Foto FLOWERPOWER DE TUIN: experimenteren, leren en sensibiliseren over bloemrijk grasland

Flowerpower de tuin.

F

Flowerpower de tuin.

FLOWERPOWER DE TUIN: experimenteren, leren en sensibiliseren over bloemrijk grasland

Tuinen beslaan een groter deel van het Vlaamse grondgebied (8%) dan beheerde natuurgebieden (6,5%) en bieden daarom een belangrijk strategisch natuurpotentieel. In natuurvriendelijk aangelegde en beheerde tuinen kan immers een opmerkelijke hoeveelheid biodiversiteit aanwezig zijn.

Veel Vlamingen kiezen in de tuin echter voor een kortgeschoren, weinig biodivers gazon. Verschillende initiatieven zoals de campagne #MaaiMeiNiet in Vlaanderen en het Europese burgerinitiatief ‘ByeByeGrass’ sporen de burger aan om ‘het gras te laten groeien’ en zo te zorgen voor klimaatvriendelijke en bloemrijke graslandjes in de tuin. Bloemrijke graslanden zijn interessant voor insecten en kwamen ooit talrijk voor in het Vlaamse landschap. Maar klopt het dat minder maaien zorgt voor een hogere biodiversiteit en een klimaatvriendelijke tuin? Hoe komt het dat door mijn gras te laten groeien ik wel of niet de gewenste bloemen krijg in mijn tuin? Wat kan ik doen om toch een divers bloemrijk graslandje en daardoor meer leven in mijn tuin te krijgen? Met welk beheer kan ik als tuinier een steentje bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit en van het klimaat?

Met het burgerwetenschapsproject FLOWERPOWER DE TUIN zoeken we antwoorden op deze vragen en wordt de tuin een Living Lab waarin burgers experimenteren met hun gazon. Burgers doen metingen van bodem, vegetatie en insecten waardoor ze meer inzicht krijgen in de praktische do’s en don’ts en de maatschappelijke betekenis van een graslandje in hun tuin. Bij een breed publiek peilen we bovendien naar de motivatoren en barrières om te kiezen voor een traditioneel versus een bloemrijk grasland, en naar de esthetische voorkeur en kennis over bloemrijk grasland.

We werken workshops en lespakketten uit voor lagere en secundaire scholen, leggen demo-tuintjes aan en werken aan een communicatieplan om burgers te overtuigen. FLOWERPOWER DE TUIN wil met dit alles wetenschappelijke kennis vergaren, kennis delen en sensibiliseren over bloemrijke graslanden en over het belang van tuinen voor de biodiversiteit en zorg voor het klimaat

  • Lees hier alvast het Knack-artikel dat verscheen bij de lancering van dit onderzoeksproject.
  • Meer informatie over het onderzoek vind je op de projectpagina van Mijn Tuinlab.

FLOWERPOWER YOUR GARDEN: experimenting, learning and raising awareness about species-rich grasslands

Gardens cover 8% of the Flemish territory and can, therefore, potentially be very biodiverse. However, many Flemish people still opt for a short, not very biodiverse lawn. In this citizen science project, the garden becomes a 'living lab' in which citizens experiment with their lawn.   


Gardens cover a larger part of the Flemish territory (8%) than nature reserves (6.5%) and, therefore, offer an important strategic potential for biodiversity. Indeed, a remarkable amount of biodiversity can be found in nature-friendly landscaped and managed gardens. Many Flemish people, however, opt for lawns with intensive management: they are fertilized and treated with pesticides, frequently mown and, therefore, only contain few species. Various initiatives such as the European citizens' initiative 'ByeByeGrass' and ‘Maai Mei Niet’ (similar to the British ‘No Mow May’) urge citizens to 'let the grass grow' and to switch to more climate-friendly and species-rich grasslands in the garden. Species-rich grasslands are interesting for insects and were once abundant in the Flemish landscape. But is it true that simply mowing less leads to greater biodiversity and a climate-friendly garden? Why do or don’t I get the desired flowers in my garden by mowing less frequently? What can I do to get a biodiverse lawn with flowers and promote life in my garden? How can I, as a gardener, contribute to the improvement of both biodiversity and climate? 

The citizen science project FlowerPower Your Garden aims to answer these questions. Gardens become a Living Lab in which citizens experiment with their lawns. Citizens take soil samples, count flowers and flower-visiting insects, which provide them with insight into the practical do's and don'ts to create a species-rich grassland in their garden. In addition, we will survey the general public about what motivates or stops them from choosing for a species-rich grassland, and about their aesthetic preferences and knowledge of species-rich grasslands. We will develop workshops and teaching packages for schools, install demo gardens, and work on a communication plan to convince citizens to embrace biodiversity in their gardens. FlowerPower Your Garden wants to gather scientific knowledge, share knowledge and raise awareness about species-rich grasslands and the importance of gardens for biodiversity and climate.


FLOWERPOWER is a research project of research centre AgroFoodNature, working at the interface of agri- and horticulture, food and nature. 


       

Flowerpower de tuin is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoƶrdinator

An De Schrijver

Projectmedewerkers

Stephanie Schelfhout, Jorunn Dieleman, Tristan Fransen, Freek Van Baelen

Looptijd

27/09/2021 - 22/09/2024

Financier

HOGENT

Programma financier

Meerjarenprogramma onderzoekscentra