Foto Een vakdidactiek burgerschap op maat van de nieuwe eindtermen secundair onderwijs in Vlaanderen

Vakdidactiek burgerschap.

V

Vakdidactiek burgerschap.

Een vakdidactiek burgerschap op maat van de nieuwe eindtermen secundair onderwijs in Vlaanderen

Op basis van 2 sporen, een beschrijvend onderzoek en innovatiecyclus, wordt er met dit onderzoek ingezet op de ontwikkeling van een 'didactisch' model voor SC 7 Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven, op maat van de eerste en tweede graad secundair onderwijs.

Het onderzoek gebeurt in 2 fasen.  

FASE 1: beschrijvend onderzoek 
1. Literatuurstudie: in deze eerste onderzoekstap wordt onderzocht welke didactische benaderingen er op dit moment al bestaan omtrent burgerschapseducatie en dit zowel in de leerplannen van de verschillende onderwijskoepels als onderzoek uit binnen- en buitenland. Het vak3dactisch model (Ardui et al., 2011) biedt een zinvol kader om het onderzoek te structureren en systematisch richting te geven:  

In de literatuurstudie ligt de klemtoon op het in kaart brengen van de deeldomeinen vakkennis en didactiek burgerschap. Het aspect praktijk komt in een volgende onderzoeksfase aan bod. 

2. Individuele interviews: in een volgende onderzoekstap wordt het werkveld betrokken. Aan de hand van semi-gestructureerde interviews wordt een aantal leerkrachten die leservaring hebben met SC7 bevraagd.  

FASE 2: innovatiecyclus 
3. Op basis van de resultaten uit de literatuurstudie en de bevragingen van leerkrachten worden bouwstenen en fundamenten samengebracht in een eerste ontwerp van een model voor een vakdidactiek burgerschap op maat van het Vlaamse onderwijslandschap. 

4. Voorleggen eerste model aan relevante stakeholders: via een focusgroep geven stakeholders feedback op het model en kunnen ze hun visie/mening toelichten. Op die manier komen we ten eerste tot een gedeeld kader, gebaseerd op onderzoek. Ten tweede biedt die aanpak de mogelijkheid om het theoretisch model bij te sturen en te verfijnen.  

5. Tweede model:  op basis van de feedback van stakeholders wordt het eerste model verfijnd en bijgestuurd. Het eindresultaat is een vakdidactisch model burgerschap voor SC7  in de 1ste en 2de graad secundair onderwijs in Vlaanderen.

             
                           
                                         
                                                        

Een vakdidactiek burgerschap op maat van de nieuwe eindtermen secundair onderwijs in Vlaanderen is een onderzoeksproject van het Research Centre for Learning in Diversity

                                         
                           
             

Projectcoƶrdinator

Papatya Dalkiran, Jo Cochuyt

Copromotoren

Jo Cochuyt

Looptijd

21/09/2020 - 20/09/2021

Financier

HOGENT

Programma financier

Departementale middelen