Onderzoek naar ontwikkeling en toepassing foto website

Richtlijnen gebruik psychofarmaca.

R

Richtlijnen gebruik psychofarmaca.

Onderzoek naar ontwikkeling en toepassing van richtlijnen betreffende het gebruik van psychofarmaca bij volwassenen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag vanuit een Quality of Life perspectief

Dit onderzoek wil vanuit een holistische en interdisciplinaire visie het verband nagaan tussen het gebruik van psychofarmaca (voor probleemgedrag) en de impact hiervan op de kwaliteit van leven van deze personen.
De prevalentie van geestelijke gezondheidsproblemen bij personen met een verstandelijke beperking wordt algemeen 3 tot 5 maal hoger geschat dan in de algemene populatie. Recente prevalentiecijfers spreken van 33,6% (Mazza, 2020). Naast psychotherapeutische en orthopedagogische methoden is farmacotherapie, ook in Vlaanderen, een veel gehanteerde behandelwijze. Zo zouden 32% van de mensen met een verstandelijke beperking anti-psychotica gebruiken. In een recente nulmeting bij 5 grote Oost-Vlaamse residentiële VAPH-voorzieningen voor volwassenen, bleek 66,5% van de populatie psychofarmaca te gebruiken, dikwijls ook toegediend voor management van probleemgedrag zonder onderliggende psychiatrische diagnose (zgn. ‘off-label’ voorschrijven).
Voorliggend onderzoek wil vanuit een holistische en interdisciplinaire visie het verband nagaan tussen afname van gebruik van psychofarmaca (voor probleemgedrag) en de impact hiervan op de kwaliteit van leven van deze personen.
Het onderzoek bestaat uit 3 werkpakketten: waarbij werkpakket 3 het eigenlijke onderzoek:
1. Participatie aan onderzoek rond internationale evidence-based richtlijnen voor professionelen, inzake psychofarmacagebruik in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking met probleemgedrag, binnen de Belgische context
2. Participatie aan het ontwikkelen van een sensibiliserend en psycho-educatief pakket omtrent psychofarmaca bij deze doelgroep
3. Toepassen/evalueren van hogergenoemde richtlijnen in een pilotstudie bij voorzieningen voor personen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag (n=30), teneinde tot een draaiboek te komen dat ook voor andere diensten en voorzieningen kan uitgerold worden.


Research on development and application of guidelines regarding the use of psychopharmaceuticals in adults with intellectual disabilities and problem behaviors from a Quality of Life perspective

From a holistic and interdisciplinary perspective, this study aims to examine the relationship between the use of psychopharmaceuticals (for problem behavior) and their impact on the quality of life of these individuals.
The prevalence of mental health problems in persons with intellectual disabilities is generally estimated to be 3 to 5 times higher than in the general population. Recent prevalence figures speak of 33.6% (Mazza, 2020). Besides psychotherapeutic and orthopedagogic methods, pharmacotherapy is, also in Flanders, a widely used treatment modality. For example, 32% of people with intellectual disabilities are said to use anti-psychotics. In a recent baseline measurement at 5 large East Flemish residential VAPH facilities for adults, 66.5% of the population used psychopharmaceuticals, often also administered for management of problem behavior without underlying psychiatric diagnosis (so-called 'off-label' prescribing).
From a holistic and interdisciplinary point of view, the present study aims to investigate the relationship between reduction of psychopharmaca use (for problem behavior) and its impact on the quality of life of these persons.
The study consists of 3 work packages: with work package 3 being the actual study:
1. Participation in research on international evidence-based guidelines for professionals, regarding psychopharmaceutical use in the care of persons with intellectual disabilities with problem behavior, within the Belgian context
2. Participation in the development of a sensitizing and psycho-educational package on psychopharmaca for this target group.
3. Application/evaluation of the above-mentioned guidelines in a pilot study in facilities for people with intellectual disabilities and problem behavior (n=30), in order to come to a script that can be rolled out for other services and facilities.

Psychofarm is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Claudia Claes

Projectcoördinator

Organisatie Broeders van Liefde

Copromotor

Marco Lombardi

Onderzoekers

Pauline Laermans

Looptijd

01/01/2022 - 31/03/2024

Financier

Privé-financiering van binnenlandse oorsprong

Partners

Organisatie Broeders van Liefde

Psychiatrisch Centrum Dr. Guiselain