CABAN foto website

CABAN.

C

CABAN.

Natuurlijke vijanden stimuleren: een bankerplant-systeem in de biokoolteelt

Melige koolluis (Brevicoryne brassicae) maakt deel uit van het complex aan plaaginsecten dat koolgewassen belaagt en wordt door heel wat (bio)-kooltelers beschouwd als een belangrijke en moeilijk beheersbare plaag. Natuurlijke vijanden kunnen hun steentje bijdragen aan de beheersing maar komen op het foute moment, blijven niet in de buurt wanneer de plaagdruk lager is of vertrekken te vroeg uit het perceel. Een bankerplant-systeem zou soelaas kunnen bieden. Dit systeem bestaat uit een plantensoort die alternatieve prooisoorten (die geen plaag vormen voor het gewas) bevat als voedsel voor natuurlijke vijanden. Dit stelt hen in staat een populatie op te bouwen waardoor plaagonderdrukking gedurende de hele teeltperiode kan gegarandeerd worden. In dit project beogen we de eerste stappen te zetten met oog op de ontwikkeling van een bankerplant-systeem. Een eerste stap in dit proces is het screenen van verschillende plantensoorten op hun geschiktheid hiervoor. In een tweede stap wordt de toepassing van de meest geschikte plantensoorten gevalideerd op perceelsniveau. Tijdens dit project wordt de verworven kennis maximaal naar de sector verspreid door sterk in te zetten op demonstraties en door diverse communicatiekanalen te gebruiken. Dit met als doel een groot aantal land- en tuinbouwers kennis te laten maken met deze veelbelovende en innovatieve plaagbeheersingstechniek.


Stimulation of natural enemies: a bankerplant system in organic cabbage crops

Cabbage aphid (Brevicoryne brassicae) is part of a pest complex that attacks brassica crops. It is considered by many (organic) growers to be an important and difficult pest to control. Natural enemies can help in this matter but often come at the wrong time, do not stay around when pest pressure is low or leave the field too early. A bankerplant system could offer a solution. This system consists of a plant that contains alternative prey as a supplementary food source for natural enemies. This allows them to build up a population, guaranteeing pest suppression during the entire growth period of the cabbage crops.
In this project, we aim to initiate the development of a bankerplant system against cabbage aphid. During the first step in this process different plant species will be screened on suitability. In a second step, the most suitable plants will be practically validated in the field. During this project, this promising and innovative pest control technique will be introduced to a large number of farmers by using various communication channels.

CABAN logo website

CABAN is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature.

Projectcoördinator HOGENT

Bram Vanthournout, Annelies De Roissart

Onderzoekers

Jasper Gosseye, Jeroen Heyvaert, Jonas Van Rie, Marlies De Corte, Aaron De Decker

Looptijd

01/01/2022 - 31/12/2024

Financier

Vlaamse regering - departementen (ministrieel initiatief)

Programma financier

Financiering nog te bepalen

Partners

Inagro

Proefstation voor Groenteteelt