DRUM-IDEXIN foto website

DRUM-INDEX.

D

DRUM-INDEX.

Het potentieel van deelmobiliteit bij woningbouwprojecten in stationsomgevingen

Dit praktijkgericht onderzoek heeft als doel het potentieel van deelmobiliteit bij nieuwbouwprojecten in stationsomgevingen te bestuderen en onder de aandacht te brengen.
Duurzaam ruimtegebruik is nauw verweven met duurzame mobiliteit. Vlaanderen wil volgens de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen ingrijpen in haar bestaande ruimtelijke structuur door extra ontwikkelingskansen te bieden in de buurt van knopen van collectief vervoer. Bij de doorvertaling van deze strategische visie missen lokale beleidsmakers momenteel concrete handvaten en hebben projectontwikkelaars af te rekenen met een inefficiënt juridisch kader (oa. parkeernormering).
Dit praktijkgericht onderzoek heeft als doel het potentieel van deelmobiliteit bij nieuwbouwprojecten in stationsomgevingen te bestuderen en onder de aandacht te brengen. Om de transitie naar een duurzame mobiliteit te faciliteren, wordt vaak in de richting van een multimodaal mobiliteitsaanbod als alternatief voor autobezit gekeken. Dit onderzoeksproject wil opportuniteiten en knelpunten voor gedeelde mobiliteit in beeld brengen en een protoype van een kwantitatieve, samengestelde index ontwikkelen die kansen voor deelmobiliteit (en dus ook ruimtewinst) objectief kwantificeert. De index wordt gevalideerd op basis van casestudies. De index zal de dialoog tussen lokale besturen en projectontwikkelaars op gang brengen en het maatschappelijk debat over woonwensen in relatie tot mobiliteit voeden.


The potential of shared mobility in housing projects in station environments

This practice-based research aims to study and highlight the potential of partial mobility in new construction projects in station environments.
Sustainable use of space is closely related to sustainable mobility. According to the strategic vision of the Flanders Spatial Policy Plan, Flanders wants to intervene in its existing spatial structure by offering additional development opportunities near nodes of collective transport. When translating this strategic vision, local policymakers currently lack concrete handles and project developers have to deal with an ineffective legal framework (e.g. parking standards).
This practice-based research aims to study and highlight the potential of partial mobility in new-build projects in station environments. To facilitate the transition to sustainable mobility, multimodal mobility offerings are often considered as an alternative to car ownership. This research project aims to identify opportunities and bottlenecks for shared mobility and develop a protoype of a quantitative, composite index that objectively quantifies opportunities for shared mobility (and thus space gains). The index will be validated based on case studies. The index will trigger dialogue between local governments and property developers and feed the social debate on housing needs in relation to mobility.

DRUM-INDEX is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit.

Projectcoördinator HOGENT

Tom Storme

Onderzoekers

Tom Van Damme

Looptijd

01/10/2020 - 22/09/2024

Financier

PWO-middelen