Foto Draaischijffunctie van het CLB, what's in a name?

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Draaischijffunctie van het CLB, what's in a name?

Een kwalitatief onderzoek naar wat de draaischijffunctie van het CLB tussen scholen, ouders en verschillende sectoren kan betekenen voor basisscholen en meer concreet de leraar in de klaspraktijk. Het onderzoek richt zich op het snijvlak tussen onderwijs en welzijn om kwetsbare gezinnen op de basisschool beter te ondersteunen.

Allerlei welzijnsproblemen komen de school binnen: lege brooddozen, onbetaalde schoolfacturen, opvoedingsproblematieken, slechte huisvestiging, te grote afstand tussen ouders en school, enz. Het is maar een greep uit de problematieken waarmee basisscholen geconfronteerd worden. Scholen bevinden zich soms in de frontlinie van dit alles zonder goed te weten waartoe of waaraan. Dit vraagt heel wat van basisscholen. Vanuit verschillende hoeken – het lokale beleid, welzijnswerk én scholen – klinkt de roep naar meer samenwerking om complexe maatschappelijke uitdagingen zoals kinderarmoede het hoofd te bieden. Samenwerkingen met het CLB, brugfiguren of andere welzijnspartners kunnen ondersteuning bieden en dringen zich op. In het nieuwe decreet (2017) voor leerlingenbegeleiding wordt expliciet benoemd dat het CLB een draaischijffunctie heeft tussen scholen, ouders en verschillende sectoren. Uit een vorig HOGENT-onderzoek blijkt echter dat het CLB een belangrijke, maar op heden soms onduidelijke actor is in de relatie tussen welzijn en onderwijs. In dit onderzoek willen we de rol van het CLB, maar ook de rol van andere betrokken (welzijns)actoren binnen en rond de school (brugfiguur/onderwijsopbouwwerker, maatschappelijk werker met zitdagen op school) onderzoeken. Wat kan de draaischijffunctie van het CLB betekenen voor scholen? En voor ouders? En hoe kunnen outreachende initiatieven scholen en ouders ondersteunen? We willen met dit onderzoek zicht krijgen op hoe de draaischijffunctie van het CLB tegemoet kan komen aan welzijnsnoden van scholen en aan de ondersteuningsnoden van gezinnen.

Draaischijffunctie van het CLB, what’s in a name? is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra Research Centre for Learning in Diversity en EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoƶrdinator

Celine Mertens, Katrien De Maegd

Copromotoren

Delphine Sasanguie

Projectmedewerkers

Marie Seghers, Griet De Nys

Looptijd

01/02/2021 - 31/01/2022

Financier

HOGENT

Programma financier

Departementale middelen en middelen onderzoekscentrum