Foto Duurzame monitoring en beheersing van belangrijke bodemplagen in de sierteelt

Duurzame monitoring en beheersing van belangrijke bodemplagen in de sierteelt.

D

Duurzame monitoring en beheersing van belangrijke bodemplagen in de sierteelt.

Duurzame monitoring en beheersing van belangrijke bodemplagen in de sierteelt

Plaaginsecten zoals engerlingen, emelten, en taxuskevers vormen een steeds groter wordend probleem in de sierteelt- en groensector. Bovendien krimpt het aantal erkende gewasbeschermingsmiddelen jaar na jaar. In dit project werken we een kant-en-klare IPM-strategie uit voor de beheersing van schadelijke, ondergrondse larven van de taxuskever, bladsprietkevers (engerlingen) en langpootmuggen (emelten).

Om tot een geïntegreerde aanpak voor problemen met bodemplagen te komen is de doelstelling van het project drieledig:

  • Het op punt stellen van een monitoringsysteem voor elk van de 3 doelplagen.
  • Het uitbreiden van praktijkkennis over de preventieve en curatieve beheersing van ondergrondse bodemplagen en hun bovengrondse levensfase.
  • Sensibilisering van telers en tuinaannemers over het belang van een betrouwbaar monitoringsysteem en de correcte toepassing van beheersingsmaatregelen.

De opgebouwde kennis en output wordt na afloop van het project breed verspreid.


Sustainable monitoring and control of key soil pests in floriculture.
Pest insects such as grubs, crane fly larvae and yew beetles are an ever-increasing problem in floriculture. Moreover, the number of approved crop protection products is shrinking year by year. In this project, we are developing a ready-to-use IPM strategy for the control of harmful, subterranean larvae of the yew beetle, scarab beetles (grubs) and crane flies.

To achieve an integrated approach to problems with soil pests, the objective of the project is threefold:

- Establishing a monitoring system for each of the 3 target pests.
- Expanding practical knowledge on the preventive and curative control of underground soil pests and their above-ground life cycle.
- Sensitising growers and garden contractors on the importance of a reliable monitoring system and the correct application of control measures.

New knowledge and output will be widely disseminated.

Sustainable monitoring and control of key soil pests in floriculture is a research project of research centre AgroFoodNature, working at the interface of agri- and horticulture, food and nature.

Duurzame monitoring en beheersing van belangrijke bodemplagen in de sierteelt is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoƶrdinator

Joachim Moens

Projectcoƶrdinator (extern)

Proefcentrum voor Sierteelt

Looptijd

01/01/2024 - 31/12/2027

Financier

VLAIO

Programma financier

Landbouw-trajecten, oproep 2022-2023

Externe organisaties

ILVO