Geïntegreed Breed Onthaal foto website

Geïntegreerd Breed Onthaal.

G

Geïntegreerd Breed Onthaal.

Het 'Geïntegreerd Breed Onthaal' als antwoord op het probleem van onderbescherming? Co-creatief onderzoek naar de inzet van gemeenschapsgerichte zorg en ervaringskennis in functie van een toegankelijke eerstelijnszorg

In België leeft een grote groep van mensen in onderbescherming. Zij maken geen gebruik van hulp- en dienstverlening waar ze wel aanspraak op kunnen maken. Onderbescherming is hoger bij specifieke groepen van mensen in kwetsbare leefsituaties: mensen in armoede, alleenstaande ouders, gezinnen met een migratieachtergrond of mensen met beperkte vaardigheden.
Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een nieuw samenwerkingsverband in de hulp- en dienstverlening op de eerste lijn dat tot doel heeft onderbescherming tegen te gaan en toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening wil realiseren. Dit project richt zich op de vraag hoe mensen in kwetsbare situaties mee vorm kunnen geven aan de uitbouw van het GBO. Het project draagt bij aan één van de grootste pijnpunten die benoemd werden in de evaluatie van de pilootprojecten rond GBO, namelijk het bottom-up uitwerken van een GBO, waarbij
volwaardige participatie van mensen in kwetsbare situaties centraal staat. De centrale onderzoekvraag luidt als volgt: “Hoe kan het Geïntegreerd Breed Onthaal worden uitgebouwd vanuit de bouwstenen ‘gemeenschapsgerichte zorg’ en ‘ervaringskennis’ om bij te dragen aan toegankelijke zorg- en dienstverlening en onderbescherming tegen te gaan?” Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van arts-based research (digital story telling) en het opzetten van lerende netwerken (zowel landelijk als stedelijk) vanuit de principes van codesign. Dit zal resulteren in een website rond vermaatschappelijking van de zorg (met inbegrip van de ontwikkelde digital stories); een werkboek rond werkzame factoren van
gemeenschapsgerichte zorg en ervaringskennis; een inspiratiedag rond arts-based research en een sectoroverschrijdende navorming rond vermaatschappelijking van de zorg.


The 'Integrated Broad Reception' as an answer to the problem of under-protection? Co-creative research on the use of community-based care and experiential knowledge as a function of accessible primary care

In Belgium, a large group of people live in under-protection. They do not use help and services to which they are entitled. Underprotection is higher among specific groups of people in vulnerable living situations: people in poverty, single parents, families with a migration background or people with limited skills.

The Integrated Broad Reception (GBO) is a new partnership in primary care assistance and services that aims to combat underprotection and achieve accessible social assistance and services. This project focuses on how people in vulnerable situations can help shape the development of GBO. The project contributes to one of the main pain points identified in the evaluation of the pilot projects on GBO, namely the bottom-up development of a GBO in which
full participation of people in vulnerable situations. The central research question is as follows: "How can Integrated Broad Reception be expanded from the building blocks of 'community-based care' and 'experiential knowledge' to contribute to accessible care and services and counteract underprotection?" This question will be answered through arts-based research (digital story telling) and the creation of learning networks (both national and urban) based on the principles of codesign. This will result in a website on socialisation of care (including the digital stories developed); a workbook on active factors of
community-oriented care and experiential knowledge; an inspiration day on doctor-based research and a cross-sector follow-up on the socialisation of care.

Geïntegreerd Breed Onthaal is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Didier Reynaert

Copromotor

Jessica De Maeyer

Onderzoekers

Hildegard Gobeyn, Anne-Mie Engelen, Tineke Schiettecat

Looptijd

23/09/2019 - 24/09/2023

Financier

PWO-middelen

Partners

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent

SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Stad Gent