Foto Meer voedselzekerheid voor de familiale landbouwers in Zuid-Rwanda door het ontwikkelen van een duurzaam landbouw­model.

Duurzaam landbouwmodel.

D

Duurzaam landbouwmodel.

Meer voedselzekerheid voor de familiale landbouwers in Zuid-Rwanda door het ontwikkelen van een duurzaam landbouw­model

Het algemene doel van het project is om te zorgen voor capaciteitsopbouw bij de universiteit van Rwanda zodat via hun lokaal partnerschap in de Zuidelijke provincie van Rwanda een geïntegreerd en duurzaam landbouwmodel kan ontwikkeld en geïmplementeerd worden. 

Kennis- en capaciteitsversterking bij de lokale landbouwers zal gebeuren in 4 districten op 4 geselecteerde demo-sites. Bij voorafgaande voorbereidende plaatsbezoeken werden 3 prioriteiten gedefinieerd om aan te pakken binnen het project: (1) beschikbaarheid en kwaliteit van zaden, (2) bodemvruchtbaarheid en (3) voldoende ruwvoeder voor de lokale veestapel. 

Meer voedselzekerheid voor de familiale landbouwers in Zuid-Rwanda door het ontwikkelen van een duurzaam landbouwmodel, dat is de doelstelling van dit project.

Actieplan ter bevordering van duurzame landbouw in Zuid-Rwanda.
In de Zuid-provincie van Rwanda is de voedselproductie ontoereikend en gaat de bodemvruchtbaarheid achteruit. Het grootste deel van de bevolking in deze regio is echter afhankelijk van de landbouw en de meeste van deze landbouwers leven onder de armoedegrens. Daarom initieerde HOGENT in 2017 in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen, Dierenartsen zonder Grenzen en Broederlijk Delen alsook enkele lokale NGO’s een actieplan om de landbouw in deze regio te verduurzamen. Binnen deze samenwerking geven experten van HOGENT aanbevelingen rond dit thema, studenten lopen er stage en dragen via hun bachelorproef bij tot de kennisopbouw rond dit thema.
In 2019 startte een verdiepend VLIR-UOS-onderzoeksproject naar duurzamere landbouwpraktijken voor deze regio. De focus ligt hierbij op
•    de beschikbaarheid van kwalitatief zaaizaad, met name maïs, soja en ziekteresistente cassave
•    verbeterde bodemvruchtbaarheid door vruchtwisseling, het gebruik van voederbomen en het voorkomen van erosie 
•    optimaliseren van het rantsoen van melkkoeien door verbeterde productie van voeder en het toepassen van bewaringstechnieken (inkuilen) van dit voeder

Mede door dit onderzoek en de aanleg van demonstratievelden zal dit project uiteindelijk bijdragen tot de ontwikkeling van een geïntegreerd en duurzaam landbouwmodel voor de regio.

Meer informatie over het VLIR-UOS-project


Sustainable agriculture in Rwanda.

The goal of this project is to increase food security for family farmers in Southern Rwanda by developing a sustainable agricultural model.

In the Southern Province of Rwanda, food production is inadequate and soil fertility is declining. However, most of the population in this region depends on agriculture and most of these farmers live below the poverty line. Therefore, in 2017, HOGENT initiated an action plan to make agriculture in this region more sustainable, in collaboration with the Province of East Flanders, Dierenartsen zonder Grenzen, and Broederlijk Delen as well as some local NGOs. Within this cooperation, experts from HOGENT give recommendations on sustainable agriculture, students do an internship and contribute to the available knowledge through their bachelor theses.

In 2019, an in-depth VLIR-UOS research project started focusing on more sustainable agricultural practices for this region. The focus here is on
•    the availability of quality seeds, especially maize, soy, and disease-resistant cassava
•    improved soil fertility through crop rotation, the use of forage trees, and the prevention of erosion
•    optimization of dairy cow rations by improved production of feed and application of specific storage techniques (ensilage) of this feed

Through this research and the construction of demonstration fields, this project will ultimately contribute to the development of an integrated and sustainable agricultural model for the region.

This project is a research project of research centre AgroFoodNature, working at the interface of agri- and horticulture, food and nature.


 

Meer voedselzekerheid voor de familiale landbouwers in Zuid-Rwanda door het ontwikkelen van een duurzaam landbouwmodel is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoördinator

Joos Latré

Looptijd

1/01/2019 - 31/08/2022

Financier

VLIR-UOS

Programma financier

Zuidinitiatieven Call 2019

Externe organisaties

University of Rwanda