Foto FOR-CON: contact tussen justitiabelen en hulp- en dienstverleners

FOR-CON.

F

FOR-CON.

FOR-CON: contact tussen justitiabelen en hulp- en dienstverleners

Hoe kunnen de bezorgdheden en noden van hulp- en dienstverleners ingepast worden in een kwaliteitsvolle en toegankelijke praktijk?

De Vlaamse zorg- en dienstverlening in residentiële instellingen is in volle afbouw. In de plaats wordt gestreefd naar een maximale integratie van zorgvragers in de maatschappij. Deze transitie is ook van toepassing op de zorg- en re-ïntegratietrajecten van forensische (al dan niet psychiatrische) cliënten. Bijgevolg komen steeds meer hulp- en dienstverleners binnen een steeds groter wordende diversiteit aan sectoren in contact met dergelijke justitiabelen.
Over welke zorgprofessionals en dienstverleners het precies gaat werd echter nog nooit onderzocht. Het is evenmin bekend op welke manier ze deze contacten beleven en welke vragen en bezorgdheden zij hierbij al dan niet hebben. Over bijvoorbeeld pedofilie en druggerelateerde misdrijven is goed bekend dat ze de kwaliteit van de professionele relatie negatief kunnen beïnvloeden en zelf de doorstromingskansen in het zorgtraject van justitiabelen kunnen belemmeren.

 

Dit onderzoek wil praktijkgerichte antwoorden bieden op de bezorgdheden die leven bij eenieder die professioneel in contact komt met justitiabelen. Het respect voor zowel de positie van professionals als justitiabelen staat hierbij centraal.

  • In een eerste fase wordt onderzocht wie de professionals zijn die in contact komen met justitiabelen en worden hun ervaringen, noden en suggesties in kaart gebracht.
  • Een tweede fase focust op praktijkgerichte ondersteuning in functie van de verbetering van de werkomstandigheden, vorming en begeleiding van professionals. 
  • In een derde fase worden de resultaten en conclusies afgetoetst aan een representatieve groep justitiabelen en wordt het aanbod voor praktijkgerichte ondersteuning van de professionals bijgestuurd en aangevuld. 


 

FOR-CON is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Substance use and Psychosocial Risk Behaviours.

Projectcoördinator

Stefaan De Smet

Projectmedewerkers

Christof Van de Putte

Looptijd

1/10/2022 - 30/9/2025

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-projecten