FAITH foto website

FAITH.

F

FAITH.

Have a little FAITH in me

In de jeugdhulp is een intensieve, individuele opvolging en begeleiding van elk kind en elke jongere van levensbelang. Een onderdeel van deze begeleiding is het houden van individuele begeleidingsgesprekken. Toch is de motivatie voor deelname aan individuele gesprekken niet altijd even groot bij jongeren die, vaak nood hebben aan opvolging. Daarenboven is voor veel kinderen en jongeren het aangaan van een gesprek rond beladen thema's geen evidentie. Vanuit het werkveld wordt dan ook actief gezocht naar methodieken en tools om deze begeleidingsgesprekken te motiveren en te faciliteren.
Deze studie heeft als doel om te onderzoeken of IT een rol kan spelen bij het ontwikkelen van een digitale tool (die we verder als vertelinstrument benoemen) die ondersteunend kan werken binnen individuele gesprekken met kinderen en jongeren binnen de jeugdhulp. Een kwalitatieve individuele begeleiding vormt immers een noodzakelijke voorwaarde voor een constructieve hulpverlening.
Een gespreksinstrument dat zowel motiverend als faciliterend werkt voor het voeren van individuele begeleidingsgesprekken betekent een duidelijke meerwaarde voor de hulpverlening. Het gespreksinstrument kan gesprekken rond moeilijke onderwerpen faciliteren, daar er gewerkt zal worden met beeldend en metaforisch materiaal. Gezien hun affiniteit met de digitale wereld motiveert het digitaal karakter van het instrument kinderen en jongeren om het gesprek aan te gaan. Het gespreksinstrument kan tevens gegevens bewaren, wat bijdraagt tot continuïteit in het hulpverleningsproces. Het gespreksinstrument wordt opgebouwd vanuit het werkveld, zowel vanuit de kinderen en jongeren als vanuit hun begeleiders. Zij leveren de input aan om de tool op maat uit te bouwen.
Drie organisaties hebben zich geëngageerd om actief deel te nemen aan dit praktijkgericht participatief handelingsonderzoek:
• Vzw Martens-Sotteau
• MFC Binnenstad en
• MFC Sint-Gregorius
De eerste twee organisaties in de jeugdzorg worden erkend en gesubsidieerd door het agentschap Jongerenwelzijn. MFC Gregorius valt onder het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Binnen MFC Gregorius gaan we enkel aan de slag met de leefgroepen type 3, nl. kinderen en jongeren met een GES problematiek (gedrags- en/of emotionele stoornis). Deze leefgroepen type 3 sluiten immers qua profiel aan bij de leefgroepen die deelnemen binnen de jeugdhulp.
We krijgen inzicht in de struikelblokken maar ook positieve elementen van dergelijke individuele begeleidingsgesprekken. Er wordt een gedegen inzicht verworven in het gebruik van IT als taal: hoe kan IT zowel motiverend als faciliterend werken in een gesprekscontext.

Meer info

Have a little FAITH in me

In youth care, intensive, individual follow-up and supervision of each child and young person is vital. Part of this guidance is the holding of individual counseling interviews. Yet the motivation to participate in individual counseling sessions is not always high among young people who, often need follow-up. Moreover, for many children and young people it is not easy to start a conversation about emotionally charged topics. The field is therefore actively looking for methods and tools to motivate and facilitate these counseling sessions.
This study aims to investigate whether IT can play a role in the development of a digital tool (which we will further refer to as a storytelling tool) that can be supportive within individual conversations with children and adolescents within youth aid. After all, quality individual counseling is a necessary condition for constructive counseling.
A conversation instrument that both motivates and facilitates individual counseling conversations means a clear added value for counseling. The conversation instrument can facilitate conversations about difficult subjects, as visual and metaphorical material will be used. Given their affinity with the digital world, the digital character of the instrument motivates children and young people to engage in the conversation. The conversation instrument can also store data, which contributes to continuity in the counseling process. The conversation tool is built from the field, both from the children and adolescents and from their caregivers. They provide the input to customize the tool.
Three organizations have committed to actively participate in this practice-based participatory action research:
- NPO Martens-Sotteau- MFC Binnenstad and
- MFC Sint-Gregorius
The first two youth service organizations are recognized and subsidized by the Youth Welfare Agency.MFC Gregorius falls under the VAPH (Flemish Agency for Persons with Disabilities).Within MFC Gregorius we only work with type 3 living groups, i.e. children and young people with a GES problem (behavioral and/or emotional disorder).After all, these type 3 living groups match the profile of the living groups participating within youth aid.
We gain insight into the stumbling blocks but also positive elements of such individual counseling sessions. A thorough understanding of the use of IT as a language is gained: how IT can be both motivating and facilitating in a conversation context.

More info

FAITH is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra EQUALITY ResearchCollective en 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator HOGENT

Joke De Wilde

Copromotor

Mieke Gesquiere, Iris Storme

Onderzoekers

Karine Samyn, Matthea Belis, Harm De Weirdt, Özgür Akin

Looptijd

01/10/2017 - 25/09/2022

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek

Partners

Binnenstad

Martens - Sotteau

Organisatie Broeders van Liefde