Genderbeleving in transitie foto website

Genderbeleving in transitie.

G

Genderbeleving in transitie.

Genderbeleving in transitie: verhalen van nieuwkomers in Vlaanderen in beeld gebracht

Dit project vertrekt vanuit de veranderende genderrollen en -beleving van mannelijke en vrouwelijke nieuwkomers in Vlaanderen en de moeilijkheden en good practices die hiermee gepaard gaan. Deze mensen zijn volop op zoek naar een nieuwe betekenisvolle invulling voor hun genderrollen en -identiteitsbeleving. Onderzoek en praktijkervaring leren echter dat dit vaak moeizaam verloopt.
Het op een succesvolle manier kunnen herdefiniëren van genderrollen leidt ertoe dat men veerkrachtiger zal functioneren in een stressvolle context en een groter welbevinden ervaart.
Dit onderzoeksproject wil tegemoet komen aan het gebrek aan wetenschappelijk onderbouwde inzichten in hoe nieuwkomers omgaan met deze veranderingen in hun genderrollen en wat hen helpt om opnieuw een betekenisvolle invulling aan hun genderrol te geven.
Vanuit de vaststelling dat genderbeleving in transitie onder druk komt te staan en aanleiding kan geven tot het ervaren van psychosociale stress en daaraan gekoppelde ondersteuningsnoden, heeft dit project tot doel te onderzoeken:
1) hoe mannen en vrouwen die asiel en bescherming krijgen in ons land veranderende genderrollen en -verwachtingen beleven;
2) wat hen helpt om veerkrachtig om te gaan hiermee en hun welzijn te borgen in deze transitiefase.
We willen begrijpen en ontsluiten hoe gender in een migratietransitie geherdefinieerd wordt op de kruispunten met etniciteit, migratie, cultuur, macht en andere sociale categorieën en wat nieuwkomers helpt om met de contextuele invloeden op hun genderrol en -beleving om te gaan. Vervolgens beogen we deze inzichten aan te wenden in functie van een beter begrip van hoe dit van invloed kan zijn op ervaren ondersteuningsnoden en hoe ondersteuners hier op een sensitieve manier kunnen op inspelen.
Om dit te onderzoeken wordt gebruik gemaakt van de Community-Based Participatory Research (CBPR) benadering in combinatie met een co-creatiemethodiek gericht op digital storytelling. De bedoeling is dat co-onderzoekers die we als ervaringsdeskundigen beschouwen samen met onderzoekers van HoGent een co-creatietraject opzetten waarin verhalen van participanten in beeld gebracht worden en verzameld worden aan de hand van digital storytelling. De valorisatie van dit traject en de resultaten die eruit voorvloeien gebeurt doorheen 1) een methodiek en dienstverleningstraject voor co-creatietrajecten rond migratie, gender en welzijn, 2) een interactieve voorstelling van de digital stories en een verhalenforum, 3) het inzetten van digital stories als ‘Reusable Learning Objects’, 4) een beleidsnota, en 5) een wetenschappelijke publicatie.

Meer info

Gender experience in transition: stories of newcomers in Flanders portrayed

This project starts from the changing gender roles and experiences of male and female newcomers in Flanders and the difficulties and good practices associated with this. These people are looking for a new meaningful interpretation of their gender roles and identity experiences. However, research and practical experience show that this is often difficult.
Being able to successfully redefine gender roles leads one to function more resiliently in stressful contexts and experience greater well-being.
This research project aims to address the lack of evidence-based insights into how newcomers cope with these changes in their gender roles and what helps them redefine their gender roles in a meaningful way.
Based on the observation that gender experiences in transition come under pressure and can give rise to the experience of psychosocial stress and related support needs, this project aims to explore:
1) how men and women receiving asylum and protection in our country experience changing gender roles and expectations;
2) what helps them resiliently cope with this and secure their well-being during this transition phase.
We aim to understand and unlock how gender in a migration transition is redefined at the intersections with ethnicity, migration, culture, power and other social categories and what helps newcomers cope with the contextual influences on their gender roles and experiences. We then aim to leverage these insights as a function of better understanding how this may affect perceived support needs and how support workers can respond to this in a sensitive way.
To explore this, we will use the Community-Based Participatory Research (CBPR) approach in combination with a co-creation methodology focused on digital storytelling. The intention is that co-researchers whom we consider to be experts by experience, together with researchers from HoGent, will set up a co-creation trajectory in which stories of participants will be visualized and collected by means of digital storytelling. The valorization of this trajectory and the resulting results will take place through 1) a methodology and service delivery trajectory for co-creation trajectories around migration, gender and well-being, 2) an interactive presentation of the digital stories and a story forum, 3) the use of digital stories as 'Reusable Learning Objects', 4) a policy paper, and 5) a scientific publication.
*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***

More info

Genderbeleving in transitie: verhalen van nieuwkomers in Vlaanderen in beeld gebracht is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Sofie Vindevogel

Onderzoekers

Julie Schamp

Looptijd

01/01/2019 - 31/03/2021

Financier

Vlaamse regering - departementen (ministrieel initiatief)

Partners

Talentree