Foto Functioneel inzetten van groenbedekkers bij maïs

Functioneel inzetten van groenbedekkers bij maïs.

F

Functioneel inzetten van groenbedekkers bij maïs.

Functioneel inzetten van groenbedekkers bij maïs

Het inschakelen van een groenbedekker is een vrij eenvoudige manier om het organische stofgehalte in de bodem, en dus ook de bodemstructuur, op peil te houden.

Naast de biomassa die ze leveren, onderhouden groenbedekkers de bodemstructuur door een intensieve beworteling van de bouwvoor. Ze zorgen zelfs voor een gevoelige verbetering van de bodemstructuur. Groenbedekkers fungeren ook als vanggewas: ze houden nog laat in het najaar stikstof vast die dus niet kan uitspoelen. De vastgelegde stikstof komt na onderwerken opnieuw beschikbaar. Zo dragen ze bij aan het beheersen van het nitraat residu, maar ook aan de bemesting.

In MAP6 krijgen groenbedekkers als vanggewas een prominente rol. Op percelen in gebiedstype 1, 2 en 3 die geen zware kleigrond zijn, moet na een hoofdteelt, die uiterlijk op 31 augustus werd geoogst, uiterlijk op 15 september een vanggewas worden ingezaaid. Het vanggewas hoeft niet te worden ingezaaid als er een nateelt wordt ingezaaid. In de gebiedstypes 2 en 3 legt MAP6 nog bijkomende maatregelen op. Landbouwers in die gebieden moeten een toenemend percentage vanggewassen of laag-risico-nateelten inzaaien. Indien er na maïs voor 15 oktober een vanggewas wordt ingezaaid, telt dit ook mee in het areaal vanggewassen.

Er leven heel wat vragen rond deze maatregel, vooral bij korrelmaïs, voornamelijk door het late oogsttijdstip. Dit project wil landbouwers demonstreren hoe ze een groenbedekker kunnen gebruiken in hun bedrijfsvoering om te voldoen aan de regels van MAP6. Hiervoor leggen de projectuitvoerders demovelden aan met verschillende strategieën om een groenbedekker te zaaien. Daarbij zullen volgende zaken, zowel bij kuil- en korrelmaïs, aan bod komen: het gelijktijdig zaaien van gras en maïs, en onderzaai en zaai na de oogst in combinatie met een vervroegd oogsttijdstip. Bijkomend wordt er aandacht besteed aan de mogelijkheden om via een groenbedekker een lager nitraatresidu te realiseren bij maïs na gescheurd grasland. Naast de demovelden worden diverse voorlichtingsactiviteiten georganiseerd. Verder voorzien de projectuitvoerders ook in de advisering en het begeleiden van landbouwers om deze technieken op hun bedrijf toe te passen.

Functioneel inzetten van groenbedekkers bij maïs is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoördinator

Joos Latré, Geert Haesaert

Projectcoördinator (extern)

Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV)

Looptijd

01/04/2020 - 31/03/2022

Financier

Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij

Programma financier

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) oproep 2019

Externe organisaties

Hooibeekhoeve, Antwerpen
Inagro, Rumbeke-Beitem