foto een brug tussen twee sectoren

Levenskwaliteit bij jongeren.

L

Levenskwaliteit bij jongeren.

Een brug tussen twee sectoren binnen de integrale jeugdhulp: het ontwikkelen en implementeren van een instrument gericht op het meten van levenskwaliteit bij jongeren

Het project onderzoekt hoe de integrale jeugdhulp het landschap van de jeugdhulpverlening transformeert door de nadruk te leggen op continuïteit en flexibiliteit in het hulpverleningstraject van jongeren. Het bevordert samenwerking tussen verschillende hulpverleningssectoren met de focus op de behoeften van jongeren en hun gezinnen. Het onderzoek richt zich op intersectorale samenwerking, met specifieke aandacht voor vijf sectoren. Het benadrukt de toenemende druk op organisaties binnen de jeugdhulp om verantwoording af te leggen en introduceert het concept Quality of Life (QOL) als een maatstaf voor effectieve jeugdhulpverlening.

Het onderzoek omvat drie werkpakketten: het ontwikkelen van QOL-items en indicatoren, het ontwikkelen en valideren van een meetinstrument, en het integreren van de resultaten in de praktijk en het onderwijs. Het doel is om een instrument te creëren dat niet alleen pre- en postmetingen mogelijk maakt, maar ook als een praktisch werkinstrument fungeert, dat de dialoog tussen hulpverlener en jongere faciliteert. De focus op QOL stelt hulpverleners in staat om beter aan te sluiten bij de specifieke behoeften van jongeren en hun legitimiteit van handelen te versterken.

Het onderzoek beoogt ook de integratie van verkregen inzichten in verschillende onderwijsprogramma's, om studenten voor te bereiden op ontwikkelingen binnen de jeugdhulpverlening. Het meetinstrument biedt kansen voor onderzoek, onderwijs, praktijk en beleid om het concept van uitkomstengericht werken in de jeugdhulpverlening te benaderen.


Developing and implementing an instrument aimed at measuring quality of life in young people

The project explores how integrated youth services are transforming the landscape of youth services by emphasizing continuity and flexibility in young people's care pathways. It promotes collaboration between different aid sectors with a focus on the needs of youth and their families. The research focuses on intersectoral collaboration, with specific attention to five sectors. It highlights the increasing pressure on organizations within youth aid to be accountable and introduces the concept of Quality of Life (QOL) as a measure of effective youth aid delivery.

The research includes three work packages: developing QOL items and indicators, developing and validating a measurement tool, and integrating the results into practice and education. The goal is to create an instrument that not only enables pre- and post-measurement, but also acts as a practical work tool, facilitating dialogue between caregiver and adolescent. The focus on QOL enables social workers to better address the specific needs of young people and strengthen their legitimacy of action.
The research also aims to integrate insights gained into various educational programs to prepare students for developments within youth welfare services. The measurement tool provides opportunities for research, education, practice and policy to approach the concept of outcomes-based work in youth services.

Meten van QoL bij jongeren is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Goedele De Nil

Copromotor

Claudia Claes

Onderzoekers

Chris Swerts

Looptijd

01/10/2015 - 31/08/2020

Financier

PWO-middelen