Foto IPM in de Sierteelt: Future Proof

IPM in de sierteelt.

I

IPM in de sierteelt.

IPM in de Sierteelt: Future Proof

Hoewel er de laatste jaren veel kennis omtrent IPM-strategieën in de sierteelt werd ontwikkeld, blijft grondige implementatie in de praktijk beperkt. In dit demo-project worden recent ontwikkelde innovatieve IPM-strategieën gebundeld, gevalideerd en gedemonstreerd naar de hele sierteeltsector toe.

De sierteelt heeft dringend nood aan een duurzamer teelt-imago. De IPM-principes die reeds sedert 1 januari 2014 dienen te worden toegepast zijn min of meer gekend, maar nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen in de sector vereisen een aangepaste aanpak. De te beperkte implementatie van deze nieuwe teelttechnieken is enerzijds te wijten aan het feit dat de kennis verspreid zit over de diverse subsectoren van de sierteelt; anderzijds is het economische plaatje van deze nieuwe strategieën vaak onduidelijk, wat bij veel telers een rem legt op de implementatie ervan.

In dit demo-project worden deze drempels aangepakt door recent ontwikkelde innovatieve IPM-strategieën te bundelen, valideren en demonstreren naar de hele sierteeltsector toe. Daartoe worden:
•    Demodagen georganiseerd op regionaal verspreide sierteeltbedrijven uit de verschillende deelsectoren van de Vlaamse sierteelt. Op deze demodagen worden aangelegde demoproeven rond de vernieuwende IPM-technieken gecommuniceerd naar de telers.
•    Cursussen/workshops georganiseerd in de winterperiode. Hierbij wordt duurzame gewasbescherming op een praktische wijze toegelicht aan een breder publiek. Ook cursussen in het herkennen van de belangrijkste ziekten, plagen, nuttigen en onkruiden komen aan bod.
•    Een webtool ontwikkeld waarmee telers zelf kunnen nagaan welke IPM maatregelen toegepast kunnen worden op hun bedrijf/teelt en wat de financiële impact van deze maatregelen op hun bedrijfstype zal zijn.

De demodagen, cursussen en workshops komen in aanmerking als opleiding voor de fytolicentie, waardoor een breed bereik wordt gegarandeerd. Kennisoverdracht gebeurt daarnaast ook via artikels in populaire vakbladen en informatiefiches op de website van PCS. 

IPM in de Sierteelt: Future Proof is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoƶrdinator

Joachim Moens

Projectcoƶrdinator (extern)

Proefcentrum voor Sierteelt vzw

Looptijd

01/07/2021 - 31/06/2023

Financier

Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame LandbouwOntwikkeling (ADLO)

Programma financier

Demonstratieprojecten duurzame landbouw