Foto FLOWER4TREES: Bloemenmengsels als win-win situatie voor biodiversiteit én teler bij vollegrondboomkwekerij

Flower4Trees.

F

Flower4Trees.

FLOWER4TREES: Bloemenmengsels als win-win situatie voor biodiversiteit én teler bij vollegrondboomkwekerij

Om de wereldwijde biodiversiteitscrisis tegen te gaan worden ook in Vlaanderen maatregelen getroffen om de Vlaamse biodiversiteit te beschermen en te ondersteunen. Deze operationele groep onderzoekt hoe boomkwekers de biodiversiteit op hun percelen kunnen verhogen.

Op Vlaamse boomkwekerijen met vollegrondsteelten zou 1400 à 1700 ha aangewend kunnen worden in het kader van biodiversiteit, een potentieel dat momenteel niet of nauwelijks benut wordt. Er is vooral ruimte op

  • het areaal dat met groenbemester aangelegd wordt tussen twee teeltcycli
  • de stroken die aangelegd worden tussen de beplante rijen

Boomtelers zijn bereid dit areaal aan te wenden om biodiversiteit te boosten, maar de huidige bloemenmengsels zijn niet of te weinig aangepast aan de eisen van de telers om de kwaliteit van de bodem en hun teelten te garanderen. De telers zijn dus op zoek naar mengsels die hun diensten bewijzen op vlak van biodiversiteit en bovendien aan de nodige kwaliteitseisen voldoen.

Door binnen deze Operationele Groep de expertise van de partners samen te brengen en verder kennis te vergaren willen de telers voor beide locaties komen tot kant-en-klare bloemenmengsels die aan de hand van demonstratie en uitgebreide disseminatie ingang zullen vinden binnen de Vlaamse vollegrondboomkwekerijen.


Flower4Trees: Flower mixtures as a win-win for biodiversity and tree growers

Flanders is taking measures to protect and support Flemish biodiversity to tackle the global biodiversity crisis. This operational group investigates how tree growers can increase biodiversity on their plots.

1400 to 1700 ha could be used on Flemish outdoor tree nurseries for biodiversity, a potential that is currently not or hardly used. There is especially space available on

  • the area planted with green manure between two growing cycles
  • the strips laid out between planted rows

Tree growers are willing to use this acreage to boost biodiversity, but current flower mixtures are not or not sufficiently adapted to the growers' requirements to ensure the quality of the soil and their crops. Growers are therefore looking for mixtures that prove their services in terms of biodiversity and also meet the necessary quality requirements.

By bringing together the partners' expertise and gathering further knowledge within this Operational Group, the growers want to develop ready-made flower mixtures for both locations that will be adopted on outdoor tree nurseries through demonstration and extensive dissemination.

The HempFarmers project is a research project of research centre AgroFoodNature, working at the interface of agri- and horticulture, food and nature.


                 Departement Landbouw en Visserij, Plattelandsontwikkeling

Flower4Trees is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoƶrdinator

Joachim Moens

Looptijd

01/02/2023 - 31/01/2025

Financier

Departement Landbouw & Visserij

Programma financier

EIP operationele groepen oproep 2022

Externe organisaties

ILVO Eenheid Plant
Proefcentrum voor Sierteelt vzw (PCS)