Foto Have a little FAITH in me

Have a little FAITH in me.

H

Have a little FAITH in me.

Have a little FAITH in me

In de jeugdhulp is een intensieve, individuele opvolging en begeleiding van elk kind en elke jongere van levensbelang. Een onderdeel van deze begeleiding is het houden van individuele begeleidingsgesprekken. Toch is de motivatie voor deelname aan individuele gesprekken niet altijd even groot bij jongeren die, voor jongeren die vaak nood hebben aan opvolging, is de motivatie voor deelname aan individuele gesprekken niet altijd even groot. Daarenboven is voor veel kinderen en jongeren  het aangaan van een gesprek rond beladen thema's geen evidentie. Vanuit het werkveld wordt dan ook actief gezocht naar methodieken en tools om deze begeleidingsgesprekken te motiveren en te faciliteren.

Deze studie heeft als doel om te onderzoeken of IT hierbij een rol kan spelen: "Have a little FAITH in me: FAciliterende IT bij individuele begeleidingsgesprekken in de jeugdHulp". De vakgroep Informatica stelt voor om in samenwerking met de vakgroep Orthopedagogiek een digitale tool (die we verder als vertelinstrument benoemen) te ontwikkelen die ondersteunend kan werken binnen individuele gesprekken met kinderen en jongeren binnen de jeugdhulp. Een kwalitatieve individuele begeleiding vormt immers een noodzakelijke voorwaarde voor een constructieve hulpverlening.

Een gespreksinstrument dat zowel motiverend als faciliterend werkt voor het voeren van individuele begeleidingsgesprekken betekent een duidelijke meerwaarde voor de hulpverlening. Het gespreksinstrument kan gesprekken rond moeilijke onderwerpen faciliteren, daar er gewerkt zal worden met beeldend en metaforisch  materiaal. Gezien hun affiniteit met de digitale wereld motiveert het digitaal karakter van het instrument kinderen en jongeren om het gesprek aan te gaan. Het gespreksinstrument kan tevens gegevens bewaren, wat bijdraagt tot continuïteit in het hulpverleningsproces. Het gespreksinstrument wordt opgebouwd vanuit het werkveld, zowel vanuit de kinderen en jongeren als vanuit hun begeleiders. Zij leveren de input aan om de tool op maat uit te bouwen.

Drie organisaties hebben zich geëngageerd om actief deel te nemen aan dit praktijkgericht participatief handelingsonderzoek:

  • Vzw Martens-Sotteau
  • MFC Binnenstad en
  • MFC Sint-Gregorius

De eerste twee organisaties in de jeugdzorg worden erkend en gesubsidieerd door het agentschap Jongerenwelzijn. MFC Gregorius valt onder het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Binnen MFC Gregorius gaan we enkel aan de slag met de leefgroepen type 3, nl. kinderen en jongeren met een GES problematiek (gedrags- en/of emotionele stoornis). Deze leefgroepen type 3 sluiten immers qua profiel aan bij de leefgroepen die deelnemen binnen de jeugdhulp. 

We krijgen inzicht in de struikelblokken maar ook positieve elementen van dergelijke individuele begeleidingsgesprekken. Er wordt een gedegen inzicht verworven in het gebruik van IT als taal: hoe kan IT zowel motiverend als faciliterend werken in een gesprekscontext. 

Bekijk hier het eindresultaat van dit onderzoeksproject: de LifeCity-app

Have a little FAITH in me is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra 360°Zorg en Welzijn en EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator

Joke De Wilde

Copromotoren

Mieke Gesquiere, Iris Storme, Jens Buysse

Projectmedewerkers

Karine Samyn, Harm De Weirdt, Matthea Belis, Özgür Akin

Looptijd

1/10/2017 - 25/09/2022

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-projecten multidisciplinair, departementale middelen

Externe organisaties

Binnenstad vzw, Brugge
MFC Sint-Gregorius, Gentbrugge
vzw Martens-Sotteau, Oostakker
vzw Touché, Gent
Cachet vzw, Anderlecht