KUROSENS foto website

KUROSENS.

K

KUROSENS.

Kuilvoeder RObot SENSoren Geklimatiseerde kamer met robot voor automatische weging en beeldvorming van kuilvoeders

Voor baanbrekend onderzoek naar veerkrachtige en klimaatvriendelijke landbouwsystemen is er nood aan hoogtechnologische onderzoeksapparatuur. Daarom beschikt AgroFoodNature binnenkort over een klimaatkamer met robot voor het onderzoek naar kuilvoeders.
In lijn met de Europese Green deal en de Vlaamse eiwitstrategie voert AgroFoodNature steeds meer onderzoek uit naar o.a. de teelt en de verwerkbaarheid van eiwitgewassen in rein- of mengteelt. Deze gewassen zijn zowel bestemd voor humane voeding als voor veevoeders. Om die laatste optimaal en duurzaam te bewaren worden voedergewassen in Vlaanderen doorgaans ingekuild. Kennis over en inzicht in het fermentatieproces tijdens de kuilbewaring is essentieel, zeker bij minder courante gewassen.
Binnen AgroFoodNature hebben we een sterke expertise in inkuilexperimenten op miniatuurschaal d.m.v. microkuilen. Met middelen van VLAIO investeren we nu in een geklimatiseerde kamer uitgerust met een robot voor automatische weging van microkuilen en beeldvorming van ruwvoeders voor en na inkuilen. De beeldvorming komt tot stand via hyperspectrale en thermale camera’s. De thermale camera laat opvolging van broei toe, terwijl de hyperspectraalcamera detectie van o.a. mycotoxinen mogelijk maakt.
De gegenereerde data worden verwerkt in samenwerking met het HOGENT-onderzoekscentrum Centre for Applied Data Science (CADS).


Climate-controlled chamber with robot for automatic weighing and imaging of silages

Groundbreaking research into resilient and climate-friendly agricultural systems requires high-tech research equipment. This is why AgroFoodNature will soon have a climate chamber with robot for research on silage.
In line with the European Green Deal and the Flemish Protein Strategy, AgroFoodNature is increasingly conducting research into the cultivation and processability of protein crops in pure or mixed cultivation. These crops are intended for both human and animal purposes. To preserve animal feed in an optimal and sustainable way, fodder crops are usually ensiled in Flanders. Knowledge and understanding of the fermentation process during silage storage is essential, especially for less common crops.
Within AgroFoodNature, we have strong expertise in ensiling experiments on a miniature scale using micro silages. With funds from VLAIO, we are now investing in an air-conditioned chamber equipped with a robot for automatic weighing of micro silage and imaging of roughage before and after ensiling. The imaging is done via hyperspectral and thermal cameras. The thermal camera allows monitoring of scalding, while the hyperspectral camera enables detection of for example mycotoxins.
The data generated are processed in collaboration with the HOGENT research centre Centre for Applied Data Science (CADS).

KUROSENS logo website

KUROSENS is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature.

Projectcoördinator HOGENT

Eva Wambacq

Looptijd

01/01/2023 - 31/12/2025

Financier

VLAIO (voormalig IWT)