sociaal-agogisch departement aan de HOGENT staan niet los van ruimere maatschappelijke ontwikkelingen én specifieke ontwikkeling binnen het werkveld. Deze opleidingen zijn daarbij ook cruciaal in de professionalisering van sociale professionals van de toekomst. En dat vraagt een voortdurende reflectie op de maatschappelijke rol van deze sociale professionals.

Verder zien we ook dat het hoger onderwijs een belangrijke rol speelt in het (re)produceren van sociale (on)gelijkheid. Niet iedereen heeft dezelfde kansen om de stap naar het hoger onderwijs te zetten en dat tot een goede einde te brengen.

In datzelfde licht zien we dan ook dat de vraag naar psychologische ondersteuning toeneemt, samen met het aantal studenten dat kampt met vragen rond geestelijke gezondheid. Sociale en structurele omstandigheden (bijv. Werk, financiële problemen) hebben een grote impact op de geestelijke gezondheid, wat resulteert in ongelijkheid tussen verschillende ‘groepen’ studenten.

Al deze ontwikkelingen leiden dan ook tot de vraag hoe ervaringskennis meer kan (h)erkend en ingebed worden in het departement sociaal-agogisch werk en dus ook in de uitbouw van de opleidingen sociaal werk en orthopedagogie.

We onderscheiden hier drie belangrijke vraagstukken:

- Hoe (h)erkennen we ervaringskennis binnen het onderwijs?
- Hoe gaan we aan de slag met ervaringskennis van studenten?
- Hoe ondersteunen we studenten met een ‘rugzak’?

  • Niveau onderzoek:

Daarnaast stelt deze maatschappelijke evolutie ook enkele vragen naar hoe we onderzoek doen en welke kennis daar meer wordt gewaardeerd dan andere. Het centrale idee is dat onderzoek in het sociale domein eveneens processen van sociale (on)rechtvaardigheid (re)produceert.

Binnen dit project gaan we via concrete acties (vb. rondetafelgesprekken met cliëntorganisaties, in kaart brengen inspirerende praktijken, lerende netwerken met ervaringsdeskundigen,…) ervaringskennis op een gelijkwaardige manier proberen uitbouwen in het collectief EQUALITY//ResearchCollective, waarbij uitwisseling en kruisbestuiving tussen verschillende vormen van kennis centraal staat met het oog op het streven naar meer sociale rechtvaardigheid.

Daarnaast kunnen er op basis van de opgebouwde kennis ad hoc projecten uitgewerkt worden met het werkveld rond de inbedding van ervaringskennis in het brede sociaal domein.

Foto: kunstwerk van Letterknecht aan de Franse Vaart in Gent naar aanleiding van Black Lives Matter.

DIVED is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Equality ResearchCollective.

Projectcoƶrdinator

Jessica De Maeyer

Copromotoren

Didier Reynaert

Projectmedewerkers

Tijs Van Steenberghe, Hilde Vermeir, Marianne Schapmans, Hanne Evenepoel, Evelien Mommerency

Looptijd

27/09/2021 - 23/09/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

Interne middelen onderzoekscentrum, middelen opleidingscentra, departementale middelen