Foto Functioneel inzetten van groenbedekkers bij maïs

Functioneel inzetten van groenbedekkers bij maïs.

F

Functioneel inzetten van groenbedekkers bij maïs.

Functioneel inzetten van groenbedekkers bij maïs

Het inschakelen van een groenbedekker is een vrij eenvoudige manier om het organische stofgehalte in de bodem, en dus ook de bodemstructuur, op peil te houden.

Naast de biomassa die ze leveren, onderhouden groenbedekkers de bodemstructuur door een intensieve beworteling van de bouwvoor. Ze zorgen zelfs voor een gevoelige verbetering van de bodemstructuur. Groenbedekkers fungeren ook als vanggewas: ze houden nog laat in het najaar stikstof vast die dus niet kan uitspoelen. De vastgelegde stikstof komt na onderwerken opnieuw beschikbaar. Zo dragen ze bij aan het beheersen van het nitraat residu, maar ook aan de bemesting.

In MAP6 krijgen groenbedekkers als vanggewas een prominente rol. Op percelen in gebiedstype 1, 2 en 3 die geen zware kleigrond zijn, moet na een hoofdteelt, die uiterlijk op 31 augustus werd geoogst, uiterlijk op 15 september een vanggewas worden ingezaaid. Het vanggewas hoeft niet te worden ingezaaid als er een nateelt wordt ingezaaid. In de gebiedstypes 2 en 3 legt MAP6 nog bijkomende maatregelen op. Landbouwers in die gebieden moeten een toenemend percentage vanggewassen of laag-risico-nateelten inzaaien. Indien er na maïs voor 15 oktober een vanggewas wordt ingezaaid, telt dit ook mee in het areaal vanggewassen.

Er leven heel wat vragen rond deze maatregel, vooral bij korrelmaïs, voornamelijk door het late oogsttijdstip. Dit project wil landbouwers demonstreren hoe ze een groenbedekker kunnen gebruiken in hun bedrijfsvoering om te voldoen aan de regels van MAP6. Hiervoor leggen de projectuitvoerders demovelden aan met verschillende strategieën om een groenbedekker te zaaien. Daarbij zullen volgende zaken, zowel bij kuil- en korrelmaïs, aan bod komen: het gelijktijdig zaaien van gras en maïs, en onderzaai en zaai na de oogst in combinatie met een vervroegd oogsttijdstip. Bijkomend wordt er aandacht besteed aan de mogelijkheden om via een groenbedekker een lager nitraatresidu te realiseren bij maïs na gescheurd grasland. Naast de demovelden worden diverse voorlichtingsactiviteiten georganiseerd. Verder voorzien de projectuitvoerders ook in de advisering en het begeleiden van landbouwers om deze technieken op hun bedrijf toe te passen.


Functional use of cover crops in maize.

Using a cover crop is a relatively simple way to maintain the organic matter content in the soil, and thus the soil structure.
In addition to the biomass they provide, cover crops maintain the soil structure by intensive rooting. They even improve the soil structure considerably. Cover crops also act as catch crops: they retain nitrogen late in autumn so that it cannot leach out. The fixed nitrogen becomes available again after tillage. In this way, cover crops help to control nitrate residue, but they also fertilize.

In the Flemish manure action plan (MAP6), cover crops play a prominent role as catch crops. On parcels in area types 1, 2 and 3 that are not heavy clay soil, a catch crop must be sown by the 15th of September at the latest, following a main crop that was harvested by the 31st of August. The catch crop does not have to be sown if a progeny is sown. In area types 2 and 3, MAP6 imposes additional measures. Farmers in these areas have to sow an increasing percentage of catch crops or low-risk late crops. If a catch crop is sown before the 15th of October after maize, this also counts in the total area of catch crops.

Many questions surround this measure, especially for grain maize due to the late harvest time. This project wants to demonstrate to farmers how they can use a cover crop in their operations to comply with the rules of MAP6. To this end, researchers are setting up demo fields using different strategies to sow a cover crop. The following issues, both for silage and grain maize, will be addressed: the simultaneous sowing of grass and maize, and under-sowing and post-harvest sowing in combination with an earlier harvest time. In addition, attention will be paid to the possibilities of using a cover crop to achieve a lower nitrate residue in maize after ripped grassland. Along with the demo fields, various information activities are organized. Furthermore, the researchers also provide advice and guidance to farmers to apply these techniques on their farms.

This project is a research project of research centre AgroFoodNature, working at the interface of agri- and horticulture, food and nature. Functioneel inzetten van groenbedekkers bij maïs is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoördinator

Joos Latré, Geert Haesaert

Projectcoördinator (extern)

Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV)

Looptijd

01/04/2020 - 31/03/2022

Financier

Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij

Programma financier

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) oproep 2019

Externe organisaties

Hooibeekhoeve, Antwerpen
Inagro, Rumbeke-Beitem