DOCAH foto website

Urine incontinentie.

U

Urine incontinentie.

Niet-invasieve technologie in de zorg voor urine incontinente geïnstitutionaliseerde dementerende ouderen.

Urine incontinentie (UI) wordt door de International Continence Society gedefinieerd als een klacht over elk onvrijwillig verlies van urine. Het is een gevoelige en stigmatiserende toestand voor degenen die het ondervinden aangezien het een gebrek aan zelfcontrole suggereert. UI komt het meest voor bij ouderen en kwetsbare ouderen. De prevalentie en de ernst van urinaire klachten nemen toe met de leeftijd.
Bij personen met dementie verblijvend in woonzorgcentra wordt de hoogste prevalentie van UI vastgesteld. Exacte cijfers voor België zijn niet gekend. Bovendien zijn er tot op heden geen onderzoeken gepubliceerd waarin de vullings- en ledigingsfase van de blaas en het circadiaans ritme van de diurese werden onderzocht bij geïnstitutionaliseerde ouderen met dementie. Bij deze personen wordt UI niet gediagnosticeerd noch bij opname noch bij verslechtering van de UI. UI leidt tot discomfort voor de betrokkene en kosten voor de instelling. In de aanpak van UI bepaalt de mate van cognitieve achteruitgang en gedragsstoornissen de keuze van de beschikbare mogelijkheden. Het gebruik van een smart diaper kan de diagnostiek en aanpak van de UI bij deze doelgroep faciliteren.
Doelstelling van het onderzoek is het optimaliseren van de diagnostiek en de incontinentiezorg voor urine incontinente geïnstitutionaliseerde dementerende ouderen met score C-dement op de Katz-schaal door gebruik te maken van niet-invasieve technologie.
De resultaten van deze studie biedt verpleegkundigen in het WZC de mogelijkheid om in de toekomst diagnostiek inzake UI uit te voeren in de vertrouwde omgeving van de bewoner. Om hieraan tegemoet te komen is het noodzakelijk dat verpleegkundigen enerzijds over voldoende kennis beschikken inzake UI en anderzijds de mogelijkheid krijgen om de theorie om te zetten in de praktijk en hiervoor zijn nieuwe diagnostische middelen noodzakelijk.
Dit onderzoek biedt voor de vakgroep Verpleegkunde de mogelijkheid om het klinisch onderzoek uit te breiden en dit specifiek voor het vakgebied geriatrie en heeft gezien de trend van de toenemende vergrijzing een impact op de samenleving en op de gezondheid en het welzijn van mensen.


Non-invasive technology in the healthcare of elderly people with dementia and urinary incontinence.

Urinary incontinence (UI) is defined by the International Continence Society as a complaint of any involuntary urine leakage. It is a sensitive and stigmatizing condition for those who experience it as it suggests a lack of self-control. UI is most common among vulnerable seniors. The prevalence and severity of urinary symptoms worsen with age.

The highest prevalence of UI is observed among people that have dementia and reside in residential care centres. Exact numbers for Belgium are not known, and so far, there are no published studies investigating bladder filling and emptying phases and the circadian rhythm of diuresis in institutionalized elderly people with dementia. UI is not diagnosed in these people during admissions nor when UI worsens. UI leads to discomfort for the individual and higher expenses for the institution. In managing UI, the degree of cognitive deterioration and behavioural disorders determines the choice of available options. The use of a smart diaper can facilitate the diagnosis and management of UI in this target group.

The aim of the study is to optimise the diagnostics and incontinence care for urinary incontinent institutionalised elderly people with dementia with a score C dementia on the Katz scale by using non-invasive technology.

The results of this study enable nurses in the WZC to perform UI diagnostics in the resident's familiar environment in the future. To achieve this, it is necessary for nurses to have sufficient knowledge on UI on the one hand and the opportunity to convert theory into practice on the other. Therefore, new diagnostic tools are necessary.

This research provides the Department of Nursing with the opportunity to expand clinical research, specifically for the geriatric field and has an impact on society and on people's health and well-being given the trend of increasing ageing population.

Niet-invasieve technologie in de zorg voor urine incontinente geïnstitutionaliseerde dementerende ouderen. is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator HOGENT

Anja Huion

Copromotor

Nico De Witte

Looptijd

01/01/2016 - 25/02/2022

Financier

PWO-middelen

Partners

Universiteit Gent