Foto Landbouw investeert in landschap en klimaat

Landbouw investeert in landschap en klimaat.

L

Landbouw investeert in landschap en klimaat.

Landbouw investeert in landschap en klimaat

Het landbouwlandschap in Vlaanderen heeft vele functies en gebruikers. Het is niet gemakkelijk deze met mekaar te verzoenen. Daarnaast blijft de druk op het landbouwlandschap hoog door klimaatverandering, invasieve soorten, verstedelijking, vermesting en structurele verdroging. Er is echter veel potentieel om te komen tot een duurzaam agrarisch landschapsbeheer met aandacht voor biodiversiteit en klimaatverandering door een samenwerking tussen natuur en landbouw.
Om landbouwers te overtuigen meer in te zetten op natuur en klimaat en hen aan te moedigen de stap te zetten om te werken aan een verbeterde biodiversiteit, landschapsinrichting, bodem- en waterkwaliteit, voorziet het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds steun voor niet-productieve investeringen (NPI’s). Dit steunprogramma is nog onderbenut en niet wijdverspreid gekend. Als oplossing hiervoor wil dit demonstratieproject Vlaamse land- en tuinbouwers bewustmaken van nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken ter bevordering van de biodiversiteit, habitatbescherming, erosie-bescherming, verbetering van waterbeheer, landschappelijke ontwikkeling en landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen. Aan de hand van demonstraties, bezoeken aan inspirerende voorbeelden op land- en tuinbouw-bedrijven en proefvelden van kennisinstellingen verspreid over Oost-Vlaanderen, willen we landbouwers warm maken om mee te investeren in het landbouwlandschap door het realiseren van NPI’s.


Agriculture invests in landscape and climate.

This project aims inform Flemish farmers and horticulturalists on new opportunities in the area of sustainable practices and techniques to promote biodiversity, habitat protection, erosion protection, improved water management, landscape development and landscape integration of farm buildings.

The agricultural landscape in Flanders has many functions and users that are not easily reconciled. The landscape suffers due to climate change, invasive species, urbanisation, eutrophication and structural desiccation. However, a cooperation between nature and agriculture might result in an augmented level of biodiversity and increase the resilience against climate change.  
In order to convince farmers to invest more in nature and climate and to encourage them to improve biodiversity, landscape structure,  and soil and water quality, the Flemish Agricultural Investment Fund provides support for non-productive investments (NPIs). However, this support programme is still underutilised and not widely known. 
This project aims to inform Flemish farmers and horticulturalists on new sustainable practices and techniques to promote biodiversity, habitat protection, erosion protection, improved water management, landscape development and landscape integration of farm buildings. By means of demonstrations, visits to inspiring examples on farms and experimental sites spread across East Flanders, we want to encourage farmers to invest in the agricultural landscape by realising NPIs.

This project is a research project of research centre AgroFoodNature, working at the interface of agri- and horticulture, food and nature. 


 

Landbouw investeert in landschap en klimaat is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoördinator

Annelies De Roissart

Projectcoördinator (extern)

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen

Looptijd

01/07/2021 - 31/12/2022

Financier

Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij

Programma financier

Demonstratieprojecten

Externe organisaties

Boerennatuur Vlaanderen
Proefcentrum voor Sierteelt
Proefcentrum voor de Aardappelteelt
Provincie Oost-Vlaanderen: Steunpunt Erosie; Landbouw en Platteland