Herbiogras+ foto website

Herbiogras+.

H

Herbiogras+.

HerBioGras+ - Herstel van Biodiverse Graslanden: ecosysteemdiensten onder de loep

In het kader van behoud en herstel van biodiversiteit proberen natuur- en landschapsbeheerders op voormalig bemeste gronden biodivers grasland te creëren of herstellen, maar graslandherstel blijkt een werk van lange adem. Om biotisch herstel (toename in soortenrijkdom) mogelijk te maken, moet eerst abiotisch herstel plaatsvinden (afname nutriëntenrijkdom bodem).
Met een uniek veldexperiment (opgestart in 2017 tijdens het PWO-project HERBIOGRAS) onderzoeken we de invloed van verschillende hersteltechnieken. Een biodivers grasland is niet alleen soortenrijk; het levert heel wat diensten aan de maatschappij, ook tijdens het herstelproces.
In dit vervolgproject (HERBIOGRAS+) gaan we het herstel verder opvolgen en bijkomend onderzoeken of de gekozen hersteltechniek invloed heeft op de levering van vier ecosysteemdiensten met lokaal tot globaal belang. We meten:
1) de kwantiteit en kwaliteit van het maaisel (= beheerrest uit natuurbeheer) voor gebruik als diervoeder,
2) de koolstofopslag in de bodem,
3) de aantrekkelijkheid van het grasland als voedselbron voor bestuivers en
4) de appreciatie van recreanten voor biodivers grasland.
Vervolgens identificeren we synergiën en trade-offs tussen de ecosysteemdiensten voor de verschillende hersteltechnieken. Om de resultaten te laten doorstromen naar een brede groep stakeholders en zo het draagvlak voor biodiversiteit en natuurbeheer te vergroten, organiseren we workshops en maken heldere factsheets voor natuur - en landschapsbeheerders, landbouwers en natuurgidsen. We organiseren een overkoepelende studiedag en publiceren de resultaten online op de kennisdelingswebsite van de Vlaamse Overheid: Ecopedia. We maken een laagdrempelig animatiefilmpje over graslandherstel en laten studenten agro- en biotechnologie in een Living Lab werken rond ecosysteemdiensten.

Meer info

Herbiogras+ - Restoration of biodiverse grasslands: ecosystem services examined

In a unique field experiment, we compare different techniques of grassland restoration. Restoration of species-rich grasslands is a slow process. The soil should be impoverished and flowering herbs should be allowed to settle.

During the Herbiogras+ project, we build on the results of PWO project Herbiogras. We observe grassland restoration for another 3 years and examine the potential ecosystem services of grasslands in more detail.
We measure the quantity and quality of grass clippings as animal feed, the amount of captured carbon in the soil and the attractiveness of the grassland for both pollinators (as a food source) and citizens (aesthetical value).

More info

Herbiogras+ is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature.

Projectcoördinator HOGENT

An De Schrijver

Copromotor

Joos Latré

Onderzoekers

Jasper Gosseye, Tristan Fransen, Margot Vanhellemont

Looptijd

01/01/2020 - 24/09/2023

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek