Foto HerBioGras+: Herstel van Biodiverse Graslanden: ecosysteemdiensten onder de loep

Herbiogras+

H

Herbiogras+

HerBioGras+: Herstel van Biodiverse Graslanden: ecosysteemdiensten onder de loep

In het kader van behoud en herstel van biodiversiteit proberen natuur- en landschapsbeheerders op voormalig bemeste gronden biodivers grasland te creëren of herstellen, maar graslandherstel blijkt een werk van lange adem. Om biotisch herstel (toename in soortenrijkdom) mogelijk te maken, moet eerst abiotisch herstel plaatsvinden (afname nutriëntenrijkdom bodem). Met een uniek veldexperiment (opgestart in 2017 tijdens het PWO-project HERBIOGRAS) onderzoeken we de invloed van verschillende hersteltechnieken. Een biodivers grasland is niet alleen soortenrijk; het levert heel wat diensten aan de maatschappij, ook tijdens het herstelproces. In dit vervolgproject (HERBIOGRAS+) gaan we het herstel verder opvolgen en bijkomend onderzoeken of de gekozen hersteltechniek invloed heeft op de levering van vier ecosysteemdiensten met lokaal tot globaal belang. We meten (i) de kwantiteit en kwaliteit van het maaisel (= beheerrest uit natuurbeheer) voor gebruik als diervoeder, (ii) de koolstofopslag in de bodem, (iii) de aantrekkelijkheid van het grasland als voedselbron voor bestuivers en (iv) de appreciatie van recreanten voor biodivers grasland.
Vervolgens identificeren we synergiën en trade-offs tussen de ecosysteemdiensten voor de verschillende hersteltechnieken. Om de resultaten te laten doorstromen naar een brede groep stakeholders en zo het draagvlak voor biodiversiteit en natuurbeheer te vergroten, organiseren we workshops en maken heldere factsheets voor natuur - en landschapsbeheerders, landbouwers en natuurgidsen. We organiseren een overkoepelende studiedag en publiceren de resultaten online op de kennisdelingswebsite van de Vlaamse Overheid: Ecopedia. We maken een laagdrempelig animatiefilmpje over graslandherstel en laten studenten agro- en biotechnologie in een Living Lab werken rond ecosysteemdiensten.

Meer informatie over het PWO-project 


Herbiogras+: Restoration of biodiverse grasslands: ecosystem services examined

In a unique field experiment, we compare different techniques of grassland restoration. Restoration of species-rich grasslands is a slow process. The soil should be impoverished and flowering herbs should be allowed to settle. 


During the Herbiogras+ project, we build on the results of PWO project Herbiogras. We observe grassland restoration for another 3 years and examine the potential ecosystem services of grasslands in more detail.

We measure the quantity and quality of grass clippings as animal feed, the amount of captured carbon in the soil and the attractiveness of the grassland for both pollinators (as a food source) and citizens (aesthetical value).   

Herbiogras+ is a research project of research centre AgroFoodNature, working at the interface of agri- and horticulture, food and nature. 


 

Herbiogras+ is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoördinator

An De Schrijver, Joos Latré

Projectmedewerkers

Margot Vanhellemont, Sien De Haes

Looptijd

1/01/2020 - 24/09/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen , Vakgroep Omgeving, Labo Bos & Natuur
Instituut voor Landbouw, Visserij en Voeding (ILVO), Eenheid Dier, Melle
Natuurpunt, Gentbrugse Meersen, Gent
Tuinbouwschool Melle GO! Onderwijs
Agentschap voor Natuur en Bos, Brussel
Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Vakgroep Plant en Gewas
Natuurinvest, Brussel
Melkveebedrijf Karel D'hooghe, Zele
Provincie West-Vlaanderen, Department of Environmental, Nature and Water Policy, section Nature & Landscape ecology, Brugge
Groendienst Stad Gent, Departement Stedelijke Ontwikkeling
Regionaal Landschap Schelde-Durme, Wetteren
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gent