LABO RUIMTE foto website

LABO RUIMTE.

L

LABO RUIMTE.

De droge Delta fase 2 (perceel 1: Kleine Nete)

In de veelheid van acties en onderzoeken die rond droogte en waterschaarste in Vlaanderen lopen wil LABO RUIMTE een zinvolle aanvulling leveren. Ontwerpend onderzoek wordt op verschillende manieren en schaalniveaus ingezet om cross-sectorale verbanden te begrijpen, in beeld te brengen en de opportuniteiten te verbeelden. Hierbij ligt de focus op een proactieve droogteaanpak – en oplossingen die gelinkt kunnen worden aan ruimtegebruik, ruimtelijke beleid of inrichting van de ruimte. De ruimtelijke component van de droogte-uitdagingen wordt hierbij dus vanzelfsprekend centraal gezet.
Deze overheidsopdracht heeft betrekking op een vervolg (fase 2) van een eerdere diagnosefase. LAMA landscape architects zal ontwerpend onderzoek uitvoeren rond één van de 3 casegebieden: de vallei van de Kleine Nete. HOGENT staat daarbij in voor de conversie van ontwerpschetsen en resultaten tot ruimtelijke data in een welbepaald coördinaat-referentiesysteem. Voor de verschillende ontwerpen zullen de nodige data worden aangeboden voor zover die beschikbaar zijn in Vlaamse, Belgische of andere open data repositories. De resulterende ruimtelijke databestanden zullen tot slot cartografisch worden vormgegeven volgens grafische semiologie.


The dry Delta phase 2 (plot 1: Kleine Nete)

In the multitude of actions and research ongoing around drought and water scarcity in Flanders, LABO RUIMTE wants to provide a meaningful addition. Design research is deployed in different ways and scales to understand cross-sectoral connections, visualise them and depict opportunities. Here the focus is on a proactive drought approach - and solutions that can be linked to space use, spatial policy or space design. The spatial component of the drought challenges is therefore naturally put at the centre of this.
This public contract relates to a follow-up (phase 2) to an earlier diagnostic phase. LAMA landscape architects will carry out design research around one of the 3 case areas: the valley of the Kleine Nete. HOGENT will be responsible for converting design sketches and results into spatial data in a well-defined coordinate reference system. For the various designs, the necessary data will be provided to the extent available in Flemish, Belgian or other open data repositories. Finally, the resulting spatial data files will be cartographically designed according to graphic semiology.

LABO RUIMTE logo website

LABO RUIMTE is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit en Centre for Applied Data Science.

Projectcoördinator HOGENT

Cornelis Stal

Projectcoördinator

LAMA landscape architects

Looptijd

01/12/2021 - 31/12/2022

Financier

Vlaamse regering - departementen (ministrieel initiatief)

Programma financier

Departement Omgeving

Partners

LAMA landscape architects