Foto Genderbeleving in transitie: verhalen van nieuwkomers in Vlaanderen in beeld gebracht

Genderbeleving in transitie.

G

Genderbeleving in transitie.

Genderbeleving in transitie: verhalen van nieuwkomers in Vlaanderen in beeld gebracht

Dit project vertrekt vanuit de veranderende genderrollen en -beleving van mannelijke en vrouwelijke nieuwkomers in Vlaanderen en de moeilijkheden en good practices die hiermee gepaard gaan. Deze mensen zijn volop op zoek naar een nieuwe betekenisvolle invulling voor hun genderrollen en -identiteitsbeleving. Onderzoek en praktijkervaring leren echter dat dit vaak moeizaam verloopt.
Het op een succesvolle manier kunnen herdefiniëren van genderrollen leidt ertoe dat men veerkrachtiger zal functioneren in een stressvolle context en een groter welbevinden ervaart.

Dit onderzoeksproject wil tegemoet komen aan het gebrek aan wetenschappelijk onderbouwde inzichten in hoe nieuwkomers omgaan met deze veranderingen in hun genderrollen en wat hen helpt om opnieuw een betekenisvolle invulling aan hun genderrol te geven.
Vanuit de vaststelling dat genderbeleving in transitie onder druk komt te staan en aanleiding kan geven tot het ervaren van psychosociale stress en daaraan gekoppelde ondersteuningsnoden, heeft dit project tot doel te onderzoeken:
1) hoe mannen en vrouwen die asiel en bescherming krijgen in ons land veranderende genderrollen en -verwachtingen beleven;
2) wat hen helpt om veerkrachtig om te gaan hiermee en hun welzijn te borgen in deze transitiefase.
We willen begrijpen en ontsluiten hoe gender in een migratietransitie geherdefinieerd wordt op de kruispunten met etniciteit, migratie, cultuur, macht en andere sociale categorieën en wat nieuwkomers helpt om met de contextuele invloeden op hun genderrol en -beleving om te gaan. Vervolgens beogen we deze inzichten aan te wenden in functie van een beter begrip van hoe dit van invloed kan zijn op ervaren ondersteuningsnoden en hoe ondersteuners hier op een sensitieve manier kunnen op inspelen.
Om dit te onderzoeken wordt gebruik gemaakt van de Community-Based Participatory Research (CBPR) benadering in combinatie met een co-creatiemethodiek gericht op digital storytelling. De bedoeling is dat co-onderzoekers die we als ervaringsdeskundigen beschouwen samen met onderzoekers van HoGent een co-creatietraject opzetten waarin verhalen van participanten in beeld gebracht worden en verzameld worden aan de hand van digital storytelling. De valorisatie van dit traject en de resultaten die eruit voorvloeien gebeurt doorheen 1) een methodiek en dienstverleningstraject voor co-creatietrajecten rond migratie, gender en welzijn, 2) een interactieve voorstelling van de digital stories en een verhalenforum, 3) het inzetten van digital stories als ‘Reusable Learning Objects’, 4) een beleidsnota, en 5) een wetenschappelijke publicatie.

Genderbeleving in transitie is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoƶrdinator

Sofie Vindevogel

Copromotoren

Julie Schamp, Fien Van Wolvelaer

Looptijd

1/01/2019 - 31/03/2021

Financier

Vlaamse Overheid

Programma financier

Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering

Externe organisaties

Talentree