DIVER-CITY foto website

DIVER-CITY.

D

DIVER-CITY.

Gemeenschapsgericht participatief onderzoek en verbindend partnerschap als basis voor een divers-sensitief hulpverleningsaanbod voor gezinnen met een migratieachtergrond in Gent

Actuele mondiale migratieontwikkelingen en toenemende etnisch-culturele differentie in onze samenleving maken dat toekomstbestendig welzijnswerk en hulpverlening zich dienen te heroriënteren naar een superdivers doelpubliek. Gent – waar momenteel 1/5 inwoners een migratieachtergrond heeft – evolueert gaandeweg naar een ‘majority minority city’ waarin de meerderheid van de bevolking zal bestaan uit minderheden van zowel nieuwkomers als van de tweede en derde generatie landgenoten met een migratiehistoriek. Bovendien vormen de wereldwijde conflictsituaties en de influx van vluchtelingen momenteel een erg actuele uitdaging in Vlaanderen en voor het Vlaamse hulpverleningslandschap in het bijzonder.
Met betrekking tot opvoeding, ouderschap en kinderwelzijn, worden gezinnen met een recente of langere migratiehistoriek geconfronteerd met een aantal bijzondere uitdagingen, naast de opvoedingsvragen en –uitdagingen die ze met andere gezinnen delen. Deze uitdagingen dienen gesitueerd te worden binnen bredere welzijnsvraagstukken en sociale ongelijkheid in de samenleving. Er blijken echter incompatibiliteiten te bestaan tussen het formele aanbod en de noden van deze gezinnen. Bovendien spelen informele actoren zoals sleutelfiguren, sociaal-culturele en religieuze verenigingen in op dit hiaat en vormen zij een bijkomende maar vaak nog onbekende steunstructuur voor deze gezinnen in de gemeenschap.
Het DIVERCITY team onderzocht hoe sociale professionals, sleutelfiguren uit de gemeenschap en ouders ondersteuning trachten te bricoleren, in het zoeken naar betere aansluiting tussen noden en hulp. ‘Bricoleren’ ontstaat wanneer men hulp, doorgaans van heel verschillende aard en uit heel uiteenlopende hoeken, probeert te mobiliseren en combineren tot zinvolle ondersteuningstrajecten. Dat bricoleren ontstaat in antwoord op schaarste of ontoereikendheid van hulp (of van mogelijkheden om deze hulp te benutten), en levert daarom belangrijke inzichten rond zowel de huidige breuklijnen als het diversifiëren en innoveren van ondersteuningspraktijken ten behoeve van superdiverse populaties. De resultaten van dit onderzoek zijn informatief voor overheidsdiensten, professionele en informele actoren die tot doel hebben het welzijn van gezinnen te promoten.

Meer info

Community-based participatory research and connecting partnership as a basis for a diverse-sensitive assistance offer for families with a migration background in Ghent

Current global migration developments and increasing ethno-cultural differentiation in our society mean that future-proof welfare work and assistance need to reorient towards a super-diverse target audience. Ghent - where currently 1/5 inhabitants have a migration background - is gradually evolving into a 'majority minority city' in which the majority of the population will consist of minorities of both newcomers and second and third generation compatriots with a migration history. Moreover, global conflict situations and the influx of refugees are currently a very topical challenge in Flanders and for the Flemish aid landscape in particular.

With regard to parenting, parenting and child welfare, families with a recent or longer migration history face a number of special challenges, in addition to the parenting questions and challenges they share with other families. These challenges should be situated within broader welfare issues and social inequalities in society. However, there appear to be incompatibilities between formal provision and the needs of these families. Moreover, informal actors such as key figures, socio-cultural and religious associations respond to this gap and form an additional but often unknown support structure for these families in the community.
Het DIVERCITY team onderzocht hoe sociale professionals, sleutelfiguren uit de gemeenschap en ouders ondersteuning trachten te bricoleren, in het zoeken naar betere aansluiting tussen noden en hulp. ‘Bricoleren’ ontstaat wanneer men hulp, doorgaans van heel verschillende aard en uit heel uiteenlopende hoeken, probeert te mobiliseren en combineren tot zinvolle ondersteuningstrajecten. Dat bricoleren ontstaat in antwoord op schaarste of ontoereikendheid van hulp (of van mogelijkheden om deze hulp te benutten), en levert daarom belangrijke inzichten rond zowel de huidige breuklijnen als het diversifiëren en innoveren van ondersteuningspraktijken ten behoeve van superdiverse populaties. De resultaten van dit onderzoek zijn informatief voor overheidsdiensten, professionele en informele actoren die tot doel hebben het welzijn van gezinnen te promoten.

More info

DIVER-CITY is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Sofie Vindevogel

Onderzoekers

Joris Van Poucke, Karolien Delaere

Looptijd

01/10/2020 - 24/09/2023

Financier

PWO-middelen