Foto Hittestress bij maïskuilen

Hittestress bij maïskuilen.

H

Hittestress bij maïskuilen.

Hittestress bij maïskuilen

De laatste jaren worden landbouwers steeds vaker geconfronteerd met veranderende weersomstandigheden. Hitte en droogte hebben een grote impact op het ontwikkelings- en afrijpingspatroon van maïs, waardoor problemen met broei in maïskuilen steeds vaker voorkomt. In dit demoproject worden landbouwers geïnformeerd en begeleid om met gepaste maatregelen nog beter in te spelen op het voorkomen van broei in de maïskuil.

De voorbije jaren was de impact van het droge en warme weer duidelijk zichtbaar in de landbouw. Door langdurige periodes van droogte, lange periodes van zomerse temperaturen en ongeziene temperaturen van meer dan 40°C, stond de maïs langdurig onder stress. Deze warme en droge weersomstandigheden verstoren het ontwikkelings- en afrijpingspatroon van maïs. Zo ontstaat een zeer heterogeen product, dat in combinatie met zomerse omstandigheden bij de oogst aanleiding geeft tot bezorgdheid over een goede kuilbewaring. In de praktijk zijn er dan ook duidelijk problemen met broei, die door de warme winters en hogere voorjaarstemperaturen nog versterkt worden. Broei in de maïskuil leidt tot afbraak van waardevolle voedingsstoffen en een lagere opname van voedingsstoffen door de dieren. Dit heeft een negatieve invloed op de productieresultaten en bijgevolg op het rendement.

In dit demo-project worden landbouwers geïnformeerd en begeleid rond afrijping, oogst en bewaring van maïs. Zij zullen deze processen door de veranderende weersomstandigheden nog nauwgezetter moeten opvolgen en moeten inspelen op de actuele situatie met gepaste maatregelen. Er worden enkele gerichte demo’s opgezet en ervaring uit de praktijk verzameld. Op basis daarvan worden de nodige voorlichtingsacties georganiseerd.


Heat stress in maize silage. 

In recent years, farmers have been increasingly confronted with changing weather conditions. Heat and drought have a major impact on the development and ripening pattern of maize, causing problems with heating in maize silage. In this demo project, farmers are informed and guided to take appropriate measures to prevent the scalding of maize silage.


In recent years, the impact of dry and hot weather has been visible in agriculture. Prolonged periods of drought, long periods of summer temperatures and unseen temperatures of over 40°C have put the maize under stress for a long time. These hot and dry weather conditions disrupt the development and ripening pattern of maize. This results in a very heterogeneous product, which in combination with summery conditions at harvest time gives rise to concerns about proper silage storage. In practice, there are therefore obvious problems with heating, which are exacerbated by the warm winters and higher spring temperatures. Heating in the maize silage leads to the breakdown of valuable nutrients and lower absorption of nutrients by the animals. This harms production results and consequently the yield. 

In this demo project, farmers are informed and guided about maturation, harvest and storage of maize. Due to the changing weather conditions, they will have to monitor these processes even more closely and respond to the current situation with appropriate measures. Several targeted demos are being set up and practical experience is being collected. Based on this, the necessary information actions will be organized. 

This is a research project of research centre AgroFoodNature, working at the interface of agri- and horticulture, food and nature.


Hittestress bij maïskuilen is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoördinator

Joos Latré, Eva Wambacq

Projectcoördinator (extern)

Landbouwcentrum voor Voedergewassen, Gert Van De Ven

Looptijd

01/04/2021 - 31/03/2023

Financier

Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij

Programma financier

Afdeling Duurzame LandbouwOntwikkeling (ADLO) - Demonstratieprojecten duurzame landbouw

Externe organisaties

Proefhoeve Bottelare HOGENT-UGENT
Hooibeekhoeve APB
INAGRO