Foto Integrale zorgverlening op de eerste lijn. Onderzoek naar de interdisciplinaire aanpak van sociale problemen in de wijkgezondheidscentra tegen de achtergrond van de vermaatschappelijking van de zorg

Integrale zorgverlening op de eerste lijn.

I

Integrale zorgverlening op de eerste lijn.

Integrale zorgverlening op de eerste lijn. Onderzoek naar de interdisciplinaire aanpak van sociale problemen in de wijkgezondheidscentra tegen de achtergrond van de vermaatschappelijking van de zorg

Hoe krijgt een integrale zorgbenadering vorm in de wijkgezondheidscentra tegen de achtergrond van vermaatschappelijking van de zorg?

Het onderzoek streeft ernaar volgende doelstellingen te realiseren:

Kennisdoelstelling:

  • Inzicht verschaffen in de wijze waarop integrale zorg vorm krijgt op het snijvlak tussen welzijn en gezondheid op de eerste lijn, met bijzondere aandacht voor interdisciplinaire samenwerking. Deze kennisdoelstelling komt voort uit de vaststelling dat er een gebrek aan inzicht bestaat op basis van empirische gegevens over de wijze waarop een integrale zorgbenadering vorm krijgt en hoe daarbinnen multidisciplinair gewerkt wordt. De kennisdoelstelling is zeer specifiek gericht op de ontwikkeling van praktijkkennis, i.e. inzichten en ervaringen van praktijkwerkers in hun dagdagelijks handelen die relevant is voor praktijkwerkers.  

Handelingsdoelstelling:

  • Ontwikkelen van een reflectiekader voor integrale zorgverlening en interdisciplinaire samenwerking die relevant kan zijn voor zowel de praktijk als voor de opleidingen binnen de faculteit mens en welzijn van de HoGent. Er bestaat vandaag weinig leermateriaal gericht naar praktijkwerkers met een verschillende disciplinaire achtergrond dat handvatten aanreikt om   -vorm te geven aan een integrale zorgbenadering, met aandacht voor interdisciplinaire samenwerking. Het onderzoek wil deze leemte vullen. Het te ontwikkelen reflectiekader zal vorm krijgen als een leerboek met theoretische kaders, verhalen uit de praktijk en bouwstenen om aan de slag te gaan in een integraal zorgkader. 

Integrale zorgverlening op de eerste lijn is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra 360°Zorg en Welzijn en EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoƶrdinator

Hildegard Gobeyn

Looptijd

24/09/2018 - 22/09/2019

Financier

HOGENT

Programma financier

facultaire middelen