Foto Draaischijffunctie van het CLB, what's in a name?

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Draaischijffunctie van het CLB, what's in a name?

Een kwalitatief onderzoek naar wat de draaischijffunctie van het CLB tussen scholen, ouders en verschillende sectoren kan betekenen voor basisscholen en meer concreet de leraar in de klaspraktijk. Het onderzoek richt zich op het snijvlak tussen onderwijs en welzijn om kwetsbare gezinnen op de basisschool beter te ondersteunen

Allerlei welzijnsproblemen komen de school binnen: lege brooddozen, onbetaalde schoolfacturen, opvoedingsproblematieken, slechte huisvestiging, te grote afstand tussen ouders en school, enz. Het is maar een greep uit de problematieken waarmee basisscholen en dus (toekomstige) leraren geconfronteerd worden. Scholen bevinden zich soms in de frontlinie van dit alles zonder goed te weten waartoe of waaraan. Vanuit verschillende hoeken – het lokale beleid, welzijnswerk én scholen – klinkt de roep naar meer samenwerking om complexe maatschappelijke uitdagingen zoals kinderarmoede het hoofd te bieden. Dit vraagt heel wat van (toekomstige) leraren. Samenwerkingen met het CLB, brugfiguren of andere welzijnspartners kunnen ondersteuning bieden en dringen zich op. In het nieuwe decreet (2017) voor leerlingenbegeleiding wordt expliciet benoemd dat het CLB een draaischijffunctie heeft tussen scholen, ouders en verschillende sectoren. Uit een vorig HOGENT-onderzoek blijkt echter dat het CLB een belangrijke, maar op heden soms onduidelijke actor is in de relatie tussen welzijn en onderwijs. In dit onderzoek willen we de rol van het CLB, maar ook de rol van andere betrokken (welzijns)actoren binnen en rond de school (brugfiguur/onderwijsopbouwwerker, maatschappelijk werker met zitdagen op school) onderzoeken. Wat kan de draaischijffunctie van het CLB betekenen voor scholen? En hoe kunnen outreachende initiatieven mij als leraar in de klaspraktijk ondersteunen? Welke drempels ervaren scholen om naar deze partners te stappen? En dit alles met als doel een sjabloon van een afsprakennota op te maken voor scholen, CLB’s en andere professionals binnen en rond de school die betrokken zijn bij de samenwerking tussen onderwijs en welzijn

Projectcoƶrdinator

Celine Mertens

Looptijd

01/01/2021 - 01/01/2022

Financier

HOGENT

Programma financier

Faculteit Mens en Welzijn, vakgroep Pedagogiek en Didaktiek