Foto FLOWERPOWER DE TUIN: experimenteren, leren en sensibiliseren over bloemrijk grasland

Flowerpower de tuin.

F

Flowerpower de tuin.

FLOWERPOWER DE TUIN: experimenteren, leren en sensibiliseren over bloemrijk grasland

Tuinen beslaan een groter deel van het Vlaamse grondgebied (8%) dan beheerde natuurgebieden (6,5%) en bieden daarom een belangrijk strategisch natuurpotentieel. In natuurvriendelijk aangelegde en beheerde tuinen kan immers een opmerkelijke hoeveelheid biodiversiteit aanwezig zijn.

Veel Vlamingen kiezen in de tuin echter voor een kortgeschoren, weinig biodivers gazon. Verschillende initiatieven zoals het Europese burgerinitiatief ‘ByeByeGrass’ sporen de burger aan om ‘het gras te laten groeien’ en zo te zorgen voor klimaatvriendelijke en bloemrijke graslandjes in de tuin. Bloemrijke graslanden zijn interessant voor insecten en kwamen ooit talrijk voor in het Vlaamse landschap. Maar klopt het dat minder maaien zorgt voor een hogere biodiversiteit en een klimaatvriendelijke tuin? Hoe komt het dat door mijn gras te laten groeien ik wel of niet de gewenste bloemen krijg in mijn tuin? Wat kan ik doen om toch een divers bloemrijk graslandje en daardoor meer leven in mijn tuin te krijgen? Met welk beheer kan ik als tuinier een steentje bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit en van het klimaat?

Met het burgerwetenschapsproject FLOWERPOWER DE TUIN zoeken we antwoorden op deze vragen en wordt de tuin een Living Lab waarin burgers experimenteren met hun gazon. Burgers doen metingen van bodem, vegetatie en insecten waardoor ze meer inzicht krijgen in de praktische do’s en don’ts en de maatschappelijke betekenis van een graslandje in hun tuin. Bij een breed publiek peilen we bovendien naar de motivatoren en barrières om te kiezen voor een traditioneel versus een bloemrijk grasland, en naar de esthetische voorkeur en kennis over bloemrijk grasland.

We werken workshops en lespakketten uit voor lagere en secundaire scholen, leggen demo-tuintjes aan en werken aan een communicatieplan om burgers te overtuigen. FLOWERPOWER DE TUIN wil met dit alles wetenschappelijke kennis vergaren, kennis delen en sensibiliseren over bloemrijke graslanden en over het belang van tuinen voor de biodiversiteit en zorg voor het klimaat.


FLOWERPOWER YOUR GARDEN: experimenting, learning and raising awareness about flowery grassland

Gardens cover 8% of the Flemish territory and therefore offer an important nature potential. However, many Flemish people still opt for a short, not very biodiverse lawn. In this citizen science project, the garden becomes a 'living lab' in which citizens experiment with their lawn.  
 

Gardens cover a larger part of the Flemish territory (8%) than managed nature areas (6.5%) and therefore offer an important strategic nature potential. Indeed, a remarkable amount of biodiversity can be found in nature-friendly landscaped and managed gardens. Many Flemish people, however, opt for a short-shaven, non-biodiverse lawn in their garden. Various initiatives such as the European citizens' initiative 'ByeByeGrass' urge citizens to 'let their grass grow' and to provide climate-friendly and flowery grasslands in the garden. Flowery grasslands are interesting for insects and were once abundant in the Flemish landscape. But is it true that mowing less ensures greater biodiversity and a climate-friendly garden? How come that by letting my grass grow I do or do not get the desired flowers in my garden? What can I do to get a diverse flower-rich lawn and therefore more life in my garden? How can I, as a gardener, contribute to the improvement of biodiversity and the climate? 

With the citizen science project FLOWERPOWER THE GARDEN we seek answers to these questions and the garden becomes a Living Lab in which citizens experiment with their lawns. Citizens take measurements of soil, vegetation, and insects, which gives them more insight into the practical do's and don'ts and the social significance of a patch of grass in their garden. In addition, we will survey a broad public about the motivators and barriers to choosing a traditional versus a flowery grassland, and about aesthetic preferences and knowledge about flowery grasslands. We will develop workshops and teaching packages for primary and secondary schools, install demo gardens, and work on a communication plan to convince citizens. FLOWERPOWER THE GARDEN wants to gather scientific knowledge, share knowledge and raise awareness about flowery grasslands and the importance of gardens for biodiversity and climate care.

FLOWERPOWER is a research project of research centre AgroFoodNature, working at the interface of agri- and horticulture, food and nature. 


Flowerpower de tuin is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoördinator

An De Schrijver

Projectmedewerkers

Stephanie Schelfhout, Jorunn Dieleman, Tristan Fransen, Freek Van Baelen

Looptijd

27/09/2021 - 31/09/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

Meerjarenprogramma onderzoekscentra