Move-it Lab foto website

Move-it Lab.

M

Move-it Lab.

Move-it Lab

Dit project betreft de uitbreiding van de bestaande onderzoekinfrastrcutuur met een on site waterzuiveringsinstallatie met labo waarbij verschillende analysetechnieken gecombineerd worden om waterzuivering te optimaliseren. Het testen met reëel afvalwater zorgt voor accurate resultaten. Dit project kan gerealiseerd worden dankzij een VLAIO-subsidie voor onderzoekinfrastructuur voor hogescholen.

Om aan de hun opgelegde lozingsnormen te voldoen, dienen vele bedrijven hun water te zuiveren. Zolang de nodige waterkwaliteit behaald wordt, investeren deze bedrijven niet, of minimaal, in het optimaliseren van de waterzuivering, al kan door zo’n optimalisatie aardig wat energie bespaard worden.

Onderzoeksvragen die het onderzoekscentrum ‘Health and Water Technology’ zich stelt, zijn: (1) hoe kunnen aerobe, actief slibsystemen energiezuiniger worden; (2) hoe kan bezinkbaarheid/ontwaterbaarheid van het slib geoptimaliseerd worden; (3) hoe kan afvalwater gevaloriseerd en hergebruikt worden; (4) hoe kan afvalwater efficiënter gezuiverd worden?

Met het Move-it Lab willen we deze vragen aanpakken met een mobiele waterzuivering, annex labo. De opstelling en de labo-analyses zijn grotendeels ‘remote’ te sturen en op te volgen. De waterzuivering is oorspronkelijk van het SBR type, maar kan uitgebreid worden naar andere types waterzuivering of naar opstellingen bruikbaar voor andere toepassingen. De combinatie van een ‘on site’ waterzuiveringsinstallatie mét labo waarbij fysicochemische wateranalyses aangevuld worden met microscopische slibanalyses én moderne, moleculaire identificatie technologie is uniek. De mobiele unit is een meerwaarde voor het HOGENT onderzoek, de dienstverlening en, niet in het minst, het onderwijs. De nood aan een pilootopstelling die ‘on site’ gevoed wordt met het reële bedrijfsafvalwater is groot: zo’n opstelling levert betrouwbare en meer realistische resultaten op dan wanneer on campus gewerkt wordt met artificieel afvalwater. Hierdoor kan de impact van de door ons voorgestelde aanpassingen op bv. zuiveringsefficiëntie en energiebesparing accurater bepaald worden. Bovendien zorgt de mobiele unit voor minder verplaatsingen met stalen van een bedrijf naar HOGENT en opent Move-it Lab mogelijkheden tot samenwerkingen met andere HOGENT onderzoekscentra, andere kenniscentra en bedrijven.


Move-it Lab

This project concerns the expansion of the existing research infrastructure with an on-site wastewater treatment plant with lab combining various analytical techniques to optimize water treatment. Testing with real wastewater ensures accurate results. This project can be realized thanks to a VLAIO subsidy for research infrastructure for university colleges.

To meet the discharge standards imposed on them, many companies need to purify their water. As long as the necessary water quality is achieved, these companies do not invest, or invest only minimally, in optimizing their water treatment, although quite a bit of energy can be saved through such optimization.

Research questions that the 'Health and Water Technology' research center is asking are: (1) how can aerobic, activated sludge systems become more energy efficient; (2) how can sedimentation/dewaterability of sludge be optimized; (3) how can wastewater be valorized and reused; (4) how can wastewater be treated more efficiently?

With the Move-it Lab, we want to address these questions with a mobile water treatment, cum lab.
The setup and the lab analyses are largely 'remote' controllable and monitorable.The water purification is originally of the SBR type, but can be extended to other types of water purification or to setups usable for other applications. The combination of an 'on site' water treatment plant with a laboratory where physicochemical water analyses are supplemented with microscopic sludge analyses and modern, molecular identification technology is unique.The mobile unit is an added value for HOGENT research, services and, last but not least, education. There is a great need for a pilot set-up that is fed 'on site' with real company wastewater: such a set-up provides reliable and more realistic results than working on campus with artificial wastewater. This allows the impact of our proposed adjustments on e.g. treatment efficiency and energy savings to be determined more accurately. Moreover, the mobile unit ensures fewer trips with samples from a company to HOGENT and Move-it Lab opens up opportunities for collaborations with other HOGENT research centers, other knowledge centers and companies.

Move-it Lab logo website

Move-it Lab is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Health and Water Technology.

Projectcoördinator HOGENT

Christine Van der heyden, Bjorge Decostere

Onderzoekers

Paula Otálora Rodriguez, Sofie Van Holle, Dorien Gaublomme

Looptijd

01/01/2021 - 31/12/2023

Financier

VLAIO (voormalig IWT)

Programma financier

Onderzoeksinfrastructuur hogescholen