DOCWD foto website

Voedselconsumptiepeilingen.

V

Voedselconsumptiepeilingen.

Methodologische aspecten bij de uitvoering van voedselconsumptiepeilingen

Een belangrijke taak van de Europese Unie is het aanmoedigen van een gezonde en veilige levensstijl bij de bevolking. Voeding is een belangrijke factor bij de ontwikkeling en het behoud van een goede gezondheid gedurende de ganse levensloop en toenemend wetenschappelijk bewijs toont aan dat wijzigingen in voedingsgewoonten belangrijke effecten hebben op de gezondheid. Momenteel is er echter geen eenvormigheid in de manier waarop voedselconsumptiegegevens in de verschillende Europese landen verzameld wordt. Nochtans is toegang tot dergelijke uniforme gegevens van fundamenteel belang voor verschillende taken die de Europese overheden en andere belanghebbenden op zich dienen te nemen zoals het plannen uitvoeren en evalueren van een degelijk voedings- en gezondheidsbeleid. Bovendien vormen voedselconsumptiegegevens de basis voor het ontwerpen en evalueren van preventiecampagnes gericht op het terugdringen van ziekten zoals overgewicht en obesitas en diabetes type 2. Ze zijn tevens essentieel in het onderzoek naar de associaties tussen voedingsinname en eet- en leefgewoonten en het risico op het ontwikkelen van acute of chronische ziekten.
In België dateert de meest recente voedselconsumptiepeiling uit 2004. De methode die daarbij gebruikt werd voor het schatten van de voedselinname was toen al in overeenstemming met de aanbevelingen van het European Food Consumption Survey Methods (EFCOSUM) consortium. Deze aanbevolen methode omvat het verzamelen van twee niet-opeenvolgende 24-uurs voedingsnavragen (24-hour dietary recall 24-HDR) die peilen naar de voedselconsumptie gedurende de vorige dag aangevuld met een voedselfrequentie vragenlijst (food frequency questionnaire FFQ) dat de consumptiefrequenties van een selectie voedingsmiddelen gedurende het voorbije jaar in kaart brengt.
De voornaamste doelstelling van dit doctoraatsproject is de validiteit te onderzoeken van methoden die gebruikt worden voor het meten van voedselinname bij voedselconsumptiepeilingen.


Methodological issues in conducting food consumption surveys

An important task of the European Union is to encourage healthy and safe lifestyles among the population. Nutrition is an important factor in developing and maintaining good health throughout the life cycle and increasing scientific evidence shows that changes in diet have important effects on health. However, there is currently no uniformity in the way food consumption data is collected in different European countries. Nevertheless, access to such uniform data is fundamental for various tasks that European governments and other stakeholders should take on, such as planning, implementing and evaluating sound nutrition and health policies. Moreover, food consumption data are the basis for designing and evaluating prevention campaigns aimed at reducing diseases such as overweight and obesity and type 2 diabetes. They are also essential in studying the associations between dietary intake and eating and living habits and the risk of developing acute or chronic diseases.

In Belgium, the most recent food consumption survey dates from 2004. At that time, the method used to estimate food intake was already in line with the recommendations of the European Food Consumption Survey Methods (EFCOSUM) consortium. This recommended method involves the collection of two non-consecutive 24-hour dietary recall questions (24-HDR) that probe food consumption during the previous day complemented by a food frequency questionnaire (FFQ) that maps consumption frequencies of a selection of foods during the past year.
The main objective of this PhD is to investigate the validity of methods used to measure food intake in food consumption surveys.

Voedselconsumptiepeilingen is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra Centre for Applied Data Science en AgroFoodNature.

Projectcoördinator HOGENT

Willem De Keyzer

Looptijd

01/10/2007 - 02/06/2014

Financier

PWO-middelen