Foto Invloed van een lessenreeks, inclusief een bobbelbaan in elke les, op het motorische leerresultaat en de motivatie van kinderen (5-12 jaar) in het basisonderwijs

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Invloed van een lessenreeks, inclusief een bobbelbaan in elke les, op het motorische leerresultaat en de motivatie van kinderen (5-12 jaar) in het basisonderwijs

Recente studies tonen aan dat basisschoolkinderen de voorgeschreven internationale norm voor fysieke activiteit niet halen, ondanks de waslijst aan voordelen die daarmee zouden gepaard gaan. Kinderen actiever maken is dus een belangrijke uitdaging voor de toekomst. De school, met in het bijzonder de lessen Lichamelijke Opvoeding (LO), kunnen hier een centrale rol in spelen. In Nederland wordt reeds getracht hier op in te spelen door bobbelbanen, m.a.w. zachte hindernisbanen, tijdens lessen LO uit te zetten. Dit concept sluit aan bij de nieuwste theorieën over motorisch leren m.n. foutloos leren, leren met externe focus en differentieel leren. Het doel van dit onderzoek is kinderen aanzetten tot beweging om de minimumnorm te halen. De belangrijke stakeholders zijn daarbij de leerkrachten LO. Door een vertaalslag te maken naar Vlaanderen en de effecten van het zelf ontdekkend leren te meten vanuit de visie van de zelfdeterminatie theorie zullen deze doelen worden nagestreefd. Dit zal gebeuren a.d.h.v. een lessenreeks waarin de turnzaal wordt verdeeld in drie zones, waarin per les drie verschillende leerlijnen worden aangeboden met aandacht voor bewegen op verschillende niveaus, inclusief de bobbelbaan. Hierbij krijgen kinderen steeds de kans om doelmatig en op eigen manier te bewegen en stijgt bovendien de actieve bewegingstijd aanzienlijk. Via pre-, tussentijdse en postmetingen bij controle en interventiescholen zal nagegaan worden bij 5-12 jarigen welk effect deze lessenreeks heeft op het motorisch leerresultaat en de bewegingsmotivatie. Op lange termijn wordt een algemene implementatie van deze visie beoogd in alle lessen LO in het basisonderwijs in Vlaanderen binnen de drie onderwijsnetten. Een kant-en-klare lessenreeks zal voorzien worden en ook bijscholingen op aanvraag.

Projectcoƶrdinator

Elly van Hyfte

Copromotoren

Sien Vercruysse

Projectmedewerkers

Griet Warlop, Frank Deruyck

Looptijd

1/09/2019 - 31/10/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

Universiteit Gent, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen