Foto IMPLEMENTATIE: Het ontwikkelen van een implementatiegids voor schoolinterventies gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl

IMPLEMENTATIE

I

IMPLEMENTATIE

IMPLEMENTATIE: Het ontwikkelen van een implementatiegids voor schoolinterventies gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl

Het uiteindelijke doel van dit project is het bevorderen van een evenwichtig beweeg- en voedingspatroon bij kinderen en jongeren als toeleiding naar evenwichtige voeding en voldoende beweging. Uit internationaal onderzoek blijkt dat heel wat jonge mensen een leefstijl aannemen met onvoldoende beweging en ongezond eten. Deze leefstijl is een risicofactor voor obesitas en diabetes op jonge en latere leeftijd. Het is dan ook belangrijk om op school reeds te starten met preventie. Zeker in het kader van gezondheidspromotie, waar we een bredere focus dan enkel preventie van stoornissen beogen. In Vlaanderen bestaan er heel wat interventies rond het bevorderen van een evenwichtig beweeg- en voedingspatroon. Dit project zal deze interventies die actueel gebruikt worden in scholen in Vlaanderen inventariseren, opgedeeld naar de drie onderwijsniveaus (kleuter, lager, secundair, incl. buitengewoon onderwijs). Dit zal aan de hand van de indicatoren van VIGeZ en veldwerkonderzoek gebeuren. De implementatie van deze interventies op school gebeurt echter soms onvolledig of niet volgens het opzet van de uitgewerkte methodiek. Dat kan de doeltreffendheid gevoelig verminderen. Het reële werkterrein van de leerkracht en de condities waarin hij de interventie moet aanbrengen zijn vaak onvoldoende in rekening gebracht in het proces van ontwerp van de interventie naar implementatie. Met dit onderzoeksproject willen we faciliterende en belemmerende factoren in kaart brengen aan de hand van een literatuurstudie, interviews met leerkrachten en ontwikkelaars. Focusgroepen met ouders en leerlingen in scholen waar er momenteel interventies lopen zullen hier aanvullingen op geven. Op basis daarvan werken we een implementatiegids uit, die tevens zal getoetst worden in de praktijk. De projectdoelstelling luidt dan ook als volgt: Het ontwikkelen van een implementatiegids bij interventies op school die een evenwichtig beweeg- en voedingspatroon promoten. Om het uiteindelijke doel te bereiken zal de implementatiegids over gans Vlaanderen verspreid worden. Het uiteindelijke product is een implementatiegids die intermediairen kunnen gebruiken wanneer ze aan de slag gaan met interventies die een evenwichtig beweeg- en voedingspatroon bevorderen. Het project baseert zich op de expertise van de drie departementen die ervaring hebben met de gezondheidsthema’s en gezondheidspromotie.

De implementatiegids (kleurige uitgave 24 blz.), het volledige rapport en een bondige samenvatting zijn gratis verkrijgbaar in gedrukte of digitale vorm.

             
                           
                                         
                                                        

IMPLEMENTATIE: Het ontwikkelen van een implementatiegids voor schoolinterventies gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Research Centre for Sustainable Organisations

                                         
                           
             

Projectcoördinator

Peer van der Kreeft

Copromotoren

Tina Van Havere, Lynn Steelant, Charlene Ottevaere, Tineke De Vriendt, Gerda De Bock, Elly Van Hyfte, Elke Heddebauw

Projectmedewerkers

Johan Jongbloet, Julie Schamp

Looptijd

1/03/2011 - 7/03/2014

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

Universiteit Gent, Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw (VIGeZ)