Foto DIVER-CITY: Gemeenschapsgericht participatief onderzoek en verbindend partnerschap als basis voor een divers-sensitief hulpverleningsaanbod voor gezinnen met een migratieachtergrond in Gent

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

DIVER-CITY: Gemeenschapsgericht participatief onderzoek en verbindend partnerschap als basis voor een divers-sensitief hulpverleningsaanbod voor gezinnen met een migratieachtergrond in Gent

Actuele mondiale migratieontwikkelingen en toenemende etnisch-culturele differentie in onze samenleving maken dat toekomstbestendig welzijnswerk en hulpverlening zich dienen te heroriënteren naar een superdivers doelpubliek. Gent – waar momenteel 1/5 inwoners een migratieachtergrond heeft – evolueert gaandeweg naar een ‘majority minority city’ waarin de meerderheid van de bevolking zal bestaan uit minderheden van zowel nieuwkomers als van de tweede en derde generatie landgenoten met een migratiehistoriek. Bovendien vormen de wereldwijde conflictsituaties en de influx van vluchtelingen momenteel een erg actuele uitdaging in Vlaanderen en voor het Vlaamse hulpverleningslandschap in het bijzonder.

Met betrekking tot opvoeding, ouderschap en kinderwelzijn, worden gezinnen met een recente of langere migratiehistoriek geconfronteerd met een aantal bijzondere uitdagingen, naast de opvoedingsvragen en –uitdagingen die ze met andere gezinnen delen. Deze uitdagingen dienen gesitueerd te worden binnen bredere welzijnsvraagstukken en sociale ongelijkheid in de samenleving. Er blijken echter incompatibiliteiten te bestaan tussen het formele aanbod en de noden van deze gezinnen. Bovendien spelen informele actoren zoals sleutelfiguren, sociaal-culturele en religieuze verenigingen in op dit hiaat en vormen zij een bijkomende maar vaak nog onbekende steunstructuur voor deze gezinnen in de gemeenschap.

Het DIVERCITY team onderzocht hoe sociale professionals, sleutelfiguren uit de gemeenschap en ouders ondersteuning trachten te bricoleren, in het zoeken naar betere aansluiting tussen noden en hulp. ‘Bricoleren’ ontstaat wanneer men hulp, doorgaans van heel verschillende aard en uit heel uiteenlopende hoeken, probeert te mobiliseren en combineren tot zinvolle ondersteuningstrajecten. Dat bricoleren ontstaat in antwoord op schaarste of ontoereikendheid van hulp (of van mogelijkheden om deze hulp te benutten), en levert daarom belangrijke inzichten rond zowel de huidige breuklijnen als het diversifiëren en innoveren van ondersteuningspraktijken ten behoeve van superdiverse populaties. De resultaten van dit onderzoek zijn informatief voor overheidsdiensten, professionele en informele actoren die tot doel hebben het welzijn van gezinnen te promoten.

Publicatie:

Vindevogel, S., & Van Wolvelaer, F. (2021). Shared spaces: scoping review of community resource persons providing informal parenting support to families with a migration backgroundJournal of Community Practice29(2), 174–197. https://doi.org/10.1080/10705422.2021.1932002

Presentaties:

  • Gezinsondersteuning in een diverse gemeenschap: de rol van sleutelfiguren. Gepresenteerd op het Opgroeienfestival, georgansieerd door het Agentschap Opgroeien/EXPOO (3-6/12/2021 – Brussel & online)
  • Community resource persons: building community resilience around families with a migration background. Gepresenteerd op het “International Resilience Revolution Conference”, georganiseerd door the Centre of Resilience for Social Justice of the University of Brighton (30-21/3/2022 – Blackpool & online)

Diver-City is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY//ResearchCollective.

Projectcoƶrdinator

Sofie Vindevogel

Projectmedewerkers

Fien Van Wolvelaer, Joris Van Poucke, Beatrice Zeltner, Karolien Delaere

Looptijd

1/10/2020 - 24/09/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

Interne middelen onderzoekscentrum, PWO-structureel, middelen opleidingscentra