Foto Kinderen in Stedelijke Ruimtes: ontwikkeling van een sociaal en ruimtelijk onderzoeks- en reflectiekader

KIDS

K

KIDS

KInderen in Stedelijke Ruimtes: ontwikkeling van een sociaal en ruimtelijk onderzoeks- en reflectiekader

In dit project wordt een onderzoeks- en leerproces opgezet rond de betekenis van kindvriendelijke stedelijke ruimtes en de ontwerpimplicaties ervan. Er worden vier parallelle onderzoekslijnen uitgewerkt: (1) een literatuur- en bronnenonderzoek i.s.m. de Europese partners die resulteert in een internationaal publiceerbare state of the art rond het thema; (2) een beleidsreflectie-proces op basis van een ontwerpend Delphi-onderzoek; (3) een ontwerpend onderzoeksleerproces d.m.v. pilootprojecten in vier Gentse wijken; (4) ontwikkelingsproces van de onderzoeks- en reflectietool. Kinderen worden in deze verschillende onderzoekslijnen opgenomen als medeonderzoekers.
Het multidisciplinair PWO project KIDS heeft een aantal parallelle en onderling verbonden onderzoeksleerprocessen, die elkaar voeden:

  • Het opzetten van een Lerend Netwerk rond de Kindvriendelijke stad
  • Het opzetten van een aantal pilootprojecten in Gent waarin samen met kinderen en jongeren de stedelijke ruimte wordt onderzocht, ontworpen of gepland
  • Ontwikkeling van een onderzoeks-en reflectietool voor kindvriendelijke stedelijke ruimtes
  • Disseminatie van en dialoog over het bovenstaande op lokaal en Europees niveau

Bij de start van het project (oktober 2013) werd in eerste instantie vooral gewerkt op een literatuurstudie, de opstart van het Lerend Netwerk en het ontwikkelen van gedeelde taal tussen de verschillende betrokken disciplines. Vanaf 2014 werden twee pilootcases (stadsvernieuwing in Dampoortwijk en stadsontwikkeling in Buffalowijk Gentbrugge) opgestart. Naar het einde van het tweede projectjaar toe werden de laatste twee pilootcases (stadseducatie in Lokeren, en stedelijke transitie in Leefstraten Gent).
In het laatste projectjaar lag het accent op de volgende onderzoeksactiviteiten:

  •  Disseminatie case Dampoort (interviews gebruikers, filmpje verloop, voorstelling diverse fora)
  • Afronding en evaluatie case Leefstraten
  • Voorbereiding, uitwerking en evaluatie/disseminatie case Gentbrugge
  • Afronding Lerend Netwerk, 4de ronde, infograpic; tools; eindevaluatie kabinet
  • Uitwerking eindproduct in overleg met toekomstige gebruikers (via stuurgroep en individuele gesprekken)

Er werd veel energie geïnvesteerd in de ontwikkeling van de KIDSgids en het KIDSweb, een set van tools om samen met kinderen en tieners de stad van morgen te plannen. Ook internationaal werden het multidisciplinair methodologisch en theoretisch kader voorgesteld op congressen (o.m. European Conference on Educational Research, en Digital Landscape Architecture conference) en gepubliceerd (o.m. in een door ons edited book bij Springer en diverse bijdragen in andere internationale publicaties). Om de internationale uitstraling van het project kracht bij te zetten, hebben we in overleg met het European Network for Child Friendly Cities het 8ste International Child in The City congres helpen plaatsvinden aan de School of Arts en de verschillende onderdelen van KIDS gepresenteerd tijdens een plenaire en diverse workshop sessies.
In overleg met de stuurgroep wordt de KIDSgids verder verspreid in het Vlaamse praktijkveld, onder meer aan de hand van een reizende popup tentoonstelling en een netwerklunch waarop het boek wordt voorgesteld.
Het ontwikkelde materiaal en de multidisciplinaire expertise wordt verder ingezet en uitgebouwd door het nieuw goedgekeurde multidisciplinaire PWO BLOK (Sociaal ruimtelijk en ontwerpend onderzoek naar de betekenisgeving, leefbaarheid en ontplooiingskansen voor kinderen en tieners in de context van hoogbouw). Dit nieuwe project wordt door de zelfde promotorenploeg gedragen als PWO KIDS.

             
                           
                                         
                                                        

KIDS is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra eCO-CITY en Futures through Design.

                                         
                           
             

Projectcoördinator

Sven De Visscher

Copromotoren

Griet Verschelden, Greet De Brauwere, Pieter Foré, Ruben Joye

Projectmedewerkers

Hari Sacré, Liza Lauwers, Jolijn De Haene

Looptijd

1/10/2013 - 30/09/2016

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-projecten multidisciplinair

Externe organisaties

Stad Gent
University of Minho (UMinho) – Research Centre CIEC, Portugal
Institute of City and Regional Development, Berlin University of Technology, Duitsland